Quyết định 362/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------
Số: 362/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ Công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Giao thông vận tải gồm các thành viên:
I. Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban: Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng;
2. Phó Trưởng Ban thường trực: Chánh Văn phòng Bộ;
3. Phó Trưởng Ban: Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ;
4. Các Ủy viên:
- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư;
- Vụ trưởng Vụ Tài chính;
- Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
- Vụ trưởng Vụ Vận tải;
- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ trưởng Vụ Môi trường;
- Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông;
- Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp GTVT;
- Chánh Thanh tra Bộ;
- Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT;
- Chánh Văn phòng Quản lý đường cao tốc.
5. Ban Chỉ đạo có các thư ký giúp việc. Văn phòng Bộ và Vụ Khoa học công nghệ mỗi đơn vị cử một cán bộ làm công tác thư ký Ban Chỉ đạo.
II. Tổ công tác
1. Bà Phạm Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Tổ trưởng;
2. Ông Mai Bá Lĩnh - Chuyên viên, Vụ Khoa học công nghệ - Thư ký Ban chỉ đạo
3. Bà Trần Thu Hương - Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ - Thư ký Ban Chỉ đạo;
4. Bà Phan Thị Kim Nhung - Phó Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ;
5. Ông Phạm Quang Anh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ;
6. Bà Trần Thị Bình - Chuyên viên Phòng Kế toán, Văn phòng Bộ;
7. Ông Dương Hồng Anh - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ;
8. Ông Trần Quốc Huy - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thống kê, Vụ Kế hoạch đầu tư
9. Ông Trịnh Ngọc Thành - Chuyên viên chính, Vụ Tài chính;
10. Bà Nguyễn Hà Giang - Chuyên viên, Vụ Pháp chế;
11. Bà Hồng Ngọc Bích - Chuyên viên, Vụ Vận tải;
12. Bà Kiều Thị Diễm - Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế;
13. Ông Mai Văn Hiến - Chuyên viên, Vụ Môi trường;
14. Ông Trần Đức Trung - Chuyên viên, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
15. Ông Đỗ Trọng Hiếu - Chuyên viên, Vụ An toàn giao thông;
16. Ông Vũ Cao Đàm - Chuyên viên, Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp GTVT;
17. Ông Lê Quốc Thắng - Chuyên viên, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT;
18. Ông Đoàn Khắc Trung - Thanh tra viên, Thanh tra Bộ;
19. Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chuyên viên, Văn phòng Quản lý đường cao tốc.
Điều 2.
1. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
a) Chỉ đạo Tổ công tác và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ: xây dựng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng; đề nghị cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Giao thông vận tải.
b) Báo cáo Bộ trưởng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Nhiệm vụ của Tổ Công tác và các thành viên Tổ công tác
a) Tổ Công tác
- Thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao.
- Phối hợp với tư vấn trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan Bộ.
b) Thành viên Tổ Công tác
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.
- Phối hợp với cơ quan tư vấn trong công tác đánh giá thực trạng quy trình thực hiện các công việc tại đơn vị; xây dựng các văn bản, tài liệu, quy trình, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; là đầu mối theo dõi quá trình duy trì thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.
- Định kỳ hàng tháng (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo công tác thực hiện của đơn vị với Tổ trưởng Tổ công tác, đặc biệt là các vướng mắc, khó khăn (nếu có) và đề xuất giải pháp khắc phục.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 278/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan Bộ GTVT. Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Văn phòng Quản lý đường cao tốc, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan; các cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP(TH).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
 

thuộc tính Quyết định 362/QĐ-BGTVT

Quyết định 362/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:362/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:21/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Tổ công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
Ngày 21/02/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 362/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Giao thông Vận tải.
Tổ công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Giao thông Vận tải được thành lập với mục đích thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao, phối hợp với tư vấn trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan Bộ.
Quyết định này thay thế Quyết định số 278/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2007; có hiệu lực thi hành từ ngày 21/02/2012.

Xem chi tiết Quyết định 362/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi