Quyết định 76/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 76/2003/QĐ-TTG
NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002 - 2005 như phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện Phương án này theo quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN THỰC HIỆN
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN GIAI ĐOẠN 2003-2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2003/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân đến năm 2005:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích: 01 doanh nghiệp

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh: 09 doanh nghiệp

- Công ty Thương mại tổng hợp,

- Công ty Xi măng và Xây dựng công trình,

- Công ty Xổ số kiến thiết,

- Công ty Cấp nước,

- Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị,

- Xí nghiệp In,

- Công ty Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ

- Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Thái Bình,

- Công ty Xây lắp và sửa chữa thủy lợi Lạng Sơn

3. Các Lâm trường giữ nguyên chở chủ trương mới: (8 doanh nghiệp)

- Nông trường Hữu Lũng,

- Lâm trường Bắc Sơn

- Lâm trường Văn Quan,

- Lâm trường Văn Lãng,

- Lâm trường Bình Gia,

- Lâm trường Tràng Định,

- Lâm trường Lộc Bình

- Lâm trường Đình Lập,

II. Lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Năm 2002

1. Doanh nghiệp chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

- Công ty Tư vấn giao thông

2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động công ích: 1 doanh nghiệp

- Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ

 

3. Những doanh nghiệp nhà nước thực hiện sáp nhập: 13 doanh nghiệp sáp nhập vào 4 doanh nghiệp khác

- 10 Xí nghiệp thuỷ nông sáp nhập vào Công ty Xây lắp và sửa chữa thuỷ lợi Lạng Sơn: Xí nghiệp Thủy nông Thị xã, Xí nghiệp Thuỷ nông Cao Lộc, Xí nghiệp Thuỷ nông Lộc Bình, Xí nghiệp Thuỷ nông Hữu Lũng, Xí nghiệp Thuỷ nông Chí Lăng, Xí nghiệp Thuỷ nông Văn Quan, Xí nghiệp Thuỷ nông Bình Gia, Xí nghiệp Thuỷ nông Bắc Sơn, Xí nghiệp Thuỷ nông Văn Lãng, Xí nghiệp Thuỷ nông Tràng Định vào công ty Xây lắp và Sửa chữa thuỷ lợi Lạng Sơn

- Sáp nhập Công ty Thương mại và sản xuất dầu thực vật vào Công ty Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

- Sáp nhập Công ty Khoáng sản vào Công ty Xây dựng Lạng Sơn.

- Sáp nhập Công ty Văn hoá tổng hợp vào Công ty sách và thiết bị trường học Lạng Sơn và đổi tên thành Công ty Sách - Văn hoá - Thiết bị trường học Lạng Sơn.

4. Những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá:

- Công ty Công trình giao thông I,

- Công ty Công trình giao thông II,

- Công ty Dược và Vật tư Y tế.

5. Giải thể 1 doanh nghiệp:

- Xí nghiệp chế biến Lâm sản

6. Chuyển doanh nghiệp địa phương về trung ương quản lý:

- Công ty thuốc lá Lạng Sơn về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Năm 2003

1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó nhà nước nước giữ trên 50% tổng số cổ phần: (3 doanh nghiệp)

- Công ty Du lịch và xuất nhập khẩu,

- Công ty Giống cây trồng nông lâm nghiệp,

- Công ty Chợ.

2. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần: 9 doanh nghiệp

- Công ty Tư vấn xây dựng,

- Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi,

- Công ty Vật tư nông nghiệp,

- Công ty Vật liệu xây dựng,

- Công ty Cơ khí cơ điện nông nghiệp,

- Công ty Chăn nuôi,

- Công ty Vĩnh Hưng,

- Công ty Xây dựng thuỷ lợi 1,

- Công ty Sản xuất và kinh doanh hàng xuất nhập khẩu.

3. Giao bán: 1 doanh nghiệp

- Công ty Xây lắp điện

Năm 2004

1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó nhà nước nước giữ trên 50% tổng số cổ phần: (2 doanh nghiệp)

- Công ty Sách - Văn hoá thiết bị trường học

- Công ty Xuất nhập khẩu

2. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần: (1 doanh nghiệp)

- Công ty Xây dựng,

- Công ty Xây dựng và sửa chữa nhà,

Năm 2005

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần: (2 doanh nghiệp)

- Nhà máy giấy

- Công ty Vật tư tổng hợp.

thuộc tính Quyết định 76/2003/QĐ-TTg

Quyết định 76/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:76/2003/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:29/04/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 76/2003/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi