Quyết định 179/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 179/2007/QĐ-TTg NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2007

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC MUA SẮM TÀI SẢN,

HÀNG HOÁ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thi hành Quyết định này./.

                    

   THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước

theo phương thức tập trung

(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg

ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

Việc mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung nhằm:

1. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong sử dụng ngân sách nhà nước;

2. Bảo đảm tài sản, hàng hoá được trang bị đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong các hoạt động của cơ quan nhà nước;

3. Bảo đảm công khai, minh bạch trong mua sắm, trang bị và sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu trong việc mua sắm, trang bị tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước.

2. Thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính, quản lý tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản, hàng hoá.

3. Thực hiện mua sắm trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng năm.

Điều 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

a) Việc tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung được áp dụng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, cơ quan Trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, quản lý tài sản nhà nước và những quy định của Quy chế này để quy định cụ thể việc mua sắm, trang bị tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

2. Đối tượng áp dụng Quy chế tổ chức mua sắm theo phương thức tập trung là các tài sản, hàng hoá có số lượng mua sắm nhiều, tổng giá trị mua sắm lớn và có yêu cầu được trang bị đồng bộ, hiện đại, cụ thể:

a) Các loại tài sản hàng hoá phải thực hiện mua sắm, trang bị theo phương thức tập trung, gồm: xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị tin học được sử dụng trong hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương;

b) Đối với các tài sản, hàng hoá không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này, căn cứ đặc điểm, mô hình tổ chức bộ máy, nhu cầu sử dụng và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể danh mục tài sản, hàng hóa mua sắm theo phương thức tập trung theo quy định tại Quy chế này.

3. Việc đầu tư xây dựng mới tài sản là nhà, công trình kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 4. Hình thức tổ chức

Căn cứ nhu cầu mua sắm, trang bị và đặc điểm của từng loại tài sản, hàng hoá, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao một đơn vị trực thuộc tổ chức việc mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung và giao tài sản, hàng hoá cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

 

Chương II
QUY TRÌNH TỔ CHỨC MUA SẮM TÀI SẢN,

HÀNG HOÁ THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

Điều 5. Lập kế hoạch

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và dự toán ngân sách được giao; nhu cầu thực tế và đề nghị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc về sử dụng tài sản, hàng hoá, các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập và phê duyệt kế hoạch mua sắm, trang bị tài sản, hàng hoá thuộc đối tượng mua sắm tập trung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 6. Quy trình thực hiện

1. Căn cứ kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung được phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao dự toán mua sắm cho đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung. Đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng tài sản xây dựng phương án tổ chức mua sắm cụ thể trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Phương án mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật tài sản, hàng hoá:

- Việc xác định số lượng, chủng loại, đơn giá phải phù hợp với chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với tài sản, hàng hoá có yêu cầu kỹ thuật cao, trang bị đồng bộ, hiện đại, phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định kế hoạch đấu thầu mua sắm.

b) Phương án giá cụ thể đối với từng loại tài sản, hàng hóa.

Trường hợp mua sắm tài sản, hàng hóa được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, phải thực hiện việc thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

c) Yêu cầu về chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm của nhà cung cấp;

d) Dự kiến thời gian tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa;

đ) Phương án tiếp nhận tài sản và phương án bàn giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản;

e) Thời gian, phương thức thanh toán và những vấn đề khác có liên quan.

2. Căn cứ phương án mua sắm được duyệt, đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung thông báo kế hoạch và tổ chức bàn giao tài sản, hàng hoá cho các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản, hàng hoá theo kế hoạch trang bị, sử dụng tài sản, hàng hoá đã được phê duyệt.

4. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được trang bị theo đúng chế độ quy định.

5. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định hiện hành đối với việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước.

6. Trong thời gian bảo hành, bảo trì, nếu tài sản, hàng hóa có sự cố, hỏng hóc nhưng không phải do lỗi của người sử dụng thì đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung có trách nhiệm yêu cầu nhà cung cấp thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Điều 7. Tư vấn, hỗ trợ

1. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung có thể thành lập Tổ chuyên gia tư vấn trong việc lựa chọn chủng loại, chất lượng tài sản, hàng hoá; xây dựng phương án giá, phương án mời và xét thầu; phương án bàn giao tài sản, hàng hóa cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng. Ngoài ra, có thể mời đại diện cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản tham gia Tổ chuyên gia tư vấn.

2. Trường hợp đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung không đủ nhân sự hoặc nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định thì có thể tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm thay mình làm bên mời thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Đấu thầu.

 

 

Chương III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MUA SẮM

TÀI SẢN, HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

Điều 8. Kiểm tra, giám sát

1. Thủ trưởng đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung chịu trách nhiệm về công tác tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan quản lý chuyên ngành, kiểm toán, cơ quan thanh tra nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện công khai kết quả mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Công khai kết quả

Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung phải thực hiện công khai các nội dung sau:

1. Kế hoạch mua sắm, trang bị tài sản, hàng hoá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Kết quả đấu thầu mua sắm: danh sách các đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu; chủng loại, số lượng tài sản và các nội dung khác có liên quan;

3. Danh sách các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản, hàng hoá được mua sắm theo phương thức tập trung;

4. Quản lý, sử dụng các khoản hoa hồng từ mua sắm tài sản, hàng hóa theo quy định của Chính phủ.

Điều 10. Hình thức và thời điểm công khai

Việc công khai những nội dung quy định tại Điều 9 Quy chế này được thực hiện định kỳ 06 tháng và hàng năm theo các hình thức: phát hành ấn phẩm; niêm yết công khai; công bố trong hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức; công khai trên trang thông tin điện tử.

Điều 11. Xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung tại Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thời điểm áp dụng:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008: áp dụng thí điểm đối với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đăng ký thực hiện;

b) Trong quý I năm 2009, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tổng kết việc thực thiện thí điểm Quy chế này, trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu thấy cần thiết); đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai áp dụng cho tất cả các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động đăng ký với Bộ Tài chính việc thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hoá thuộc đối tượng mua sắm tập trung theo quy định của Quy chế này; thực hiện chế độ báo cáo việc mua sắm tài sản, hàng hoá từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy chế này, đồng thời định kỳ tổ chức kiểm tra thực hiện tại các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 179/2007/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi