Quyết định 547/QĐ-TTg chủ trương xây dựng khu công nghiệp Bá Thiện Vĩnh Phúc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______________

Số: 547/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật
khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên,
tỉnh Vĩnh Phúc

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1591/BKHĐT- QLKKT ngày 23 tháng 3 năm 2021 và số 1881/BKHĐT-QLKKT ngày 05 tháng 4 năm 2021; căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 02 tháng 4 năm 2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần phát triển và Kinh doanh nhà.

2. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng, kinh doanh đất có hạ tầng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quy mô sử dụng đất của dự án: 247,357 ha

5. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 375 tỷ đồng.

7. Tiến độ thực hiện dự án: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc hướng dẫn Nhà đầu tư điều chỉnh rút ngắn tiến độ thực hiện dự án và cụ thể hóa tiến độ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

8. Thời hạn thực hiện dự án: 49 năm kể từ ngày Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất diện tích đất còn lại Khu công nghiệp Bá Thiện tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có hiệu lực.

9. Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của khu công nghiệp Bá Thiện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đảm bảo Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi chỉ tiêu sử dụng đất của khu công nghiệp Bá Thiện được cập nhật đầy đủ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Phúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản; điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và việc đáp ứng điều kiện của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; kết quả đấu giá và phê duyệt kết quả đấu giá, cho thuê khu đất dự kiến thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về đất đai và pháp luật có liên quan; công khai, minh bạch, không để xảy ra khiếu kiện.

4. Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

5. Chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc và các cơ quan có liên quan:

a) Giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án.

b) Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án, giải pháp liên quan đến đời sống người lao động; phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp.

c) Yêu cầu Nhà đầu tư báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà đầu tư quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

- Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ cổng TTĐT;

- Lưu: VT, CN.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 547/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 547/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!