Quyết định 724/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt Hồ sơ sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 724/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN VĨNH HẢO - PHAN THIẾT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật đu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Ngh quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cNghị đnh số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định s 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định s 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ v qun lý dự án đu tư xây dựng; Nghị định s42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghđịnh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cNghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ vđầu theo hình thức đối tác công tư;

Căn c Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Lập hồ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư;

Căn cứ Thông tư s 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vn tải quy định vtổ chức thc hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thm quyền ký kết và thực hiện hợp đng các dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư do Bộ Giao thông vận ti quản lý;

Căn cứ Thông tư s88/2018/TT-BTC ngày 23/9/2018 của B trưởng Bộ Tài chính quy định mt số nội dung về quản lý i chính đối với dự án đu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chn nhà đầu tư;

Căn cNghị quyết s20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ vDự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bc - Nam phía Đông giai đon 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 7 tại Tờ trình số 494/TTr-BQLDA7 ngày 26/3/2019 và văn bản số 691/BQLDA7-KTKH ngày 23/4/2019 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 kèm theo Hồ sơ mời sơ tuyển do Ban Quản lý dự án 7 lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 249/ĐTCT ngày 23/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Theo Quyết định số 2309/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti.

- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục sơ tuyển

Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;

Chương II. Bng dữ liệu;

Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.

Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án

Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ mời sơ tuyển theo Báo cáo kết quả thẩm định số 249/ĐTCT ngày 23/4/2019 của Vụ Đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi phát hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh.

- Giao Ban Quản lý dự án 7 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; thực hiện việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bô; Vụ trưởng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 7; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Ủy ban Kinh tế Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP;
- Lưu: VT, ĐTCT(NQA.02b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

thuộc tính Quyết định 724/QĐ-BGTVT

Quyết định 724/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hải - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:724/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:26/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hải - Phan Thiết

Ngày 26/04/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 724/QĐ-BGTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hải - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên với phạm vi, quy mô, giải pháp thiết kế và các nội dung theo quy định tại Quyết định 2309/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018.

Hồ sơ mời sơ tuyển phải bao gồm các nội dung sau:

- Phần 1: Thủ tục sơ tuyển, gồm 04 chương: Chỉ dẫn nhà đầu tư; Bảng dữ liệu; Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự tuyển; Biểu mẫu dự sơ tuyển;

- Phần 2: Báo cáo tóm tắt dự án.

Việc tiếp thu, hoàn thành Hồ sơ và đảm bảo về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa Hồ sơ mời sơ tuyển bản tiếng Việt và bản tiếng Anh được giao cho Ban Quản lý dự án 7 chịu trách nhiệm và thực hiện.

Xem chi tiết Quyết định724/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi