Quyết định 46/QĐ-BTTTT 2019 Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam TP. Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 46/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHC NĂNG, NHIỆM V, QUYN HN VÀ CƠ CU T CHC CỦA CHI NHÁNH TRUNG TÂM INTERNET VIT NAM TI THÀNH PH ĐÀ NNG

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Internet Việt Nam có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quản lý (bao gồm: giám sát việc đăng ký, sử dụng, cấp, phân bổ) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên; quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia tại Thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng có con dấu và tài khoản để giao dịch, có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đại diện cho Trung tâm Internet Việt Nam tham gia các hoạt động của Trung tâm tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

2. Tổ chức giám sát việc cấp, đăng ký, sử dụng tên miền, địa chỉ IP và số hiệu mạng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Internet trên địa bàn được phân công.

3. Quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn, bảo mật cho Hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) tại thành phố Đà Nẵng.

4. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet, dịch vụ kết nối VNIX trên địa bàn được phân công. Tư vấn hỗ trợ cộng đồng, người dùng đầu cuối về sử dụng tài nguyên Internet và các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Internet Việt Nam.

5. Thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá, triển khai các hoạt động quan hệ cộng đồng trên địa bàn theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

6. Tham gia thu thập, phân tích đánh giá các thông tin, các số liệu thống kê liên quan đến hoạt động Internet nói chung và tài nguyên Internet nói riêng theo phân công của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

7. Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng về tài nguyên Internet theo chương trình chung của Trung tâm Internet Việt Nam.

8. Tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài nguyên Internet, công nghệ thông tin và các hoạt động có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.

9. Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện việc mua bán, sửa chữa, bảo trì vật tư thiết bị theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

10. Quản lý viên chức và người lao động; tài sản, hồ sơ, tài liệu, con dấu của Chi nhánh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh

1. Lãnh đạo:

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng có Trưởng Chi nhánh và các Phó Trưởng Chi nhánh.

Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Trưởng Chi nhánh giúp Trưởng Chi nhánh điều hành các mặt công tác của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Chi nhánh và trước pháp luật về phn việc được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Tổng hợp và Dịch vụ;

- Phòng Khai thác mạng.

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các phòng của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng trình Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quyết định.

3. Số lượng người làm việc, lao động của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 2066/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Đà Nẵng;
- Kho bạc Nhà nước TP. Đà Nẵng;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
- Trang TTĐT của Bộ TT&TT;
- Trung tâm Internet Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ TCCB. (75)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

thuộc tính Quyết định 46/QĐ-BTTTT

Quyết định 46/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:10/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Trung tâm Internet VN tại TP. Đà Nẵng

Ngày 10/01/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 46/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định, Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Internet Việt Nam, có chức năng giúp Giámd đốc Trung tâm Intertnet Việt Nam quản lý, thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên; quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia tại Thành phố Đà Nẵng.

Về tổ chức bộ máy, Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng được tổ chức thành 02 phòng: Phòng Tổng hợp và Dịch vụ; Phòng Khai thác mạng. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các phòng do Trưởng Chi nhánh xây dựng trình Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 46/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi