Quyết định 46/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 46/2006/QĐ-BCN NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

 

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền đến ngày 20 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo).

 

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền đến ngày 20 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Trung Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG NGHIỆP

BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Banh hành kèm theo Quyết định số: 46 /2006/QĐ-BCN

ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày

ban hành

Trích yếu

 

1

Thông tư

08/TT-KHĐT

29/7/1997

Hướng dẫn về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

2

Thông tư

01/2005/TT-BCN

07/01/2005

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện

 

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH DO BỘ CÔNG NGHIỆP

THAM GIA BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Banh hành kèm theo Quyết định số:46/2006/QĐ-BCN

ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày

ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

11/1997/TTLT-NN-CN

08/11/1997

Bộ Nông nghiệp - Bộ Công nghiệp

Hướng dẫn về việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất

 

 

II. LĨNH VỰC THUẾ, GIÁ, PHÍ, PHỤ THU

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày

ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

01TT/LB

22/3/1996

Bộ Công nghiệp – Ban giá Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện

2

Thông tư

53/1998/TTLT-TC-TM-CN-TCHQ

17/4/1998

Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 107/1997/NĐ-CP ngày 05/11/1997 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước cộng đồng Châu Âu (EU) cho năm 1998-2001

3

Thông tư

01/1999/TT-LT/BVGCP-BCN

10/02/1999

Bộ Công nghiệp – Ban giá Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn

4

Thông tư

05/1999/TT-LT/BVGCP-BCN

24/9/1999

Bộ Công nghiệp – Ban giá Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện

5

Thông tư

06/1999/TTLT/BVGCP-BCN

07/10/1999

Bộ Công nghiệp – Ban giá Chính phủ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ số 12/TT-LB ngày 29/4/1994 về phụ thu tiền điện

6

Thông tư

02/2000/TTLT/BVGCP-BCN

15/02/2000

Bộ Công nghiệp – Ban giá Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn

 

 

III. LĨNH VỰC DỆT MAY

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày

ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

 

08/1997/TTLT-BTM-BCN

07/11/1997

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại

V/v: thưởng khuyến khích xuất khẩu hàng dệt – may mặc

2

Thông tư

10/1997/TTLT BTM/BKHĐT/BCN

06/12/1997

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào EU, Canada, NaUy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

3

Thông tư

20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

12/10/1998

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 1999

4

Thông tư

04/1999/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

03/02/1999

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v: ưu tiên và thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

5

Thông tư

29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN

07/9/1999

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000

6

Thông tư

12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

12/5/2000

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

V/v: thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

7

Thông tư

19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN

16/10/2000

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

8

Thông tư

23/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN

29/12/2000

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều chỉnh khoản 3, mục IV của TTLT 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16/10/2000

9

Thông tư

07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

16/3/2001

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001

10

Thông tư

25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

09/11/2001

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002

11

Thông tư

02/2002/TTLT/BKHĐT/BCN

28/02/2002

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện TTLT số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 09/11/2001

12

Thông tư

08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

12/8/2002

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003

13

Thông tư

02/2003/TTLT-BTM-KHĐT-CN

27/5/2003

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003

14

Thông tư

07/2003/TTLT-BTM-BCN

08/10/2003

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2004

15

Thông tư

08/2003/TTLT/BTM-BCN

28/10/2003

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004

16

Thông tư

04/2004/TTLT/BTM/BCN

28/7/2004

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

17

Thông tư

07/2005/TTLT/BTM/BCN

01/4/2005

Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại

Bổ sung TTLT số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 46/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật
Cơ quan ban hành:Bộ Công nghiệpSố công báo: Đã biết
Số hiệu:46/2006/QĐ-BCNNgày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:22/12/2006Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!