Nghị quyết 30/NQ-CP 2018 về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 30/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC KÝ HIP ĐNH ĐU TƯ GIA ASEAN-HNG KÔNG, TRUNG QUC

------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 405/TTr-BKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2018,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định Đầu tư ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc (Hiệp định).

Điều 2. y quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, TC, NG, TP;
- NHNNVN;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).NĐ

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan