Quyết định 58/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 58/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
---------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBDT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Trung tâm Thông tin;
Căn cQuyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch công tác năm 2017;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng, Chủ nhiệm;
- C
ác TT, PCNUB;
- C
ng TT ĐTUDT;
- Lưu: VT, TTTT (08).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng
 
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định s
: 58/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)
 

Số TT
Nội dung công việc
Thời gian thực hin
Diễn giải chi tiết
Hình thức sản phm
Lãnh đạo phụ trách
Đơnn vị phối hp
1
2
3
4
5
6
7
I
Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định s 158/QĐ-UBDT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT
1
Thực hiện 11 nhiệm vụ
Cả năm
Triển khai 11 nhiệm vụ ứng dụng CNTT và Truyền thông phục vụ quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của y ban Dân tc
Báo cáo
Giám đốc
Phòng TCHC
II
Các đề án, chương trình, chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ
1
Khảo sát, điều tra, xây dựng Đ án “Htrợ đồng bào dân tộc thiu số tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát trin kinh tế - xã hội và đm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam
Tháng 2, 3
- Thành lập Tổ soạn thảo, Tổ biên tập Đán
- Họp Tổ soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đán (04 cuộc họp do Lãnh đạo UB chủ trì) và các chuyên gia tư vấn
Quyết định; dự thảo Đ án
Giám đốc
Phòng Truyền phát trực tuyến
Tháng 4
- Tổng hp các ý kiến góp ý chnh sửa Đán; Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách trực tiếp về dự thảo Đ án
- Tổ chức 02 Hội thảo mở rộng mời các Bộ, ngành liên quan xin ý kiến hoàn thiện Đán; tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thin Đ án
Báo cáo
Giám đốc
Phòng Truyền phát trực tuyến
Tháng 5
- Thông qua Ban cán sự Đảng UBDT
- Hoàn thiện Đề án, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ký trình Thtướng Chính phủ
Dự thảo Tờ trình, Đề án
Giám đốc
Phòng Truyền phát trực tuyến
III
Thực hiện các dự án CNTT (ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển)
1
Tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Uỷ ban Dân tộc”
Tháng 2
Xây dựng kế hoạch triển khai dự án năm 2017
Quyết định
PGĐ Nguyễn Hoàng Hải
Ban quản lý dự án thuộc Trung tâm Thông tin
Tháng 3
Thống nhất thiết kế thi công và dự toán theo kinh phí năm 2017
Biên bản
Tháng 4
Trình kế hoạch đấu thầu; xây dựng hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án
Quyết định; HSMT
Tháng 5
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Quyết định
Tháng 6,7,8
Triển khai các gói thầu mua sắm thiết bị ...
Thiết bị
2
Lập dự án “Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”
Tháng 2
Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”; trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt
Quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Giám đốc
Phòng TCHC
Tháng 3
Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng Cng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Giám đốc
Phòng TCHC
Tháng 4
Trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt
Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Giám đc
Phòng TCHC
3
Lập dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý tòa nhà trụ sở Ủy Ban Dân Tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội”
Tháng 2
Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào qun lý tòa nhà trụ sở Ủy Ban Dân Tộc, số 349 Đội Cn, Ba Đình, Hà Nội”; trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt
Quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Giám đốc
Phòng TCHC
Tháng 3
Lập Báo cáo nghiên cu khả thi dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý tòa nhà trụ sở Ủy Ban Dân Tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội”
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Giám đốc
Phòng TCHC
Tháng 4
Trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt
Quyết định
Giám đốc
Phòng TCHC
IV
Thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí năm 2017
1
Duy trì và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử UBDT; Xây dựng Bản tin phục vụ Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị và Ban Dân tộc các tỉnh, thành.
Cả năm
- Duy trì cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Tổng hợp, biên tập Bản tin tham khảo phục vụ Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn và Ban Dân tộc các tỉnh, thành theo tuần;
- Duy trì hệ thống truyn phát trực tuyến và truyền phát lại các kênh phát thanh truyền hình dân tộc.
Tin, bài; bản tin; kênh phát thanh, truyền hình
PGĐ Lê Tuấn Hà
Phòng Trang tin
2
Nâng cấp, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến một số Ban Dân tộc các tỉnh; tập huấn sdụng cho cán bộ UBDT
Qúy I, II
Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ triển khai chữ ký số
Phần mềm
Giám đc
Phòng ứng dụng CSDL
Qúy III, IV
Tập huấn sử dụng cho cán bộ UBDT; triển khai, kết nối đến một số BDT các tỉnh
Báo cáo
3
Hỗ trợ vận hành và duy trì hệ thống Hạ tầng kỹ thuật,
Cả năm
Quản trị, duy trì hệ thng hạ tầng kỹ thuật của UBDT đảm bảo hoạt động 24/24 (Hệ thng hạ tng gm: mạng tin học của UBDT, Cổng Thông tin điện tử UBDT, hệ thống thư điện tử: hệ thống điều hành tác nghiệp và qun lý văn bản; các hệ thống thông tin và Cơ sở dliệu, hệ thống an ninh, bảo mật, hệ thống hội nghị truyền hình, các phần mềm ứng dụng, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền phát trực tuyến...
- Thu thập, cập nhật thông tin tư liệu điện tử chuyên ngành dân tộc.
Báo cáo; dữ liệu điện t
PGĐ Nguyễn Hoàng Hải
Phòng THHT
4
Duy trì Trang tin tiếng Anh và hoạt động của Ban chỉ đạo Trang tin đối ngoại UBDT
Cả năm
Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh các tin, bài trên Cổng thông tin điện tử UBDT
Tin, bài
PGĐ Lê Tuấn Hà
Phòng Trang tin
Quý I, IV
Tchức Hội thảo xây dựng nội dung Trang tin tiếng Anh; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo
Báo cáo
5
Nâng cấp thiết bị hội nghị trực tuyến của y ban Dân tộc
Tháng 2, 3
Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết
Đcương và dự toán chi tiết
Giám đc
Phòng THHT, TCHC
Tháng 4, 5
Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch đu thầu; xây dựng HSMT; tổ chức lựa chọn nhà thầu
Quyết định; HSMT
Tháng 6, 7, 8
Triển khai gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị HNTH
Thiết bị; dịch vụ
6
Thực hiện dự án Điều tra, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống công tác dân tộc theo Quyết định s402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Tháng 2, 3
Thành lập Tcông tác thuộc Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự án Điều tra...; xây dựng, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Đcương và dự toán chi tiết.
Quyết định; Đcương và dự toán chi tiết
Giám đốc
Phòng ứng dụng CSDL, TCHC, Tổ công tác
Tháng 4
Xây dựng, trình lãnh đạo y ban phê duyệt kế hoạch đu thầu; lập HSMT; tổ chức lựa chn nhà thầu
Quyết định; HSMT
Tháng 5, 6, 7, 8
Trin khai các gói thầu
Hp đồng
7
Thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2017: Dự án, điu tra đánh giá nhu cầu thông tin và phương thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số
Tháng 2, 3
Xây dựng phương án điều tra; lập mẫu phiếu điều tra
Phương án, mẫu phiếu
Giám đốc
Phòng Thông tin Tư liu
Tháng 4, 5, 6
Thực hiện điều tra thử; tổ chức hội thảo
Báo cáo
 
 
8
Thực hiện dự án về môi trường
Tháng 2, 3, 4
Thành lập Đoàn khảo sát hiện trạng số liệu, chỉ tiêu tại Bộ ngành, địa phương; tổ chức khảo sát
Quyết định; Báo cáo
PGĐ Nguyễn Hoàng Hải
Phòng ng dụng CSDL
Tháng 5
Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hp.
Báo cáo
Tháng 6, 7, 8, 9
Xây dựng khung cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc; hội thảo xin ý kiến bộ, ban ngành hoàn thiện khung cơ sdữ liu
Khung cơ sở dữ liệu
 
Tháng 10, 11, 12
Hội thảo; nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện Dự án
Báo cáo
 
 

thuộc tính Quyết định 58/QĐ-UBDT

Quyết định 58/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:58/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Hùng
Ngày ban hành:23/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 58/QĐ-UBDT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi