Quyết định 65/QĐ-KTNN các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

________

Số: 65/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18  tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán

____________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định s 1365/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng và điều phối kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm soát chất lượng của Vụ; theo dõi, tổng hợp lập báo cáo kết quả công tác, kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ; kiểm soát chất lượng kiểm toán; xây dựng chuẩn mực, quy trình kiểm toán chung; xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kiểm toán; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính, văn thư - lưu trữ của Vụ.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì tham mưu tổng hợp, lập kế hoạch công tác; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch công tác; xây dựng các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả công tác của Vụ.

- Chủ trì tham mưu kế hoạch xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản về chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ chung của Kiểm toán nhà nước; theo dõi, đôn đốc, lập báo cáo việc thực hiện kế hoạch sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng các quy định về chuyên môn và các văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với từng loại hình tổ chức theo Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động phát triển các loại hình kiểm toán; phát triển các loại hình và phương pháp kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Chủ trì lập báo cáo định kỳ, đột xuất về việc triển khai áp dụng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ kiểm toán chung của Kiểm toán nhà nước;

- Chủ trì tham mưu xây dựng quyết định, chỉ thị về nâng cao chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; tham mưu các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tính độc lập trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm; xây dựng định hướng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và xây dựng văn bản chuyên môn nghiệp vụ hàng năm của Vụ.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp lập báo cáo kết quả công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng tháng, báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán năm.

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán vào hệ thống theo quy định của Kiểm toán nhà nước, nộp, bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm toán của các đoàn kiểm toán do Vụ chủ trì thực hiện.

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; đôn đốc các đoàn kiểm toán do Vụ thực hiện về kiến nghị kiểm toán, nộp hồ sơ và cập nhật phần mềm quản lý.

- Thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán, thẩm định kế hoạch và báo cáo kiểm toán, lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các đoàn kiểm toán, các cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán theo sự phân công của Vụ trưởng.

- Tổng hợp, lập báo cáo kết quả chấm điểm chất lượng đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và thành viên đoàn kiểm toán định kỳ hàng tháng, đột xuất và cả năm; tổng hợp lập báo cáo kết quả chấm điểm đoàn kiểm toán chất lượng vàng của toàn ngành phục vụ cho công tác chấm điểm thi đua của Kiểm toán nhà nước.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý trang thiết bị của Vụ.

- Chuẩn bị các tài liệu, nội dung và các công tác chuẩn bị hành chính cho các cuộc họp của Vụ.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

2. Phòng Ngân sách trung ương

a) Chức năng

Phòng Ngân sách trung ương thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm soát chất lượng kiểm toán; theo dõi, chấm điểm chất lượng các đơn vị, đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán; giải quyết kiến nghị, khiếu nại về kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với lĩnh vực ngân sách trung ương và lĩnh vực khác theo phân công.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán; hướng dẫn các đơn vị áp dụng chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị chủ trì kiểm toán, đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và các thành viên của đoàn kiểm toán; kiểm tra việc quản lý hồ sơ, tài liệu kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; kiến nghị Lãnh đạo Vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý tập thể, cá nhân không tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán; chấm điểm chất lượng vàng của các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Tham mưu bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy trình, hướng dẫn phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển, phương pháp kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Tham mưu xây dựng các văn bản nâng cao chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Tham mưu xây dựng các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách trung ương; hướng dẫn, kiểm tra theo dõi các đơn vị thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán; lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán các cuộc kiểm toán theo quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và kế hoạch đã được phê duyệt trình Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định trước khi xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương và lĩnh vực khác được phân công.

- Thực hiện tổng hợp nhận xét, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán của các đơn vị kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán; thực hiện giám sát các cuộc kiểm toán; theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết phù hợp với kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán được phê duyệt thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương và lĩnh vực khác được phân công.

- Thẩm định và tham dự xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán do Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chủ trì để phát hành báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương và lĩnh vực khác được phân công.

- Chuẩn bị các ý kiến tham mưu cho Lãnh đạo Vụ để họp các cuộc xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán và xét duyệt dự thảo báo cáo thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương và các lĩnh vực khác được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương.

- Chủ trì, tham gia ý kiến vào các văn bản của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực ngân sách trung ương;

- Hàng tháng lập báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động, kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của phòng; theo dõi, tổng hợp, soát xét kết quả chấm điểm chất lượng các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực được phân công.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương và tổ chức thực hiện; tuyên truyền và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Vụ.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

3. Phòng Ngân sách địa phương

a) Chức năng

Phòng Ngân sách địa phương thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm soát chất lượng kiểm toán; theo dõi, chấm điểm chất lượng các đơn vị, đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán; giải quyết kiến nghị, khiếu nại về kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực ngân sách địa phương.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán đối với lĩnh vực ngân sách địa phương; hướng dẫn các đơn vị áp dụng chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị chủ trì kiểm toán, đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và các thành viên của đoàn kiểm toán; kiểm tra việc quản lý hồ sơ, tài liệu kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; kiến nghị Lãnh đạo Vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý tập thể, cá nhân không tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán; chấm điểm chất lượng vàng của các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Tham mưu bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy trình, hướng dẫn phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển, phương pháp kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Tham mưu xây dựng các văn bản nâng cao chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Tham mưu xây dựng các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra theo dõi các đơn vị thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán; lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán các cuộc kiểm toán theo quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và kế hoạch đã được phê duyệt trình Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định trước khi xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Thực hiện tổng hợp nhận xét, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán của các đơn vị chủ trì kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán; thực hiện giám sát các cuộc kiểm toán; theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết phù hợp với kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán được phê duyệt thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Thẩm định và tham dự xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán do Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chủ trì để phát hành báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Chuẩn bị các ý kiến tham mưu cho Lãnh đạo Vụ để họp các cuộc xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán và xét duyệt dự thảo báo cáo thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Chủ trì, tham gia ý kiến vào các văn bản của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực ngân sách địa phương.

- Hàng tháng lập báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động, kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của phòng; theo dõi, tổng hợp, soát xét kết quả chấm điểm chất lượng các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực được phân công.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương và tổ chức thực hiện; tuyên truyền và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Vụ.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

4. Phòng Đầu tư - dự án

a) Chức năng

Phòng Đầu tư - dự án thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm soát chất lượng kiểm toán; theo dõi, chấm điểm chất lượng các đơn vị, đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán; giải quyết kiến nghị, khiếu nại về kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán đối với đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn các đơn vị áp dụng chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị chủ trì kiểm toán, đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và các thành viên của đoàn kiểm toán; kiểm tra việc quản lý hồ sơ, tài liệu kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; kiến nghị Lãnh đạo Vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý tập thể, cá nhân không tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán; chấm điểm chất lượng vàng của các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tham mưu bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy trình, hướng dẫn phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển, phương pháp kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tham mưu xây dựng các văn bản nâng cao chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tham mưu xây dựng các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra theo dõi các đơn vị thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán; lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán các cuộc kiểm toán theo quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và kế hoạch đã được phê duyệt trình Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định trước khi xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thực hiện tổng hợp nhận xét, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán của các đơn vị chủ trì kiểm toán thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán; thực hiện giám sát các cuộc kiểm toán; theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết phù hợp với kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán được phê duyệt thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thẩm định và tham dự xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán do Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chủ trì để phát hành báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chuẩn bị các ý kiến tham mưu cho Lãnh đạo Vụ để họp các cuộc xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán và xét duyệt dự thảo báo cáo thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ trì, tham gia ý kiến vào các văn bản của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

- Hàng tháng lập báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động, kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của phòng; theo dõi, tổng hợp, soát xét kết quả chấm điểm chất lượng các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực được phân công.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức thực hiện; tuyên truyền và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Vụ.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

5. Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng

a) Chức năng

Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm soát chất lượng kiểm toán; theo dõi, chấm điểm chất lượng các đơn vị, đoàn kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán; giải quyết kiến nghị, khiếu nại về kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán đối với lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng; hướng dẫn các đơn vị áp dụng chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị chủ trì kiểm toán, đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và các thành viên của đoàn kiểm toán; kiểm tra việc quản lý hồ sơ, tài liệu kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; kiến nghị Lãnh đạo Vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý tập thể, cá nhân không tuân thủ chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán; chấm điểm chất lượng vàng của các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tham mưu bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy trình, hướng dẫn phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và hồ sơ kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển, phương pháp kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tham mưu xây dựng các văn bản nâng cao chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tham mưu xây dựng các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và kiểm toán tổ chức tài chính - ngân hàng; hướng dẫn, kiểm tra theo dõi các đơn vị thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán; lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán các cuộc kiểm toán theo quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và kế hoạch đã được phê duyệt trình Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định trước khi xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Thực hiện tổng hợp nhận xét, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán của các đơn vị chủ trì kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán; thực hiện giám sát các cuộc kiểm toán; theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết phù hợp với kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán được phê duyệt thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Thẩm định và tham dự xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán do Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chủ trì để phát hành báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Chuẩn bị các ý kiến tham mưu cho Lãnh đạo Vụ để hợp các cuộc xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán và xét duyệt dự thảo báo cáo thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Chủ trì, tham gia ý kiến vào các văn bản của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Hàng tháng lập báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động, kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của phòng; theo dõi, tổng hợp, soát xét kết quả chấm điểm chất lượng các đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực được phân công.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, tổ chức tài chính - ngân hàng và tổ chức thực hiện; tuyên truyền và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Vụ.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 65/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 65/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 18/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!