Quyết định 415/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 415/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Hội đồng), gồm các thành viên:
nhayĐại diện Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam là thành viên thay thế Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1118/QĐ-TTg.nhay
1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;
2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng;
5. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên;
6. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên;
7. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên;
8. Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên;
9. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thành viên;
10. Đại diện Hội Luật gia Việt Nam, thành viên;
11. Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, thành viên;
12. Chủ tịch Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam, thành viên;
13. Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, thành viên;
14. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thành viên;
15. Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thành viên;
16. Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, thành viên;
17. Đại diện Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, thành viên;
18. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, thành viên;
19. Đại diện Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, thành viên;
20. Đại diện Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Điều 3. Hoạt động của Hội đồng
1. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo chủ chốt tham gia các hoạt động của Hội đồng, cử cán bộ đầu mối và thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.
2. Chủ tịch Hội đồng ban hành danh sách thành viên và Quy chế hoạt động của Hội đồng, thành lập các Ban công tác và phân công thành viên tham gia Ban công tác, phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các thành viên Hội đồng, người đại diện, cán bộ đầu mối và các nhóm công tác của thành viên Hội đồng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
3. Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm điều phối, bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng và huy động các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia các hoạt động của Hội đồng; nghiên cứu các sáng kiến cải cách quy định hành chính do các thành viên Hội đồng đề xuất trước khi Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng.
4. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ đối với các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng ký, ban hành.
Điều 4. Nguồn lực hoạt động của Hội đồng
1. Hội đồng được huy động chuyên gia trong và ngoài nước, các nguồn lực hợp pháp của cơ quan thành viên Hội đồng và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Chính phủ và được sử dụng theo quy định hiện hành.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
2. Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các cơ quan: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3b). CT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi