Quyết định 366/QĐ-VPCP 2021 thành lập Ban Soạn thảo sửa đổi Nghị định, Thông tư

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_______
Số: 366/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ

___________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ văn bản cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành trên môi trường điện tử; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4  năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi là dự thảo Nghị định, Thông tư)  gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo

1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo Nghị định, Thông tư;

b) Xem xét, thông qua đề cương chi tiết dự thảo Nghị định, Thông tư;

c) Thảo luận về nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản; đáp ứng yêu cầu đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Trưởng Ban soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chỉ đạo Tổ biên tập soạn thảo và chỉnh lý dự thảo Nghị định;

b) Tổ chức các cuộc họp và các hoạt động khác của Ban soạn thảo;

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban soạn thảo.

3. Thành viên Ban soạn thảo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của các nội dung được phân công trong dự thảo văn bản và tiến độ xây dựng dự thảo văn bản; trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ biên tập

1. Giúp Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

2. Thực hiện một số công việc cụ thể sau:

a) Hoàn thiện dự thảo Nghị định, Thông tư và các văn bản theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định;

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo Dự thảo Nghị định, Thông tư và các văn bản;

c) Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về tình hình soạn thảo dự thảo Nghị định, Thông tư;

d) Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Điều 4. Kinh phí cho công tác xây dựng dự thảo Nghị định, Thông tư được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ được ban hành.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ được ban hành.

Điều 6. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                         - Như Điều 6;

- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính,

  Thông tin và Truyền thông;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh,

  Vĩnh Phúc, Hà Nam;

- VPCP: BTCN,
 
các Vụ, Cục, đơn vị: TCCB, TCCV, KTTH,

  PL, NC, HC, TTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KSTT (2).BN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

Phụ lục I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

______________

 

1. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó ban.

3.Ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, thành viên.

4. Ông Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, thành viên.

5. Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, thành viên.

6. Nguyễn Phước Thọ, Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

7. Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

8. Ông Đào Huy Du, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

9. Bà Lê Thanh Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

10. Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

11. Bà Hoàng Mai Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

12. Bà Nguyễn Phương Lan, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

13. Bà Vũ Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên.

14. Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Chánh Văn phòng Bo hiểm xã hội    Việt Nam, thành viên.

15. Ông Lê Tự Lực, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên.

16. Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên.

17. Ông Đào Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, thành viên.

18. Bà Nguyễn Hải Vân, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành viên.

 

Phụ lục II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG

NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

______________

 

1. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng.

2. Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Hùng Huế, Phó Cục trưởng tập sự Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

4. Ông Lê Tuấn Phong, Trưởng phòng Tổng hợp - Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Tư pháp, thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bo hiểm xã hội Việt Nam, thành viên.

6. Ông Nguyễn Đắc Hoàn, Phó Trưởng phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

7. Ông Trần Ngọc Luân, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dữ liệu điện tử, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

8. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Chính quyền điện tử, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành viên.

9. Bà Đỗ Thị Thái, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, thành viên.

10. Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

11. Ông Nguyễn Tư Thục, Phó trưởng phòng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

12. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Phó Trưởng phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên kiêm thư ký.

13. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

14. Bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Tài chính, thành viên.

15. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên.

16. Ông Phùng Văn Long, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên.

17. Ông Bùi Văn Quyết, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, thành viên.

18. Bà Phùng Thị Minh Hằng, Chuyên viên chính Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

19. Ông Nguyễn Xuân Đức, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

20. Ông Nguyễn Lợi Quốc khánh, Chuyên viên chính Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

21. Bà Trần Thị Hường, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

22. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Kỹ sư chính, Trung tâm tin học, Văn phòng chính phủ, thành viên.

23. Bà Phùng Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

24. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chuyên viên chính Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

25. Bà Bùi Thị Minh, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

26. Ông Nguyễn Hoàng Long, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

27. Ông Nguyễn Hữu Hải, Chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thành viên.

28. Bà Mai Thị Hương Giang, Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 366/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 366/QĐ-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 10/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!