Quyết định 46/QĐ-BTTTT 2019 Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam TP. Đà Nẵng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 46/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHC NĂNG, NHIỆM V, QUYN HN VÀ CƠ CU T CHC CỦA CHI NHÁNH TRUNG TÂM INTERNET VIT NAM TI THÀNH PH ĐÀ NNG

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Internet Việt Nam có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quản lý (bao gồm: giám sát việc đăng ký, sử dụng, cấp, phân bổ) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên; quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia tại Thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng có con dấu và tài khoản để giao dịch, có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đại diện cho Trung tâm Internet Việt Nam tham gia các hoạt động của Trung tâm tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

2. Tổ chức giám sát việc cấp, đăng ký, sử dụng tên miền, địa chỉ IP và số hiệu mạng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Internet trên địa bàn được phân công.

3. Quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn, bảo mật cho Hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) tại thành phố Đà Nẵng.

4. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet, dịch vụ kết nối VNIX trên địa bàn được phân công. Tư vấn hỗ trợ cộng đồng, người dùng đầu cuối về sử dụng tài nguyên Internet và các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Internet Việt Nam.

5. Thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá, triển khai các hoạt động quan hệ cộng đồng trên địa bàn theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

6. Tham gia thu thập, phân tích đánh giá các thông tin, các số liệu thống kê liên quan đến hoạt động Internet nói chung và tài nguyên Internet nói riêng theo phân công của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

7. Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng về tài nguyên Internet theo chương trình chung của Trung tâm Internet Việt Nam.

8. Tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài nguyên Internet, công nghệ thông tin và các hoạt động có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.

9. Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện việc mua bán, sửa chữa, bảo trì vật tư thiết bị theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

10. Quản lý viên chức và người lao động; tài sản, hồ sơ, tài liệu, con dấu của Chi nhánh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh

1. Lãnh đạo:

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng có Trưởng Chi nhánh và các Phó Trưởng Chi nhánh.

Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Trưởng Chi nhánh giúp Trưởng Chi nhánh điều hành các mặt công tác của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Chi nhánh và trước pháp luật về phn việc được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Tổng hợp và Dịch vụ;

- Phòng Khai thác mạng.

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các phòng của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng trình Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quyết định.

3. Số lượng người làm việc, lao động của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 2066/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Đà Nẵng;
- Kho bạc Nhà nước TP. Đà Nẵng;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
- Trang TTĐT của Bộ TT&TT;
- Trung tâm Internet Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ TCCB. (75)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 46/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 46/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!