Quyết định 997/QĐ-TTg 2019 phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 997/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

---------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 148/TTr- HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3269/TTr-BNV ngày 19 tháng 7 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Sơn Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Trần Sơn Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, VPBCSĐCP, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHĐP (3b).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực