Quyết định 1027/QĐ-LĐTBXH 2020 điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 1027/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số hạng mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và tổng mức đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Công văn số 1224/SXD-QLXD ngày 03/7/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh, bổ sung các hạng mục: Sân, đường dạo; thoát nước và cấp điện ngoài nhà thuộc công trình Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Chứng thư số K2006.01/KBV-CTTĐ ngày 10/6/2020 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Kinh Bắc về việc thẩm định giá thiết bị dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Xét Tờ trình số 192/TTr-CDQ ngày 17/7/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất (kèm theo hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lập, đã được Sở Xây dựng Quảng Ngãi thẩm định tại Công văn số 1224/SXD-QLXD ngày 03/7/2020.

2. Giá trị dự toán bổ sung của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật là 4.034.056.000 đồng (theo dự toán đã được Sở Xây dựng Quảng Ngãi thẩm định tại Công văn số 1224/SXD-QLXD ngày 03/7/2020), chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư thương thảo, bổ sung khối lượng công việc phát sinh, điều chỉnh được duyệt vào hợp đồng của gói thầu thi công xây dựng công trình và tư vấn giám sát đang thực hiện, đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã được phê duyệt theo quy định.

3. Nguồn kinh phí của giá trị dự toán bổ sung được sử dụng từ kinh phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình được duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018 của Bộ.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh dự toán thiết bị dạy nghề, thiết bị phục vụ đào tạo và các chi phí tư vấn có liên quan dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất theo chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất theo chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này và những nội dung không thay đổi của Quyết định số 1470/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2016 và Quyết định số 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quân

 

 

 

 

Phụ lục số 01

DỰ TOÁN BỔ SUNG HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

(kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-LĐTBXH ngày 19/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Dự toán bổ sung (đồng)

I

Chi phí xây dựng

3.871.921.000

1

Điều chỉnh, bổ sung kè mái taluy

2.815.415.000

2

Bổ sung rãnh thoát nước mưa

120.521.000

3

Điều chỉnh, bổ sung hệ thống cấp điện ngoài nhà

891.377.000

4

Điều chỉnh, bổ sung khối lượng Trạm biến áp

44.608.000

II

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

150.113.000

1

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh

73.533.000

2

Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

76.580.000

III

Chi phí khác

12.022.000

1

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

2.930.000

2

Thẩm định dự toán

2.842.000

3

Bảo hiểm công trình

6.250.000

 

Tổng cộng

4.034.056.000

 

 

Ghi chú: Dự toán các chi phí nêu trên sẽ được tổng hợp chung vào dự toán xây dựng công trình.

 

 

Phụ lục số 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THIẾT BỊ DẠY NGHỀ VÀ MỘT SỐ CHI PHÍ TƯ VẤN, CHI PHÍ KHÁC

(kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-LĐTBXH ngày 19/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Dự toán (đồng)

I

Chi phí thiết bị

15.800.000.000

1

Thiết bị dạy nghề điện công nghiệp và phục vụ đào tạo

15.800.000.000

II

Chi phí tư vấn

171.667.000

1

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị

31.600.000

2

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị

15.800.000

3

Giám sát lắp đặt thiết bị

124.267.000

III

Chi phí khác

290.000.000

1

Thẩm định giá thiết bị

40.000.000

2

Kiểm toán công trình (phần kiểm toán nhà nước chưa kiểm toán)

250.000.000

 

Tổng cộng

16.261.667.000

 

 

Ghi chú:

- Tổng giá trị dự toán điều chỉnh các hạng mục nêu trên giảm 15.710.524.000 đồng so với dự toán đã được duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018.

- Căn cứ các tiêu chuẩn, định mức hiện hành, Chủ đầu tư phải rà soát số lượng, danh mục, thông số kỹ thuật thiết bị dạy nghề và thiết bị phục vụ đào tạo phù hợp với quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định liên quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; thẩm tra và phê duyệt dự toán chi tiết trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

 

 

Phụ lục số 03

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

(kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-LĐTBXH ngày 19/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần công việc đã thực hiện

 

Ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

1

Kiểm định chất lượng hạng mục Xưởng điện công nghiệp và trung tâm đánh giá kỹ năng nghề điện

149.852.000

 

2

Thẩm định giá thiết bị

40.000.000

3

Chi phí thiết kế phần điều chỉnh

73.533.000

4

Chi phí giám sát phần điều chỉnh thiết kế

76.580.000

II

Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

1

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị

31.600.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

III/2020

Trọn gói

30 ngày

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị

15.800.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

III/2020

Trọn gói

30 ngày

3

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

15.800.000.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý

III/2020

Trọn gói

90 ngày

4

Giám sát gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị

124.267.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

III/2020

Trọn gói

90 ngày

III

Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm toán công trình (Kiểm toán nhà nước chưa kiểm toán)

250.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

III/2020

Trọn gói

60 ngày

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1027/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số hạng mục và kế hoạch lựa chọn một số nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1027/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quân
Ngày ban hành:19/08/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!