Nghị quyết 30/NQ-CP 2018 về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 30/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC KÝ HIP ĐNH ĐU TƯ GIA ASEAN-HNG KÔNG, TRUNG QUC

------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 405/TTr-BKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2018,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định Đầu tư ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc (Hiệp định).

Điều 2. y quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, TC, NG, TP;
- NHNNVN;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).NĐ

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực