Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.403 văn bản: Đất đai-Nhà ở
941

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
942

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
943

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
944

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
945

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
946

Quyết định 89/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
947

Quyết định 2155/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình luân chuyển và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong nội bộ cơ quan Thuế đối với các khoản thu từ đất của cá nhân, hộ gia đình

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
948

Công văn 1925/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
949

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 12/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
950

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
951

Nghị quyết 152/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
952

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
953

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
954

Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
955

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
956

Thông tư 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
957

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
958

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
959

Quyết định 128/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
960

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
Vui lòng đợi