Quyết định 854/QĐ-BCT 2024 thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 854/QĐ-BCT

Quyết định 854/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:854/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:12/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam

Ngày 12/4/2024, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 854/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiệm vụ của các đơn vị cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ chung của các đơn vị:

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược phát triển năng lượng;

- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển năng lượng;

- Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và của Bộ Công Thương trong từng thời kỳ.

2. Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp ngành năng lượng thực hiện đúng các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển năng lượng;

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài uy tín, kinh nghiệm vào phát triển ngành dầu khí trong nước trong đó trọng tâm tại các khu vực nước sâu xa bờ;

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất ngành công nghiệp dầu khí và than nhằm đảm bảo cân đối cung cầu các loại nhiên liệu dầu khí và than cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội;....

3. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì Báo cáo:

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các dự án năng lượng ngành điện lực trong nước trong đó trọng tâm lĩnh vực năng lượng mới;

- Rà soát để bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, linh hoạt, gắn kết thống nhất giữa Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Chiến lược phát triển năng lượng và Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và một số ngành khác có liên quan;...

Quyết định này có hiệu lưc từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 854/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Số: 854/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch tại Điều 1 của Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, DKT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

 

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2024
cua Bộ trưởng Bộ Công Thương)

_____________________

 

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Chiến lược phát triển năng lượng), Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng, cụ thể như sau:

              I. MỤC ĐÍCH

1. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.

2. Là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động liên quan nhằm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Là cơ sở để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và điều chỉnh mục tiêu của Chiến lược (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế mỗi giai đoạn.

             II. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược phát triển năng lượng:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chiến lược phát triển năng lượng một cách sâu, rộng đến mọi thành phần kinh tế. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện, kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khai và mức độ, khả năng đạt được các mục tiêu của Chiến lược, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng theo từng năm và giai đoạn. Đề xuất điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với bối cảnh khi cần thiết để đảm bảo tính khả thi cao.

2. Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển năng lượng, cụ thể:

- Nghiên cứu hoàn thiện thể chế, khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương về năng lượng, đẩy mạnh các cơ chế ủy quyền, phân cấp (nếu cần thiết) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để tạo điều kiện bảo đảm tiến độ cho các dự án năng lượng.

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng phù hợp với thẩm quyền theo quy định của Chính phủ.

- Đẩy mạnh phát triển hạ tầng của ngành năng lượng. Theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch thuộc lĩnh vực năng lượng, điện, xăng dầu, khí đốt... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo nhà nước/quốc gia để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

- Tập trung nghiên cứu phát triển, tiếp thu và ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành năng lượng, tiến tới từng bước làm chủ công nghệ hiện đại và sản xuất các thiết bị cho ngành năng lượng trong hệ thống các cơ sở nghiên cứu và sản xuất của ngành Công Thương.

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là hệ thống các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Công Thương nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành năng lượng.

- Giám sát chặt chẽ, đảm bảo cân đối cung cầu năng lượng để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các tác động từ bên ngoài.

3. Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và của Bộ Công Thương trong từng thời kỳ.

             III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

              IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hàng năm, các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao của Kế hoạch này đề xuất kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí chi thường xuyên của Bộ Công Thương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

             V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng được phân công phụ trách các lĩnh vực có liên quan đến Chiến lược phát triển năng lượng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược; tăng cường phối hợp, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao tại mục III và Phụ lục kèm theo Quyết định này, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn yêu cầu; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành trong lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đơn vị được giao phụ trách.

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể trong thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Dầu khí và Than để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng khi có yêu cầu.

3. Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, đồng thời cung cấp thông tin về Vụ Dầu khí và Than để tổng hợp./.

 
 
 

PHỤ LỤC

Phân công thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Công Thương theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Nội dung thực hiện

Hình thức/kết quả thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời hạn

1

Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung Chiến lược phát triển năng lượng và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng. Theo dõi việc triển khai và đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng

Tài liệu

Vụ Dầu khí và Than/Văn phòng Bộ

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Hàng năm/giai đoạn

2

Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp ngành năng lượng thực hiện đúng các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển năng lượng

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Vụ Dầu khí và Than

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

3

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài uy tín, kinh nghiệm vào phát triển ngành dầu khí trong nước trong đó trọng tâm tại các khu vực nước sâu xa bờ

Báo cáo

Vụ Dầu khí và Than/Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

4

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất ngành công nghiệp dầu khí và than nhằm đảm bảo cân đối cung cầu các loại nhiên liệu dầu khí và than cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo/Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Vụ Dầu khí và Than

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

5

Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng làm chủ công nghệ chế tạo trong nước các thiết bị tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến và vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và than

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Vụ Dầu khí và Than/Vụ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

6

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các dự án năng lượng ngành điện lực trong nước trong đó trọng tâm lĩnh vực năng lượng mới

Báo cáo

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

7

Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng làm chủ công nghệ chế tạo trong nước thiết bị của các dự án năng lượng như thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời, điện gió...

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo/Vụ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

8

Rà soát để bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, linh hoạt, gắn kết thống nhất giữa Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Chiến lược phát triển năng lượng và Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và một số ngành khác có liên quan

Báo cáo

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

9

Tổ chức đàm phán ký kết hợp tác, trao đổi năng lượng với các nước láng giềng và tham gia của Việt Nam vào hệ thống năng lượng liên kết giữa các nước trong khu vực

Biên bản ghi nhớ, Báo cáo,

Thỏa thuận

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

10

Theo dõi, giám sát chặt chẽ điều tiết hoạt động điện lực nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các tác động từ bên ngoài

Báo cáo/Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Cục Điều tiết điện lực

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

11

Tập trung xây dựng và hoàn thiện các điều kiện cần thiết (pháp lý, hạ tầng kỹ thuật,...) cho việc phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh hiệu quả theo Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020

Báo cáo

Cục Điều tiết điện lực

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

12

- Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

- Tăng cường, đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trên phạm vi cả nước để góp phần đảm bảo cung cấp điện.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thúc đẩy sản xuất trong nước, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động trong lĩnh vực năng lượng.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020

- Thực hiện chuyển dịch năng lượng, trong đó trọng tâm là chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và năng lượng mới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thu giữ/sử dụng các-bon (CCS/CCUS) trong ngành năng lượng

Báo cáo/Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

13

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các pháp luật chuyên ngành về dầu khí, than, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,..., các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành năng lượng phù hợp thông lệ quốc tế và tình hình phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả hơn cơ chế thị trường

Báo cáo, đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

14

Tăng cường quan hệ quốc tế về năng lượng trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực phù hợp với xu thế hội nhập, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại, các quan hệ chính trị - ngoại giao thuận lợi để phát triển năng lượng

Báo cáo

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

15

Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực năng lượng do Bộ Công Thương quản lý

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc

Kết luận thanh tra, kiểm tra

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên, định kỳ

16

Theo dõi, đôn đốc triển khai việc phát triển hạ tầng của ngành năng lượng, các chương trình, dự án trong Quy hoạch thuộc lĩnh vực năng lượng điện, xăng dầu, khí đốt... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo/Vụ Dầu khí và Than/Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

17

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng nhằm đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng này cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo/Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Vụ Thị trường trong nước

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

18

Theo dõi, giám sát chặt chẽ nhu cầu, kế hoạch dự trữ quốc gia những mặt hàng xăng dầu thuộc danh mục dự trữ quốc gia của Chính phủ do Bộ Công Thương quản lý để đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng và an ninh quốc gia

Báo cáo/Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

19

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo và dịch vụ phục vụ ngành năng lượng theo hướng tăng cường nội lực, hướng đến xuất khẩu

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Cục Công nghiệp

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng,

Thường xuyên

20

Cập nhật thường xuyên những tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới trong lĩnh vực năng lượng; chỉ đạo các đơn vị khoa học công nghệ thuộc Bộ tập trung nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng, làm chủ công nghệ năng lượng mới (như năng lượng sóng biển, địa nhiệt, hydro xanh, amoniac xanh...) phù hợp với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Báo cáo/Văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

21

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng lượng phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế

Báo cáo, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và các

Định mức kinh tế, kỹ thuật

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

22

Rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường công nghiệp, an toàn và các kịch bản ứng phó sự cố... phù hợp cho lĩnh vực năng lượng do Bộ Công Thương quản lý

Báo cáo, Quy định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Sổ tay hướng dẫn

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Hàng năm, định kỳ

23

Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên sâu và nhân lực trình độ cao cho ngành năng lượng

Nhân lực ngành năng lượng

Vụ Tổ chức cán bộ/Các trường thuộc Bộ

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên, định kỳ

24

Nghiên cứu đưa các nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào kế hoạch truyền thông hằng năm của Bộ để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của ngành năng lượng và các chính sách, pháp luật chuyên ngành về năng lượng

Ấn phẩm, bài báo, hội nghị, hội thảo

Văn phòng Bộ/Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

Thường xuyên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi