Quyết định 219/QĐ-LĐTBXH 2020 phê duyệt dự toán Trụ sở liên cơ quan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-----------

Số: 219/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 01/TTr-BQLDAĐTXD ngày 06/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ liên quan);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại Phụ lục số 01 và số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật và thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ để đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);

- KBNN thành phố Hà Nội;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

Dự toán một số chi phí tư vấn Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 Đơn vị: Đồng

 

TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

GIÁ TRỊ SAU THUẾ

1

Kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình cải tạo (Nhà C)

286.000.000

2

Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

422.123.000

3

Giám sát khảo sát địa chất

17.189.000

4

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.382.891.000

5

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

262.736.000

6

Thẩm tra dự toán xây dựng

255.300.000

7

Lập phương án kỹ thuật và dự toán phá dỡ công trình cũ

53.480.000

8

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

31.021.000

9

Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.382.000

10

Chi phí thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy

14.550.000

11

Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

59.447.000

 

Tổng cộng

7.791.119.000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

Hợp đồng

1

Kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình cải tạo (Nhà C)

286.000.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

2

Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

422.123.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

3

Giám sát khảo sát địa chất

17.189.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

4

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.382.891.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý I/2020

Trọn gói

120 ngày

5

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

262.736.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2020

Trọn gói

30 ngày

6

Thẩm tra dự toán xây dựng

255.300.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2020

Trọn gói

30 ngày

7

Lập phương kỹ thuật và dự toán phá dỡ công trình cũ

53.480.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

30 ngày

8

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

31.021.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

60 ngày

9

Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng

6.681.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

60 ngày

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 219/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 219/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/02/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực