Quyết định 58/QĐ-KTNN chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Kiểm toán NN chuyên ngành II

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

________

Số: 58/QĐ - KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II

_____________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phòng Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện các mặt công tác: Lập kế hoạch công tác; kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; quản lý việc thực hiện kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; thẩm định kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, báo cáo kiểm toán; công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; lưu trữ, quản lý và khai thác hồ sơ kiểm toán; tổng hợp kết quả công tác của đơn vị, kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán; công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng; là đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Lập kế hoạch công tác chung của đơn vị và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác; tổng hợp, lập báo cáo kết quả công tác theo định kỳ.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn các phòng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn; chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị; thẩm định kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán của đơn vị. Căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán của các đoàn kiểm toán, tham mưu giúp Kiểm toán trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước phương án điều chỉnh kế hoạch kiểm toán phù hợp.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng phân giao cho các phòng theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị phục vụ cho công tác kiểm toán.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng về nhân sự để trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thành lập các đoàn kiểm toán, các đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định.

- Chủ trì cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán của đơn vị.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thẩm định, xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đoàn kiểm toán để tham mưu cho Kiểm toán trưởng giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét các ý kiến bảo lưu của trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán và thành viên đoàn kiểm toán theo quy định.

- Tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tham gia với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

- Tổng hợp ý kiến của các phòng để tham mưu giúp Kiểm toán trưởng có ý kiến tham gia với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm thuộc các lĩnh vực kiểm toán do đơn vị thực hiện.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng làm đầu mối quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, khai thác hồ sơ kiểm toán của đơn vị.

- Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng của đơn vị.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng theo quy định.

- Quản lý tài sản nhà nước được Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II giao cho phòng; theo dõi cơ sở vật chất được Kiểm toán nhà nước giao cho Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quản lý công chức và quản lý tài sản của phòng.

- Khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Phòng Tổng hợp có quyền: Đề nghị Kiểm toán trưởng về việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; đề xuất các nội dung liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét, quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

2. Phòng Kiểm toán ngân sách 1, 2, 3, 4

a) Chức năng

Phòng Kiểm toán ngân sách có chức năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, cơ quan trung ương thuộc phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và kế hoạch công tác chung của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan của các bộ, ngành, cơ quan trung ương thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị phục vụ cho công tác kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Theo dõi, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán.

- Tổ chức theo dõi tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và tham mưu cho Kiểm toán trưởng các biện pháp để đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp trả lời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp để tham mưu giúp Kiểm toán trưởng có ý kiến tham gia với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm thuộc các lĩnh vực kiểm toán do đơn vị thực hiện.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng.

-  Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng theo quy định.

- Quản lý tài sản nhà nước được Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II giao cho phòng.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quản lý công chức và quản lý tài sản của phòng.

- Khi tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, các phòng Kiểm toán ngân sách có quyền: Đề nghị Kiểm toán trưởng về việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; đề xuất các nội dung liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét, quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

3. Phòng Kiểm toán đầu tư - dự án

a) Chức năng

Phòng Kiểm toán đầu tư dự án có chức năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các hoạt động có liên quan về lĩnh vực đầu tư phát triển thuộc phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và kế hoạch công tác chung của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan về lĩnh vực đầu tư phát triển của các bộ, ngành, cơ quan trung ương thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị phục vụ cho công tác kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Theo dõi, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán lĩnh vực đầu tư phát triển theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán.

- Tổ chức theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán và tham mưu cho Kiểm toán trưởng các biện pháp để đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kiến nghị kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp trả lời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp để tham mưu giúp Kiểm toán trưởng có ý kiến tham gia với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm thuộc các lĩnh vực kiểm toán do đơn vị thực hiện.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và các nghiệp vụ khác có liên quan theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng.

- Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng theo quy định.

- Quản lý tài sản nhà nước được Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II giao cho phòng.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quản lý công chức và quản lý tài sản của phòng.

- Khi tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, Phòng Kiểm toán đầu tư - dự án có quyền: Đề nghị Kiểm toán trưởng về việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; đề xuất các nội dung liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét, quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

4. Phòng Kiểm toán hoạt động

a) Chức năng

Phòng Kiểm toán hoạt động có chức năng tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động đối với các lĩnh vực kiểm toán thuộc phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và kế hoạch công tác chung của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các cơ quan, đơn vị phục vụ cho công tác kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Theo dõi, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán.

- Tổ chức theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán và tham mưu cho Kiểm toán trưởng các biện pháp để đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp trả lời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp để tham mưu giúp Kiểm toán trưởng có ý kiến tham gia với Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm thuộc các lĩnh vực kiểm toán do đơn vị thực hiện.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong đơn vị.

- Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng theo quy định.

- Quản lý tài sản nhà nước được Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II giao cho phòng.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quản lý công chức và quản lý tài sản của phòng.

- Khi tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, Phòng Kiểm toán hoạt động có quyền: Đề nghị Kiểm toán trưởng về việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; đề xuất các nội dung liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét, quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

Hồ Đức Phớc

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 58/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 58/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 18/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!