Nghị quyết 747/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------------

Số: 747/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

-----------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiển pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình số 655/TTr-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 612/TTr-BCTĐB ngày 31 tháng 7 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Quang Hai kể từ ngày 25/7/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Trương Quang Hai theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Công tác đại biểu;

- Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận;

- Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;

- Lưu: HC, CTĐB.

- E-pas: 63060

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực