Chỉ thị 13/CT-TTg xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 13/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2021

 

 

 

CHỈ THỊ

Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

__________

 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua đã xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 tốc độ tăng trường tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 6,5-7%/năm, phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; khó lường; tác động đại dịch Covid-19 dự báo còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong khi đó, nền kinh tế nước ta còn nhiều hạn chế, bất cập. Yêu cầu đầu tư phát triển, nhất là về kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu... là rất lớn, cấp thiết. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả trong ngắn hạn và trung, dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng; trong đó các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực đóng góp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, còn một số bộ, cơ quan, địa phương chậm gửỉ báo cáo, chất lượng chưa cao, chưa thực hiện nghiêm các quy định; phương án phân bổ vốn còn dàn trải, chưa tập trung vào những công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm; số lượng dự án khởi công mới nhiều, trong đó có những dự án dự kiến bố trí chưa đúng quy định...

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội; đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đông bộ, quyết liệt các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 03 đột phá nêu tại, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua, bảo đảm vì mục tiêu, lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

3. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; từng bộ, cơ quan, địa phương phải tập trung rà soát kỹ, giảm mạnh số lượng dự án, nhất là các dự án khởi công mới; kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho” và chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đối với tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.

4. Vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư.

5. Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và bảo đảm phối hợp công tác chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn được xây dựng theo phương châm kế thừa, phát huy kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của giai đoạn 2016 - 2020; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu chung và quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo nêu trên.

2. Tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản số 419/TTg-KTTH và số 32/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện trình tự lập, thẩm định theo đúng quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; trong đó dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến trước khi được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia.

4. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ở trung ương, đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án.

5. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng, sợ trách nhiệm; khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ cần triển khai ngay

a) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới, nhất là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang có nhiều dự án dự kiến khởi công mới, bảo đảm từng dự án khởi công mới phải có giải trình cụ thể lý do và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và sự tuân thủ các quy định pháp luật. Không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới nhóm C của địa phương, trừ trường hợp đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Các chương trình, dự án thực hiện 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm đúng quy định, không vượt quá 20% tổng số vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công. Mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 5.000 dự án.

- Chủ động sử dụng vốn ngân sách trung ương được thông báo (không bao gồm số vốn thu hồi ứng trước, dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển được thông báo tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021) để bố trí thu hồi vốn ứng trước của danh mục dự án chưa được tổng hợp, báo cáo trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và không được cấp có thẩm quyền cho phép hoãn thu hồi vốn ứng trước (nếu có).

- Bố trí vốn ngân sách trung ương tối thiểu bằng mức vốn được thông báo tại văn bản số 419/TTg-KTTH đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển; trường hợp bố trí vốn thấp hơn, phần chênh lệch nộp trả về ngân sách trung ương; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đấu tư được duyệt để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thủ tục phê duyệt Quyết định đầu tư, dự toán, thiết kế... của các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển, hạ tầng giao thông, năng lượng... để có thể triển khai được ngay sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được thông qua.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách cần bổ sung, sửa đổi để bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

b) Các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Các bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện cần thiết (Báo cáo nghiên cứu khả thi, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn...) để có thể triển khai ngay sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

c) Yêu cầu các địa phương tập trung rà soát kỹ, cắt giảm số lượng các dự án sử dụng ngân sách địa phương, bảo đảm không dàn trải, tập trung vào các dự án quan trọng, cấp thiết, sớm phát huy hiệu quả đúng quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc theo quy định pháp luật, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quan điểm chỉ đạo, yêu cầu tại Chỉ thị này.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn, xử lý các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; trong đó khẩn trương tập trung hướng dẫn, đôn đốc, trao đổi trực tiếp về việc rà soát, cắt giảm các dự án, nhất là các dự an khởi công mới, các dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả tại điểm a nêu trên. Trường hợp phương án phân bổ của bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau rà soát còn dàn trải, không tập trung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, trao đổi với từng bộ, cơ quan, địa phương, tiếp tục cắt giảm, lựa chọn những dự án thực sự cần thiết, hiệu quả, cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước là khoảng 5.000 dự án.

- Khẩn trương tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

- Đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, phê bình các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định, xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công.

đ) Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất số vốn, cơ cấu vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

2. Nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy định pháp luật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, nghiêm minh;

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, định mức hỗ trợ vốn, đối tượng và loại hình các chương trình, dự án do địa phương quản lý được hỗ trợ vốn ngân sách trung ương làm căn cứ triển khai, thực hiện. Đối với vốn ngân sách địa phương cho đầu tư công, đề xuất cơ chế, chính sách, quy định để kiểm soát chặt chẽ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay.

- Thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

b) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên tinh thần đầu tư công trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến quản lý, đầu tư, xây dụng công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; ban hành quy định về định mức kinh tế, kỹ thuật, suất đầu tư... đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật theo hướng phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động đi kèm với các biện pháp giám sát, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ở trung ương, đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, hiệu quả, tiến độ của việc xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công; cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công quốc gia, gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 5 năm 2021.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 quốc gia; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, khó khăn, vướng mắc phát sinh; khẩn trương hoàn thiện báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 27 tháng 5 năm 2021 và trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 13/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 23/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER
 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 13/CT-TTg

 

Hanoi, May 23, 2021

 

DIRECTIVE

On accelerating the formulation and raising
the quality of the medium-term public investment plan
for the 2021-2025 period
[1]

 

The socio-economic development strategy for the 2021-2030 period and orientations for the 2021-2025 five-year socio-economic development plan adopted by the XIIIth National Party Congress have identified the goal of fast and sustainable development, specifically, in the 2021-2025 period, the average growth rate of gross domestic product (GDP) is 6.5%-7% per year, striving for the target that Vietnam will become a developing country with modern industry and upper middle income by 2030, and a developed and high-income country by 2045.

The economic situation in the world and the region still sees complicated and unpredictable developments; impacts of the Covid-19 pandemic are forecast to be prolonged, greatly affecting the implementation of the country’s socio-economic development goals. Meanwhile, Vietnam’s economy still has many limitations and inadequacies. Demands for development investment, especially in infrastructure, environmental protection, natural disaster prevention and control, climate change adaptation, etc., are huge and urgent. In this context, the formulation and effective implementation of medium-term public investment plans play a very important role and significance, helping generate new production capacity, attract investment and promote socio-economic development in the short, medium and long terms.

The Prime Minister has highly appreciated the contents of the Report assessing results of the implementation of the medium-term public investment plan for the 2016-2020 period and the tentative medium-term public investment plan for the 2021-2025 period, which was prepared by the Ministry of Planning and Investment as the agency in charge, with numerous opinions contributed by other ministries, central agencies and localities to meet the set requirements. However, some ministries, agencies and localities have delayed submission of their reports or submitted low-quality reports or failed to strictly comply with regulations. Their fund allocation plans have revealed that the allocation of funds was thinned-out without a focus on key and important works and projects; the number of new projects was large, including also projects involving fund allocation in contravention of regulations, etc.

In order to ensure the quality and progress of formulation and submission of medium-term public investment plans for the 2021-2025 period to competent authorities for consideration and decision, the Prime Minister requests ministers, heads of ministerial-level agencies, government-attached agencies, other central agencies, and socio-political organizations; secretaries of provincial-level Party Committees and chairpersons of provincial-level People’s Committees to focus on directing the synchronous and resolute performance of the following major tasks:

I. GUIDING VIEWPOINTS

1. To keep close to and concretize the viewpoints, objectives, tasks, solutions, and 3 breakthroughs mentioned in the 2021-2030 ten-year socio-economic development strategy and orientations for the 2021-2025 five-year socio-economic development adopted by the XIIIth National Party Congress, for the common goals and interests of the country and the nation.

2. To make focused and selective investment in key sectors and fields, dynamic areas, growth poles, national large and important projects, large-scale and interregional connection projects, and local important and urgent projects so as to improve use efficiency of public investment funds, ensure spillover effects, create new development spaces and generate new driving forces and capacity, and promote the development of all sectors, fields and localities; at the same time, to attach importance to projects on prevention and control of disasters and epidemics, climate change, assurance of social security, and care for people’s lives.

3. To resolutely address the situation of thinned-out, wasteful and inefficient investment; every ministry, agency and locality shall focus on thoroughly reviewing and drastically reducing the number of projects, especially new projects; to resolutely abolish the “ask-give” mechanism and combat negative phenomena, corruption and group interests; to tighten up discipline; to intensify delegation of powers and assignment of tasks in tandem with strengthening supervision, inspection, evaluation of implementation, proper commendation and rewarding, and strict discipline; to promptly remove difficulties and obstacles, especially those relating to institutions, administrative procedures and ground clearance.

Click download to see the full text

[1] Công Báo Nos 627-628 (5/6/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!