Quyết định 408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Báo cáo Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn I do ADB tài trợ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 408/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT CHUẨN BỊ BÁO CÁO DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 5 GIAI ĐOẠN I DO ADB TÀI TRỢ
-----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1234/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 3 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Báo cáo Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Giai đoạn I vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), như sau:
- Tổng mức vốn của chương trình là 840.000 USD, trong đó: Vốn ODA là 600.000 USD; vốn đối ứng là 240.000 USD tương đương 5,04 tỷ VNĐ.
- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Mục tiêu: Chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến metro số 5-giai đoạn 1 (Ngã tư Bảy Hiền-Cầu Sài Gòn) và hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất các chính sách, biện pháp về giao thông đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh.
- Những hoạt động chính:
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi được ADB và Chính phủ Việt Nam chấp thuận, làm cơ sở để đàm phán, ký kết Hiệp định khoản vay dự án đầu tư;
+ Báo cáo đánh giá chung về quản lý, quy hoạch giao thông đô thị thành phố Hồ Chi Minh, nhu cầu đào tạo của các cơ quan, phát triển các chương trình mục tiêu về giao thông góp phần cải thiện giao thông đô thị, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông;
+ Chính sách về quy hoạch tổ chức giao thông hiệu quả cho thành phố.
- Thời hạn thực hiện Dự án: Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 11 năm 2017.
- Nguồn vốn:
+ Vốn ODA là vốn viện trợ không hoàn lại của ADB;
+ Vốn đối ứng: bằng tiền mặt và bằng hiện vật (lương cán bộ, phụ cấp, thuế, phí, thuê văn phòng, chi phí đi lại, chi phí quản lý khác...) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước cấp phát.
Điều 2. Căn cứ quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, GTVT, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT. 40
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực