Chỉ thị 02/CT-BXD 2018 đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 02/CT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

 

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2018

 

Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 cho các đơn vị thuộc Bộ. Hiện tại, các đơn vị đã có nhiu c gng đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018. Một số dự án đã đạt hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số dự án triển khai chậm, dn đến công tác giải ngân kế hoạch vn đầu tư công, vn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 đạt giá trị thấp ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khi lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

a) Đối với các dự án sử dụng vn đầu tư công năm 2018

- Đối với các dự án đã hoàn thành năm 2018: Tập trung hoàn thiện các hạng Mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thu; khn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

- Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ Điều kiện thanh toán cho các nhà thầu (trong đó đẩy mạnh việc giải ngân vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vn từ năm trước sang kế hoạch năm 2018).

- Đối với dự án khởi công mới năm 2018: Khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt chậm nhất trong tháng 6/2018 làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và sm khởi công công trình.

- Đối với dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2019: Khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ dự án đầu tư theo đúng quy định, trình Bộ Xây dựng trước ngày 10/10/2018 để thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/10/2018.

- Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng kế hoạch vốn trung hạn bố trí vốn thấp hơn so với tổng mức đầu tư được duyệt do thực hiện tiết kiệm theo chủ trương của Chính phủ, Chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Xây dựng phương án huy động vốn khác để hoàn thành dự án; trường hợp không huy động đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt, thực hiện rà soát, cắt giảm quy mô, trình Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh dự án. Các dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2.c Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vn đầu tư công, chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2018 để tổng hợp đề xuất cấp có thẩm quyền Điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn của dự án.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018

Các dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất: Khẩn trương lập đề xuất chủ trương, báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chậm nhất trong tháng 5/2018 làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu để có thể triển khai dự án trong tháng 6/2018. Kiên quyết thay thế các đơn vị tư vấn lập thiết kế, dự toán, nếu triển khai công việc quá chậm, không đảm bảo theo tiến độ nói trên.

Trường hợp đến ngày 30/6/2018, các đơn vị chưa triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, phê duyệt dự toán việc mua sắm không thường xuyên, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật dẫn đến việc kinh phí đã bố trí bị thu hồi về ngân sách nhà nước thì người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân. Đến ngày 30/9/2018, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sẽ Điều chuyển vốn sang dự án khác, kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm 2019 cho các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Đồng thời Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Đối với các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm trước sang năm 2018 nhưng đến hết ngày 31/10/2018 vẫn không giải ngân hết số vốn được kéo dài, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết cắt giảm svốn không giải ngân hết để Điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành.

3. Đối với các dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào: Đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để kịp thời giải ngân các khối lượng thực hiện; tập trung tối đa lực lượng để hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu; hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, trình Bộ Xây dựng thm tra, phê duyệt theo đúng quy định (Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội); đy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án (Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào); chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ về công tác giải ngân vn đầu tư.

4. Các Cục, Vụ có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi Điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

5. Các Chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các Điều Khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Xây dựng Điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện; Xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. Kịp thời thay thế những viên chức, người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đu thầu.

6. Công tác theo dõi báo cáo: Định kỳ trưc ngày 20 hàng tháng, các đơn vị có liên quan phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 2018 trình Bộ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ:

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018, đảm bảo đúng Mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

- Với các dự án không đáp ng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC (03).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

thuộc tính Chỉ thị 02/CT-BXD

Chỉ thị 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/CT-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:23/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phải kịp thời thay thế cán bộ, công chức tiêu cực trong công tác đấu thầu

Do nhiều dự án triển khai chậm, dẫn đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 đạt giá trị thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch, ngày 23/03/2018 Bộ Xây dựng đã có Chỉ thị 02/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018.

Theo đó, với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đến 30/09/2018, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác, kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm 2019 cho các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Bộ yêu cầu các dự án đã hoàn thành năm 2018 khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ để thẩm tra, phê duyệt. Đối với dự án khởi công xây dựng mới năm 2018, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, trình Bộ Xây dựng thẩm đỉnh phê duyệt chậm nhất trong tháng 6/2018.

Xem chi tiết Chỉ thị02/CT-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi