Quyết định 64/QĐ-KTNN các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế Kiểm toán NN

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

_________

Số: 64/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

____________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Vụ Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trong công tác tổng hợp, kế hoạch, báo cáo, đoàn ra, đoàn vào, lễ tân, khánh tiết các hoạt động đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng đề án, chiến lược, kế hoạch hội nhập và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước trong từng thời kỳ; kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Kiểm toán nhà nước.

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, báo cáo việc thực hiện đề án, chiến lược, kế hoạch hội nhập và hợp tác quốc tế trong từng thời kỳ đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; kế hoạch hoạt động đối ngoại của Kiểm toán nhà nước theo định kỳ tháng, sáu tháng, năm và đột xuất.

- Xây dựng quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định về công tác đối ngoại của Kiểm toán nhà nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp thông tin về hoạt động đối ngoại của Kiểm toán nhà nước theo quy định; phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước đẩy mạnh hoạt động Cổng thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước bằng tiếng Anh.

- Đầu mối xử lý, quản lý các văn bản đối ngoại và hợp tác quốc tế đi - đến; tổ chức thực hiện các thủ tục lễ tân trong các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch của Kiểm toán nhà nước.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án, các cuộc kiểm toán có yếu tố nước ngoài của Kiểm toán nhà nước.

- Chủ trì tổ chức thực hiện và quản lý đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo, đào tạo có yếu tố nước ngoài của Kiểm toán nhà nước; đầu mối tổng hợp báo cáo công tác đoàn ra, đoàn vào, hội thảo, hội nghị, đào tạo có yếu tố nước ngoài theo quy định.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức và áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước vào thực tiễn hoạt động của ngành.

- Giải quyết và hướng dẫn làm các thủ tục xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước đi học tập, nghiên cứu, khảo sát và công tác ở nước ngoài; quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước; làm các thủ tục cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Kiểm toán nhà nước.

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, hành chính, văn thư, lưu trữ, nghiên cứu khoa học của Vụ.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm và đột xuất của phòng.

- Cử công chức của phòng tham gia các tổ, ban, nhóm công tác khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ.

- Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức của phòng; theo dõi, quản lý hồ sơ công việc, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi quản lý của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.

2. Phòng Song phương

a) Chức năng

Phòng Song phương thuộc Vụ Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước với cơ quan Kiểm toán nhà nước các nước và các tổ chức có liên quan gắn với từng quốc gia (gọi tắt là các đối tác nước ngoài song phương).

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng đề án, chiến lược, kế hoạch hội nhập và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước trong từng thời kỳ với các đối tác nước ngoài song phương.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, báo cáo kết quả hội nhập và hợp tác quốc tế song phương; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế song phương về lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu việc chuẩn bị ý kiến tham gia với Quốc hội, Chính phủ trong đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế song phương liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tham mưu việc thành lập đoàn đàm phán của Kiểm toán nhà nước hoặc đại diện chính thức của Kiểm toán nhà nước khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền để tham gia đoàn đàm phán của Quốc hội, Chính phủ với các đối tác nước ngoài song phương.

- Tham mưu việc đàm phán, soạn thảo, ký kết các thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác song phương khác liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận quốc tế và các điều ước quốc tế song phương đã ký kết; tham mưu việc tiếp tục hay chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế song phương và các văn bản hợp tác song phương khác của Kiểm toán nhà nước; đầu mối tổng hợp báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế của Kiểm toán nhà nước.

- Chủ trì tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo, đào tạo có yếu tố nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài song phương, các buổi tiếp và làm việc của Kiểm toán nhà nước với các cơ quan đại diện nước ngoài song phương tại Việt Nam.

- Chuẩn bị nội dung và cung cấp tài liệu liên quan đến các cuộc họp của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và lãnh đạo các đơn vị với đối tác nước ngoài song phương có quan hệ hợp tác với Kiểm toán nhà nước.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ quan kiểm toán nhà nước các đối tác nước ngoài song phương có liên quan.

- Thu thập, cung cấp thông tin, kinh nghiệm quốc tế của các Kiểm toán nhà nước các nước và các đối tác nước ngoài song phương khác liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước; phối hợp với phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu việc phổ biến kiến thức và áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước vào thực tiễn hoạt động của ngành.

- Tham mưu việc vận động tài trợ nước ngoài, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc kiểm toán có yếu tố nước ngoài với các đối tác nước ngoài song phương của Kiểm toán nhà nước; quản lý hồ sơ, tài liệu, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc kiểm toán có yếu tố nước ngoài với các đối tác nước ngoài song phương theo quy định.

- Tham mưu việc thành lập các tổ, ban, nhóm công tác của Kiểm toán nhà nước tham gia các hoạt động chuyên môn về kiểm toán nhà nước với các đối tác nước ngoài song phương; tham mưu việc quy định phạm vi trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các tổ, ban, nhóm công tác và các đơn vị trực thuộc của Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm và đột xuất của phòng.

- Cử công chức của phòng tham gia các tổ, ban, nhóm công tác khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ.

- Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức của phòng; theo dõi, quản lý hồ sơ công việc, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi quản lý của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.

3. Phòng Đa phương

a) Chức năng

Phòng Đa phương thuộc Vụ Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước với ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI và các tổ chức quốc tế có thành viên liên quan đến từ 2 quốc gia trở lên (gọi tắt là các đối tác nước ngoài đa phương).

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng đề án, chiến lược, kế hoạch hội nhập và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước trong từng thời kỳ với các đối tác nước ngoài đa phương.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, báo cáo kết quả hội nhập và hợp tác quốc tế đa phương; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế đa phương về lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tham mưu việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ và tham gia các hoạt động của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI và các đối tác nước ngoài đa phương khác mà Kiểm toán nhà nước là thành viên.

- Tham mưu việc chuẩn bị ý kiến tham gia với Quốc hội, Chính phủ trong đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế đa phương liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tham mưu việc thành lập đoàn đàm phán của Kiểm toán nhà nước hoặc đại diện chính thức của Kiểm toán nhà nước khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền để tham gia đoàn đàm phán của Quốc hội, Chính phủ với các đối tác nước ngoài đa phương.

- Tham mưu việc đàm phán, soạn thảo, ký kết các thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác đa phương khác liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các thỏa thuận quốc tế và các điều ước quốc tế đa phương đã ký kết; tham mưu việc tiếp tục hay chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế đa phương và các văn bản hợp tác đa phương khác của Kiểm toán nhà nước.

- Chủ trì tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo, đào tạo có yếu tố nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế đa phương, các buổi tiếp và làm việc của Kiểm toán nhà nước với các cơ quan đại diện nước ngoài đa phương tại Việt Nam.

- Chuẩn bị nội dung và cung cấp tài liệu liên quan đến các cuộc họp của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và lãnh đạo các đơn vị với đối tác nước ngoài đa phương có quan hệ hợp tác với Kiểm toán nhà nước.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các tổ chức ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI và tổ chức quốc tế đa phương khác có liên quan; định kỳ phát hành và quản lý bản tin quốc tế của Kiểm toán nhà nước.

- Thu thập, cung cấp thông tin, kinh nghiệm quốc tế của các đối tác nước ngoài đa phương liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước; phối hợp với phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu việc phổ biến kiến thức và áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước vào thực tiễn hoạt động của ngành.

- Tham mưu việc vận động tài trợ nước ngoài, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc kiểm toán có yếu tố nước ngoài với các đối tác nước ngoài đa phương của Kiểm toán nhà nước; quản lý hồ sơ, tài liệu, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc kiểm toán có yếu tố nước ngoài với các đối tác nước ngoài đa phương theo quy định.

- Tham mưu việc thành lập các tổ, ban, nhóm công tác của Kiểm toán nhà nước tham gia các hoạt động chuyên môn về kiểm toán nhà nước của các tổ chức quốc tế đa phương; tham mưu việc quy định phạm vi trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các tổ, ban, nhóm công tác và các đơn vị trực thuộc của Kiểm toán nhà nước; đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các tổ, ban, nhóm công tác thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm và đột xuất của phòng.

- Cử công chức của phòng tham gia các tổ, ban, nhóm công tác khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ.

  • Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức của phòng; theo dõi, quản lý hồ sơ công việc, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi quản lý của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vụ giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 64/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 64/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 18/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!