Thông tư 11/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 11/2008/TT-BCT NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2008 

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA BÁN ĐIỆN VỚI NƯỚC NGOÀI

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Bộ Công Thương hướng dẫn lập hồ sơ và trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài như sau:

I.  PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn lập hồ sơ và trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài đối với từng dự án xuất nhập khẩu điện và áp dụng cho các đơn vị điện lực.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực biên giới mua điện trực tiếp với nước ngoài ở cấp điện áp 0,4kV không qua hệ thống điện quốc gia và sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc kinh doanh, sản xuất có quy mô dưới 50kVA không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

II. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT MUA BÁN ĐIỆN
VỚI NƯỚC NGOÀI

Việc mua bán điện với nước ngoài phải được phê duyệt về chủ trương. Phương án mua bán điện với nước ngoài phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt.

Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài bao gồm:

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 110kV trở lên

a) Tờ trình phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài của đơn vị điện lực.

b) Văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

c) Phương án mua bán điện với nước ngoài (05 bộ), bao gồm các nội dung sau:

-   Mô tả sơ bộ hiện trạng lưới điện khu vực;

-   Nhu cầu điện (công suất, điện năng, biểu đồ phụ tải năm, ngày điển hình) dự kiến mua hoặc bán với nước ngoài cho từng năm trong giai đoạn phù hợp với giai đoạn của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hoặc Quy hoạch phát triển điện lực địa phương được phê duyệt;

-   Phương án đấu nối lưới điện giữa hệ thống điện Việt Nam với lưới điện phía nước ngoài sẽ mua hoặc bán điện:

+ Kế hoạch phát triển lưới điện khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Phương án đấu nối lưới điện bao gồm: công suất, điện năng, thời điểm dự kiến mua bán điện, điểm đấu nối, điểm đặt thiết bị đo đếm mua bán điện, cấp điện áp mua bán điện, thể hiện phương án mua bán điện trên bản đồ, sơ đồ lưới điện khu vực;

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có, các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng chống cháy nổ, an ninh, quốc phòng;

-   Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ khối lượng xây dựng, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và phân kỳ vốn đầu tư nếu có của phía Việt Nam;

-   Kết luận và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.

d) Trường hợp đơn vị điện lực sử dụng lưới điện của một đơn vị quản lý lưới điện khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị này.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp đến 35kV trở xuống

a) Tờ trình phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài của đơn vị điện lực.

b) Văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

c) Phương án mua bán điện với nước ngoài (05 bộ), bao gồm các nội dung sau:

-   Mô tả sơ bộ hiện trạng lưới điện khu vực;

-   Nhu cầu điện (công suất, điện năng) dự kiến mua hoặc bán với nước ngoài cho từng năm trong giai đoạn phù hợp với giai đoạn của Quy hoạch phát triển điện lực địa phương được phê duyệt;

-   Phương án đấu nối lưới điện giữa hệ thống điện Việt Nam với lưới điện phía nước ngoài sẽ mua hoặc bán điện:

+ Kế hoạch phát triển lưới điện khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Phương án đấu nối lưới điện bao gồm: công suất, điện năng, thời điểm dự kiến mua bán điện, điểm đấu nối, điểm đặt thiết bị đo đếm mua bán điện, cấp điện áp mua bán điện, thể hiện phương án mua bán điện trên bản đồ, sơ đồ lưới điện khu vực.

-   Dự kiến sơ bộ khối lượng xây dựng, vốn đầu tư của phía Việt Nam;

-   Kết luận và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.

d) Trường hợp đơn vị điện lực sử dụng lưới điện của một đơn vị quản lý lưới điện khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị này.

 III. TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT
CHỦ TRƯƠNG
MUA BÁN ĐIỆN VỚI NƯỚC NGOÀI

1. Đối với việc mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 110kV trở lên

a) Đơn vị điện lực nộp Hồ sơ trình duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài cho Cục Điều tiết điện lực để thẩm định.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị điện lực về tính hợp lệ của Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực phải chủ trì tổ chức thẩm định lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan về phương án mua bán điện với nước ngoài.

d) Trong trường hợp cần thiết, đơn vị điện lực phải giải trình hoặc tổ chức cho đơn vị thẩm định xem xét và đánh giá tại hiện trường.

đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan đến phương án mua bán điện với nước ngoài, Cục Điều tiết điện lực phải hoàn thành báo cáo thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với việc mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 35kV trở xuống

a) Đơn vị điện lực nộp Hồ sơ trình duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài cho Cục Điều tiết điện lực để thẩm định.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị điện lực về tính hợp lệ của Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài.

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực phải hoàn thành báo cáo thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu điện có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hữu Hào

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 11/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 11/2008/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF POLICTICS
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 11/2008/TT-BCT

Hanoi, October 22. 2008

 

CIRCULAR

GUIDING THE ORDER OF AND PROCEDURES FOR ELECTRICITY PURCHASE AND SALE WITH FOREIGN PARTNERS

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the December 3, 2004 Electricity Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Electricity Law;

The Ministry of Industry and Trade guides the making of dossiers of, and the order of and procedures for, electricity purchase and sale with foreign partners as follows:

I. GOVERNING SCOPE AND SUBJECTS OF APPLICATION

1. This Circular guides the making of dossiers of, and the order of and procedures for. electricity purchase and sale with foreign partners applicable to electricity import and export projects and electricity units.

2. This Circular does not apply to electricity users in border areas that directly purchase electricity of a voltage of 0.4kV from foreign partners not through the national power grid for daily-life use or business and production activities consuming electricity at an output of under 50 kVA.

II. CONTENTS OF A DOSSIER OF REQUEST FOR APPROVAL OF ELECTRICITY PURCHASE OR SALE WITH A FOREIGN PARTNER

Electricity purchase and sale with foreign partners is subject to policy approval. Plans on electricity purchase and sale with foreign partners must be consistent with the approved electricity development planning.

A dossier of electricity purchase or sale with a foreign partner comprises:

1. A dossier of request for approval of the policy on the purchase or sale of electricity of a voltage of  110kV or more from or to a foreign partner

a/ The electricity unit's report of request for approval of the policy on electricity purchase or sale with a foreign partner.

b/ The foreign partner's written request for electricity purchase or written approval of electricity sale.

c/ A plan on electricity purchase or sale with a foreign partner (5 sets), comprising:

- A brief description of the current conditions of the regional power grid;

- Annual needs for electricity (output electricity energy, annual load diagram, typical day) to be purchased from or sold to a foreign partner in the duration conformable to that of the approved national or local electricity development planning:

- A plan on power grid connection between Vietnam's power system and a power grid of the foreign partner that will purchase or sell electricity:

+ Tne regional power grid development piar, already approved by a competent authority:

+ The power grid connection plan, indicating the output, electricity energy, projected time of electricity purchase and sale, connection points, places for installing electricity meters, voltage, reflection of the electricity purchase or sale plan on a map, and the regional power grid diagram:

- Analysis and preliminary selection of technologies and techniques, the ground clearance and resettlement plan (if any), the project's impacts on the eco-environment, fire and explosion prevention and fighting, security and defense;

- The form of investment, preliminary determination of the construction volume, total investment level, project implementation duration, Vietnamese partner's plan to raise capital based on the project's implementation progress and socio economic efficiency and investment capital phasing, if any;

- Conclusions and recommendations on implementation solutions.

d/ If the electricity unit uses the power grid of another power grid-managing unit, the latter's written opinion is required.

2. A dossier of request for approval of the policy on the purchase or sale of electricity of a voltage of 35kV or less from or to a foreign partner

a/ The electricity unit's report of request for approval of the policy on electricity purchase or sale with a foreign partner.

b/ The foreign partner's written request for electricity purchase or written approval of electricity sale.

c/ A plan on electricity purchase or sale with a foreign partner (5 sets), comprising:

- A brief description of the current conditions of the regional power grid;

- Annual needs for electricity (output electricity energy) projected to be purchased or sold with foreign partners in the duration conformable to that of the approved local electricity development planning;

- A plan on power grid connection between Vietnam's power system and a power grid of the foreign partner that will purchase or sell electricity.

+ The regional power grid development plan already approved by a competent authority;

+ The power grid connection plan, indicating the output, electricity energy, projected time of electricity purchase and sale, connection points, places for installing electricity meters, voltage, reflection of the electricity purchase and sale option on a map, and the regional power grid diagram;

- The projected construction volume, the Vietnamese partner's investment capital;

- Conclusions and recommendations on implementation solutions.

d/ If the electricity unit uses the power grid of another power grid-managing unit, the latter's written opinion is required.

III. ORDER OF EVALUATING AND APPROVING POLICIES ON ELECTRICITY PURCHASE AND SALE WITH FOREIGN PARTNERS

1. For purchase or sale of electricity of a voltage of 110kV or more from or to foreign partners

a/ The electricity unit shall submit a dossier of request for approval of the policy on electricity purchase or sale from or to a foreign partner to the Electricity Regulatory Authority Department for evaluation.

b/ Within 5 working days after receiving the dossier, the Electricity Regulatory Authority Department shall notify the electricity unit in writing of the dossier's validity.

c/ Within 10 working days after receiving a complete and valid dossier, the Electricity Regulatory Authority Department shall organize evaluation of the dossier and gather concerned ministries' and branches' opinions on the plan on electricity purchase or sale with a foreign partner.

d/ When necessary, the electricity unit shall give explanations or the evaluation unit shall conduct field examination and assessment.

e/ Within 15 working days after receiving concerned ministries' and branches written official opinions on the plan on electricity purchase or sale with a foreign partner, the Electricity Regulatory Authority Department shall complete the evaluation report and submit it to the Minister of Industry and Trade for consideration and further submission to the Prime Minister for approval.

2. For purchase or sale of electricity of a voltage of 35kV or less from or to foreign partners

a/ The electricity unit shall submit a dossier of request for approval of the policy on electricity purchase or sale with a foreign partner to the Electricity Regulatory Authority Department for evaluation.

b/ Within 5 working days after receiving the dossier, the Electricity Regulatory Authority Department shall notify the electricity unit in writing of the dossier's validity.

c/ Within 30 working days after receiving a complete and valid dossier, the Electricity Regulatory Authority Department shall complete the evaluation report and submit it to the Minister of Industry and Trade for consideration and approval.

IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

2. The director of the Office, the chief inspector, directors of departments, and heads of bureaus of the Ministry, directors of provincial/municipal Industry and Trade Services, heads of concerned agencies, and electricity importers and exporters shall implement this Circular.

3. Problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Industry and Trade for supplementation and amendment as appropriate.

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE VICE MINISTER




 Do Huu Hao

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!