Quyết định 724/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt Hồ sơ sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 724/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN VĨNH HẢO - PHAN THIẾT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật đu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Ngh quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cNghị đnh số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định s 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định s 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ v qun lý dự án đu tư xây dựng; Nghị định s42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghđịnh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cNghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ vđầu theo hình thức đối tác công tư;

Căn c Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Lập hồ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư;

Căn cứ Thông tư s 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vn tải quy định vtổ chức thc hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thm quyền ký kết và thực hiện hợp đng các dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư do Bộ Giao thông vận ti quản lý;

Căn cứ Thông tư s88/2018/TT-BTC ngày 23/9/2018 của B trưởng Bộ Tài chính quy định mt số nội dung về quản lý i chính đối với dự án đu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chn nhà đầu tư;

Căn cNghị quyết s20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ vDự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bc - Nam phía Đông giai đon 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 7 tại Tờ trình số 494/TTr-BQLDA7 ngày 26/3/2019 và văn bản số 691/BQLDA7-KTKH ngày 23/4/2019 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 kèm theo Hồ sơ mời sơ tuyển do Ban Quản lý dự án 7 lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 249/ĐTCT ngày 23/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Theo Quyết định số 2309/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti.

- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục sơ tuyển

Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;

Chương II. Bng dữ liệu;

Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.

Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án

Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ mời sơ tuyển theo Báo cáo kết quả thẩm định số 249/ĐTCT ngày 23/4/2019 của Vụ Đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi phát hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh.

- Giao Ban Quản lý dự án 7 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; thực hiện việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bô; Vụ trưởng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 7; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Ủy ban Kinh tế Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP;
- Lưu: VT, ĐTCT(NQA.02b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực