Quyết định 216/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất kinh tế, kỹ thuật đặc biệt

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 216/1998/QĐ-TTG
NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ TẠI CÁC VÙNG NƯỚC SÂU, XA BỜ
VÀ KHU VỰC CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ, ĐỊA CHẤT, KINH TẾ,
KỸ THUẬT ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Để khuyến khích đầu tư đối với các hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (công văn số 3398 TC/TCĐN, ngày 5 tháng 9 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí được hưởng chính sách khuyến khích ưu đãi nếu có 1 trong 3 điều kiện dưới đây:

1. Hoạt động dầu khí tại vùng biển có độ sâu lớn hơn 200 mét nước.

2. Hoạt động dầu khí tại vùng biển xa bờ.

3. Hoạt động dầu khí tại khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam công bố các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn khi chào thầu các lô tìm kiếm thăm dò dầu khí.

 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí trong các vùng theo quy định tại Điều 1 Quyết định này được hưởng các ưu đãi về thuế như sau:

1. Được hưởng mức giảm thuế suất thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) từ 50% xuống 32%.

2. Được hưởng thuế suất ưu đãi 5% thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Không phải trả thuế xuất khẩu đối với phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước.

Điều 3. Căn cứ vào từng dự án cụ thể, các bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận trong hợp đồng dầu khí về việc miễn thu tiền hoa hồng chữ ký và lệ phí xem tài liệu.

 

Điều 4. Các bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận trong hợp đồng dầu khí về thời hạn và phương thức tạm dừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hợp đồng trong trường hợp phát sinh những vấn đề không thể lường trước và không thể khắc phục. Thời hạn tạm dừng này không tính vào thời hạn hợp đồng dầu khí.

Nếu phát hiện mỏ khí thiên nhiên có giá trị thương mại nhưng chưa có thị trường tiêu thụ khí, Nhà thầu được giữ lại diện tích hợp đồng dầu khí trong một thời hạn do Chính phủ phê duyệt.

Các bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận trong hợp đồng dầu khí về các điều kiện có liên quan đến việc tạm dừng hoặc giữ lại diện tích hợp đồng trên đây.

 

Điều 5. Theo đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền có thể điều chỉnh giới hạn các lô tìm kiếm thăm dò theo quy định tại mục 4 Điều 38 Luật Dầu khí đủ rộng để đáp ứng nhu cầu đối với một diện tích hợp đồng dầu khí.

 

Điều 6. Mức thu hồi chi phí đối với các hoạt động dầu khí trong các vùng theo quy định tại Điều 1 Quyết định này là 70% tổng sản lượng dầu khí thực khai thác được từ diện tích hợp đồng.

 

Điều 7. Sau khi đáp ứng nhu cầu sử dụng khí nội địa, hoặc xét thấy thị trường trong nước chưa đủ các điều kiện cho việc tiêu thụ khí, Chính phủ cho phép tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác khí được xuất khẩu khí.

 

Điều 8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo đảm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động khai thác dầu khí được chuyển đổi tiền Việt Nam thu được do bán phần đầu khí của họ cho thị trường nội địa ra tiền nước ngoài.

 

Điều 9. Trong trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng, tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí được tạm miễn tiến hành các thủ tục hải quan thông thường đối với người và phương tiện, vật tư, thiết bị ứng cứu sự cố.

 

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 216/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất kinh tế, kỹ thuật đặc biệt
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 216/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/11/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 216/1998/QD-TTg
Hanoi, November 07, 1998

 
DECISION
ENCOURAGING INVESTMENT IN PETROLEUM ACTIVI-TIES IN DEEP SEA, OFFSHORE AREAS AND AREAS WITH PARTICULARLY DIFFICULT GEOGRAPHICAL, GEOLOGICAL, ECONOMIC AND TECHNICAL CONDITIONS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Petroleum of July 6, 1993;
Pursuant to the Law on Foreign Investment in Vietnam of November 12, 1996;
In order to encourage investment in petroleum activities in deep-sea, offshore areas and areas with particularly difficult geographical, geological, economic and technical conditions:
At the proposal of the Minister of Finance (in Official Dispatch No. 3398-TC/TCDN of 5th September 1998),
DECIDES:
Article 1.- Organizations and/or individuals conducting petroleum activities shall be entitled to the investment preference policy, provided that they satisfy one of the three following conditions:
1. Conducting petroleum activities in sea waters of over 200 m water deep.
2. Conducting petroleum activities in offshore areas.
3. Conducting petroleum activities in areas with special difficulties in terms of geographical, geological, economic and technical conditions.
Based on decisions by competent State management agencies, the Vietnam Oil and Gas Corporation (Petrovietnam) shall announce deep-sea and offshore areas and areas with special difficulties in terms of geographical, geological, economic and technical conditions when offering bids to blocks open for petroleum exploration.
Article 2.- Organizations and/or individuals conducting petroleum activities in areas provided in Article 1 of this Decision shall be entitled to the following tax preferences:
1. Reduction of profit tax (enterprise income tax) from 50% to 32%.
2. Preferential tax rate of 5% on profit transfer abroad according to the provisions of the Law on Foreign Investment in Vietnam.
3. Non-payment of export duties on petroleum share paid as natural resource tax to the State.
Article 3.- Based on each specific project, parties to a petroleum contract may agree with each other in such petroleum contract on the non-collection of signature bonus and data review fees.
Article 4.- Parties to a petroleum contract may agree with each other in such petroleum contract on the duration and the mode of temporary cessation of the performance of the contractual rights and obligations in case of unforeseable and irremediable incidents. The temporary cessation duration shall not be counted into the petroleum contract.
If a natural gas field of commercial value is discovered while the gas outlets are not available, the operator may retain the contractual area for a period of time approved by the Government.
Parties to a petroleum contract may agree in such petroleum contract on conditions related to such temporary cessation or retaining of the contractual area.
Article 5.- At the proposal of PetroVietnam, the competent State management agency(ies) can redelimit the prospection and exploration blocks as provided for in Item 4, Article 38 of Petroleum Law, so that they are large enough to meet the requirement of a petroleum contract area.
Article 6.- The cost recovery level applicable to petroleum activities conducted in the areas provided in Article 1 of this Decision is 70% of actual gross petroleum output from the contractual area.
Article 7.- Having found that the domestic gas demand is met, and/or that the domestic market has not fully met conditions for gas consumption, the Government may allow organizations and/or individuals producing gas to export gas.
Article 8.- The State Bank of Vietnam ensures that foreign organizations and/or individuals conducting petroleum exploitation can change the Vietnamese currency amounts they earn from the sales of their petroleum shares on the domestic market into foreign currency(ies).
Article 9.- In case of serious incident(s), organizations and/or individuals conducting petroleum activities are temporarily exempt from routine customs procedures with regard to personnel, means, material and equipment for response to such incident(s).
Article 10.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, the Chairman of the Management Board and General Director of the Vietnam Oil and Gas Corporation shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!