Quyết định 219/QĐ-LĐTBXH 2020 phê duyệt dự toán Trụ sở liên cơ quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 219/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 219/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:219/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:27/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ LĐTBXH có chi phí tư vấn hơn 7,7 tỷ đồng

Ngày 27/02/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 219/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, Bộ trưởng công bố dự toán hơn 7,7 tỷ đồng một số chi phí tư vấn Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

Thứ nhất, chi phí kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình cải tạo (Nhà C) có giá trị sau thuế là 286 triệu đồng; Chi phí khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán có giá trị sau thuế là 422,123 triệu đồng.

Thứ hai, chi phí giám sát khảo sát địa chất có giá trị sau thuế là 17,189 triệu đồng; Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công có giá trị sau thuế là 262,736 triệu đồng.

Thứ ba, chi phí duyệt Phòng cháy chữa cháy có giá trị sau thuế là 14,550 triệu đồng; Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán có giá trị sau thuế là 59,447 triệu đồng; …

Đáng chú ý, chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có giá trị sau thuế là hơn 6,382 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 219/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-----------

Số: 219/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 01/TTr-BQLDAĐTXD ngày 06/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ liên quan);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại Phụ lục số 01 và số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ để đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);

- KBNN thành phố Hà Nội;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

Dự toán một số chi phí tư vấn Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Đồng

 

TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

GIÁ TRỊ SAU THUẾ

1

Kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình cải tạo (Nhà C)

286.000.000

2

Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

422.123.000

3

Giám sát khảo sát địa chất

17.189.000

4

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.382.891.000

5

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

262.736.000

6

Thẩm tra dự toán xây dựng

255.300.000

7

Lập phương án kỹ thuật và dự toán phá dỡ công trình cũ

53.480.000

8

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

31.021.000

9

Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.382.000

10

Chi phí thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy

14.550.000

11

Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

59.447.000

 

Tổng cộng

7.791.119.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

1

Kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình cải tạo (Nhà C)

286.000.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

2

Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

422.123.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

3

Giám sát khảo sát địa chất

17.189.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

4

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.382.891.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý I/2020

Trọn gói

120 ngày

5

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

262.736.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2020

Trọn gói

30 ngày

6

Thẩm tra dự toán xây dựng

255.300.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2020

Trọn gói

30 ngày

7

Lập phương kỹ thuật và dự toán phá dỡ công trình cũ

53.480.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

8

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

31.021.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

60 ngày

9

Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.681.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

60 ngày

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi