Quyết định 785/QĐ-TTg 2017 thành viên Ban Chỉ đạo Đề án đơn giản hóa TTHC về dân cư

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 785/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 – 2020
----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Quyết định số 896);
Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896) gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban;
2. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban;
5. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;
6. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên;
7. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên;
8. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài Chính, thành viên;
9. Bà Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;
10. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;
11. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;
12. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;
13. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;
14. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên;
15. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên;
16. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;
17. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thành viên.
Điều 2. Phê duyệt danh sách Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng;
2. Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Thường trực;
3. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chánh Văn phòng;
4. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng;
5. Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng;
6. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Phó Chánh Văn phòng;
7. Ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng;
8. Thượng tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng.
Danh sách các thành viên khác tham gia Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành thay thế Quyết định số 1348/QĐ-TTg ngày 07/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo 896, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 có tên tại các Điều 1 và 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như các Điều 1 và 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 
 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực