Quyết định 281/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Công nghệ thông tin

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • VB gốc
  • Tiếng Anh
  • Hiệu lực
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Nội dung MIX

    - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

    - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------------------
Số: 281/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Công nghệ thông tin
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-BTP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Công nghệ thông tin kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục CNTT.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Đinh Trung Tụng

 


 
 

BỘ TƯ PHÁP
----------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-BTP
ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
----------------------
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012 đạt hiệu quả cao;
- Phát huy tính chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị;
- Nâng cao vai trò, chất lượng công tác tham mưu của đơn vị trong việc thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Yêu cầu
Gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ đề ra trong năm 2012.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2276/QĐ-BTP ngày 04/12/2008 của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;
- Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục;
- Bổ sung biên chế cho các đơn vị thuộc Cục theo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được giao; điều động, sắp xếp cán bộ vào các vị trí công tác cho phù hợp.
2. Triển khai thực hiện các hạng mục, dự án ứng dụng công nghệ thông tin
Trên cơ sở Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2011- 2015 cũng như dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2012, Cục Công nghệ thông tin triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012 trong đó tập trung thực hiện một số hạng mục, dự án ứng dụng công nghệ thông tin sau:
2.1. Thực hiện đầu tư Dự án “Phát triển hệ thống thông tin văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương”
Triển khai thực hiện các hạng mục theo thiết kế thi công và kinh phí được giao trong năm 2012.
2.2. Xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin
2.2.1. Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng
Phối hợp với các đơn vị xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong đó tập trung một số lĩnh vực:
- Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;
- Phần mềm Quản lý Quốc tịch;
- Phần mềm Quản lý Hồ sơ Ủy thác tư pháp;
- Phần mềm Quản lý Hồ sơ Thi đua, Khen thưởng;
- Xây dựng thí điểm phần mềm Quản lý Thống kê một số lĩnh vực công tác của Ngành Tư pháp (Giai đoạn 01);
- Nâng cấp phần mềm Quản lý Hồ sơ Lưu trữ và phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành của Bộ;
- Triển khai đưa phần mềm Quản lý Cán bộ và các chức danh tư pháp vào sử dụng chính thức.
2.2.2. Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin
- Hệ thống thông tin về Lý lịch tư pháp;
- Quản lý Hồ sơ Nghiệp vụ thi hành án dân sự.
2.3. Duy trì và phát triển hạ tầng kỹ thuật
2.3.1. Duy trì hạ tầng kỹ thuật
Tiếp tục duy trì hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm:
- Trung tâm Tích hợp dữ liệu: hệ thống máy chủ; hệ thống tường lửa bảo mật; hệ thống thư điện tử (10.000 hộp thư cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Sở Tư pháp)...;
- Hệ thống mạng máy tính (LAN) cho hơn 600 máy tính tại 05 tòa nhà trụ sở Bộ Tư pháp;
- Hệ thống thông tin liên lạc (tổng đài điện thoại) cho 500 số điện thoại của Bộ;
- Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tại 03 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
2.3.2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật
- Nâng cấp hệ thống thư điện tử: nâng cấp công nghệ, bổ sung tính năng, tăng cường bảo mật;
- Triển khai chữ ký số cho các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (áp dụng cho phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp; phần mềm Quản lý Cán bộ và các chức danh tư pháp; ký thư điện tử, văn bản điện tử gửi nhận qua môi trường mạng);
- Trang bị các thiết bị cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ nhằm tăng cường năng lực xử lý cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu, chú trọng bảo mật, đảm bảo an toàn cho việc triển khai các ứng dụng, hệ thống thông tin (Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, lý lịch tư pháp, quản lý cán bộ và các chức danh tư pháp, quốc tịch, hồ sơ ủy thác tư pháp, thi đua khen thưởng,...):
+ Bổ sung máy chủ, tủ đĩa lưu trữ dữ liệu, phần mềm sao lưu dữ liệu để tăng cường năng lực xử lý cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu;
+ Trang bị các thiết bị tường lửa, bảo mật, chống tấn công ứng dụng Web, thiết bị mã hóa đường truyền, thiết bị mạng, chữ ký số để bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin.
- Chuyển hệ thống Phòng họp giao ban điện tử đa phương tiện tại điểm cầu Hà Nội từ Hội trường A sang Nhà N6 trụ sở của Bộ; bổ sung, thay thế thiết bị cho các điểm cầu của hệ thống giao ban, phục vụ hiệu quả cho các Hội nghị, Hội thảo, giao ban, Tọa đàm, tập huấn trong toàn Ngành bằng hình thức trực tuyến.
3. Duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
3.1. Duy trì Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
- Triển khai Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Quy chế hoạt động của Ban Biên tập: tăng cường vai trò của Ban Biên tập, đầu mối cung cấp thông tin của các đơn vị, cộng tác viên trong việc cung cấp, xử lý thông tin;
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ quản lý, phát huy hiệu quả các trang thông tin thành phần (Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật, Thi hành án dân sự, Bổ trợ tư pháp, Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam… ).
3.2. Thực hiện bổ sung, nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử, bao gồm:
- Đổi mới giao diện, cấu trúc thông tin của Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Xây dựng thêm một số trang thông tin thành phần gồm:
+ Xây dựng Trang thông tin về công tác bồi thường nhà nước;
+ Xây dựng chuyên trang Tạp chí Dân chủ và pháp luật điện tử;
+ Xây dựng và duy trì chuyên trang Tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;
+ Nâng cấp Trang thông tin Hướng dẫn các thủ tục hành chính;
+ Bổ sung, nâng cấp Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật.
4. Xây dựng văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, Ngành
- Trình Bộ trưởng ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp;
- Xây dựng Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác Thống kê của Ngành Tư pháp;
- Kiểm tra tình hình thực hiện các Quy chế về công nghệ thông tin đã được Bộ trưởng ban hành;
 - Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của Bộ, ngành và một số văn bản nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp.
5. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong đó có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, xử lý thông tin
Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ:
- Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý theo Kế hoạch đào tạo của Bộ;
- Thực hiện đào tạo, tập huấn sử dụng các phần mềm chuyên ngành triển khai trong năm 2012 cho người sử dụng;
- Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thu thập, xử lý thông tin cho các cán bộ chuyên trách; tập huấn các văn bản mới về Cổng thông tin điện tử của Bộ cho cộng tác viên, đầu mối cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử; 
- Cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin đi đào tạo, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin khi có yêu cầu.
Ngoài các công việc nêu trên, các đơn vị thuộc Cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mang tính thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.
III. TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, trung tâm thuộc Cục xây dựng kế hoạch của phòng, trung tâm để triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục trong phạm vi phòng, trung tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ, công chức thuộc phòng, trung tâm, phối hợp chặt chẽ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần đoàn kết để thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; giao cho Văn phòng Cục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Cục;
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong việc sử dụng kinh phí có hiệu quả, tham mưu với lãnh đạo Bộ trong việc giao quyền cho Cục phê duyệt các đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;
3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc bổ sung biên chế, sửa đổi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục;
4. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghệ thông tin quản lý, vận hành trang thông tin Thi hành án dân sự và triển khai các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đảm bảo hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Tổng cục;
5. Các đơn vị có các trang thông tin thành phần và các đơn vị quản lý lĩnh vực có ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong việc quản lý, vận hành hiệu quả các trang tin thành phần, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quản lý của đơn vị;
6. Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong việc thực hiện Kế hoạch này.
 
 

thuộc tính Quyết định 281/QĐ-BTP

Quyết định 281/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:281/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:24/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 281/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi