Nghị định 08/2012/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 08/2012/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012
 
 
NGHỊ ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
-------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
NGHỊ ĐỊNH:
 
 

Điều 1.

Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ.

Điều 2.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2012, thay thế Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ.

Điều 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.
Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
 

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
Thuộc tính văn bản
Nghị định 08/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2012 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE GOVERNMENT
-------
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------
No. 08/2012/ND-CP
Hanoi, February 16, 2012
 
DECREE
PROMULGATING THE WORKING REGULATION OF THE GOVERNMENT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Office,
DECREES:
Article 1. To promulgate together with this Decree the Working Regulation of the Government.
Article 2. This Decree takes effect on April 15, 2012, replacing the Government's Decree No. 179/2007/ND-CP of December 3, 2007.
Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and People's Committees of provinces and centrally run cities shall promulgate their Working Regulations in conformity to the Working Regulation of the Government.
Article 3. The Minister-Chairman of the Government Office shall urge and inspect the implementation of the Working Regulation of the Government.
Government members, heads of government-attached agencies, chairpersons of People's Councils and People's Committees of provinces and centrally run cities and heads of related agencies shall implement this Decree.-
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTERNguyen Tan Dung

 
WORKING REGULATION
OF THE GOVERNMENT
(Promulgated together with the Government's Decree No. 08/2012/ND-CP of February 16, 2012)
Chapter 1
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope and subjects of regulation
1. This Regulation prescribes the principles, responsibility regime, working style, working relationships and order of handling affairs of the Government and the Prime Minister.
2. Government members, ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies (below referred to as ministries and agencies for short), People's Councils and People's Committees of provinces or centrally run cities (below referred to as provincial-level People's Councils and People's Committees) and agencies, organizations and individuals having working relations with the Government and the Prime Minister are all governed by this Regulation.
3. In case documents promulgated by the Government or the Prime Minister before this Regulation prescribe the order of handling affairs different from that prescribed by this Regulation, the order prescribed by this Regulation applies.

Click download to sê the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!