Quyết định 1810/QĐ-BGTVT 2021 Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn mới của BGTVT trong lĩnh vực Công nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 1810/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022 BỔ SUNG LẦN 1, LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật s 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Thông tư s26/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-BGTVT ngày 21/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022 bổ sung lần 1, lĩnh vực Công nghiệp;

Xét văn bản đề xuất nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2022 bổ sung lần 1 của các đơn vị: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2022 bổ sung lần 1, lĩnh vực Công nghiệp (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022 bổ sung lần 1, lĩnh vực Công nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học - Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐKVN, Trư
ờng ĐHCN GTVT;
- Cổng thông tin Bộ GTVT (để th/b);
- Lưu VT, KHCN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022 BỔ SUNG LẦN 1, LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BGTVT ngày    tháng    năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

1.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể sạc lại trên xe cơ giới

QCVN

12

190

Kinh phí từ Quỹ KHCN của Cục ĐKVN

2.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển (QCVN74:2014/BGTVT)

QCVN

12

50

Kinh phí từ Quỹ KHCN của Cục ĐKVN

3.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc - QCVN 11:2022/BGTVT thay thế QCVN 11:2015/BGTVT

QCVN

12

120

Kinh phí từ Quỹ KHCN của Cục ĐKVN

4.

Hệ thống đổi pin xe điện - Phần 1: Các yêu cầu và hướng dẫn chung

TCVN

12

335,079

Kinh phí từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM)

5.

Hệ thống đổi pin xe điện - Phần 2: Các yêu cầu an toàn

TCVN

12

342,881

Kinh phí từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM)

 

thuộc tính Quyết định 1810/QĐ-BGTVT

Quyết định 1810/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022 bổ sung lần 1, lĩnh vực Công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1810/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:15/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

BGTVT bổ sung 5 TCVN, QCVN được cập nhật, bổ sung, xây dựng mới 2022

Ngày 15/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1810/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022 bổ sung lần 1, lĩnh vực Công nghiệp.

Theo đó, phê duyệt 5 tiêu chuẩn, quy chuẩn được cập nhật, bổ sung, xây dựng mới của Bộ Giao thông vận tải năm 2022 bổ sung lần 1, lĩnh vực Công nghiệp.

Cụ thể, các tiêu chuẩn thuộc Danh mục gồm: Hệ thống đổi pin xe điện - Phần 1: Các yêu cầu và hướng dẫn chung; và Hệ thống đổi pin xe điện - Phần 2: Các yêu cầu an toàn.

Bên cạnh đó, 3 quy chuẩn tại Danh mục gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể sạc lại trên xe cơ giới; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển (QCVN74:2014/BGTVT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc – QCVN 11:2022/BGTVT thay thế QCVN 11:2015/BGTVT.

Xem chi tiết Quyết định1810/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi