Quyết định 300/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

Số: 300/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1998

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36-CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42-CP ngày 16-7-1996 và Nghị định số 92-CP ngày 23-8-1997 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tờ trình số 685-CV/UBT ngày 14-10-1997 và Tờ trình số 84-CV/UBT ngày 28-2-1998), và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 1764-BKH/VPTĐ ngày 19-3-1998).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. – Thành lập Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao ban hành kèm theo Nghị định số 36-CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. – Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung sau :

1. Tên dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Dầu khí (CONAC) - Bộ Xây dựng, có trụ sở chính tại số 1 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

3. Mục tiêu dự án : Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải…nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong Khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng: Các xã Mỹ Xuân, Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

5. Diện tích khu công nghiệp: 200 ha sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất Đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư: 286,6 tỷ đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

9. Thời gian xây dựng : 5 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Quản lý và đầu tư và xây dựng .

Điều 3. – Công ty Xây dựng Dầu khí - Bộ Xây dựng được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho khu công nghiệp.

Điều 5. – Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hành Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Xây dựng Dầu khí và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Ngô Xuân Lộc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 300/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:300/QĐ-TTgNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành:14/04/1998Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 300/QD-TTg

Hanoi, April 14, 1998

 

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF MY XUAN B1 INDUSTRIAL PARK IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE AND THE APPROVAL OF THE INVESTMENT PROJECT FOR CONSTRUCTION AND BUSINESS OPERATION OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE THEREIN

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;

Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and High-Tech Parks issued together with Decree No.36-CP of April 24, 1997 of the Government;

Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management issued together with Decree No.42-CP of July 16, 1996 and Decree No.92-CP of August 23, 1997 of the Government;

At the proposals of the president of the People's Committee of Ba Ria - Vung Tau province (Report No.685/CV-UBT of October 14, 1997 and Report No.84/CV-UBT of February 28, 1998), and with the appraisal by the Minister of Planning and Investment (Report No.1764/BKH-VPTD of March 19, 1998),

DECIDES:

Article 1.- To establish My Xuan B1 industrial park, Ba Ria - Vung Tau province.

My Xuan B1 industrial park shall be organized and operate under the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones and High-Tech Parks issued together with Decree No.36-CP of April 24, 1997 of the Government and shall be subject to the direct management by the Ba Ria - Vung Tau Industrial Park Management Board.

Article 2.- To approve the investment project for construction and business operation of the technical infrastructure of My Xuan B1 industrial park, Ba Ria - Vung Tau province with the following contents:

1. Name of the project: Investment in the construction and business operation of the technical infrastructure in My Xuan B1 industrial park, Ba Ria - Vung Tau province.

2. Investor: The Petroleum Construction Company (CONAC) - the Ministry of Construction, which is headquartered at 1 Nguyen An Ninh street, ward 7, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province.

3. The project's objectives: To level ground and build communication, power supply, water supply, information and communications, waste treatment,... systems in order to deal in the technical infrastructure already created in the industrial park.

4. Construction location: My Xuan and Hac Dich communes, Tan Thanh district, Ba Ria - Vung Tau province.

5. Land area of the industrial park: 200 hectares, which shall be accurately re-determined when the land lease procedures are carried out in accordance with the Land Law.

6. Total investment capital: 286.6 billion VND.

7. Capital sources: self-acquired capital, capital advanced by the investor, loans.

8. Operation duration: 50 years from the date the investment decision is issued.

9. Construction period: 5 years from the date the land lease decision is issued. In the course of construction investment, the investor shall have to complete all necessary procedures stipulated in the Regulation on Investment and Construction Management.

Article 3.- The Petroleum Construction Company the Ministry of Construction, shall be entitled to borrow capital at the preferential interest rate partly from the State for the construction of the industrial park's infrastructure and enjoy financial preferences in accordance with the Law on Domestic Investment Promotion.

Article 4.- The president of the People's Committee of Ba Ria - Vung Tau province shall have to direct the investor to execute the project in accordance with the current regulations; draw up the master plan for development of infrastructure outside the industrial park's fence in compatibility with that inside the industrial park, and ensure the efficient operation of the industrial park.

Article 5.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 6.- The president of the People's Committee of Ba Ria - Vung Tau province, the Minister of Planning and Investment, the Minister of Finance, the Minister of Construction, the Minister of Defense, the Minister of Industry, the Minister of Science, Technology and Environment, the General Director of the General Land Administration, the Governor of the State Bank, the head of the Vietnam Industrial Park Management Board, the head of the Ba Ria - Vung Tau Industrial Park Management Board, the Director of the Petroleum Construction Company and the heads of the concerned agencies shall, within their respective functions and powers, have to implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
DEPUTY PRIME MINISTER
Ngo Xuan Loc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!