Quyết định 1789/QĐ-BNN-TCCB 2023 cơ cấu tổ chức Cục Kiểm ngư

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_____________
Số: 1789/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục Thủy sản tại Tờ trình số 172/TTr-TCTS-VP ngày 14/02/2023 về việc phê duyệt đề án, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Cục Kiểm ngư là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Thủy sản thành Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản.
Cục Kiểm ngư thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.
2. Cục Kiểm ngư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Trụ sở của Cục Kiểm ngư đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Các dự thảo: luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án, đề án và công trình quốc gia về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
c) Chỉ định, công bố danh sách cảng biển cho tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng.
2. Tổ chức xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật; tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.
3. Ban hành các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Cục.
4. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.
5. Về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm:
a) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
b) Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;
c) Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động thủy sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;
d) Chủ trì, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư trên phạm vi toàn quốc;
đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
e) Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật và các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư theo quy định của pháp luật;
g) Truy đuổi, bắt, giữ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật trong trường hợp người và phương tiện vi phạm pháp luật không tuân theo hiệu lệnh, chống đối hoặc cố tình bỏ chạy;
h) Tham gia công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản; điều động lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật;
i) Trình Bộ trưởng ban hành lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện trong hoạt động kiểm ngư trong trường hợp khẩn cấp theo quy định.
6. Về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản:
a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Quy định thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; danh mục, chế độ quản lý, bảo vệ và khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; quy chế quản lý khu bảo tồn biển; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật;
- Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản trên phạm vi cả nước; chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Quyết định thành lập khu bảo tồn biển có diện tích thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên theo quy định của pháp luật;
- Quy trình, hướng dẫn thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; quy định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; danh mục và hướng dẫn quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kế hoạch và biện pháp quản lý nguồn lợi thủy sản.
b) Tham mưu trình Bộ trưởng quy định về quản lý đối với khu bảo tồn biển trong phạm vi cả nước; trực tiếp tổ chức quản lý các khu bảo tồn biển cấp quốc gia nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ, kiểm tra thực hiện các quy định về: đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản.
d) Thực thi quy định của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trong lĩnh vực thủy sản; cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật.
đ) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện: Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản; quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.
e) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện nội dung về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.
g) Tổ chức điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản theo chuyên đề; điều tra, khảo sát, thực hiện bảo tồn giống gốc các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm; điều tra, xác định khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản trên phạm vi cả nước.
h) Thẩm định, đánh giá tác động các hoạt động kinh tế gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.
i) Tổ chức xây dựng, quản lý, hướng dẫn cập nhật, truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.
7. Về bảo đảm chấp hành pháp luật về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản:
a) Chủ trì, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thủy sản về lĩnh vực kiểm ngư, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật;
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định;
c) Thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh, điều tra khi phát hiện tội phạm trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;
d) Khởi tố các vụ án hình sự vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế theo quy định của pháp luật;
đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác thanh tra, điều tra, phát hiện vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
e) Thực hiện công tác pháp chế về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật;
g) Quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh trong điều tra và xử lý vi phạm hành chính;
h) Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.
8. Về kỹ thuật, hậu cần kiểm ngư:
a) Chủ trì, tổ chức mua sắm tàu, xuồng kiểm ngư, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị chuyên dùng; vật tư, thiết bị tiêu hao, thuốc, thiết bị y tế phục vụ sơ cứu trên các tàu, xuồng kiểm ngư; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu; phương tiện, trang thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định;
b) Tổ chức quản lý tàu, xuồng kiểm ngư; thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tàu, xuồng kiểm ngư theo quy định;
c) Quản lý, cấp phát trang thiết bị chuyên dùng; vật tư, thiết bị tiêu hao, thuốc, thiết bị y tế; trang thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của pháp luật;
d) Quản lý, cấp phát vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và quy định khác của pháp luật có liên quan;
đ) Kiểm tra việc chấp hành các quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng kiểm ngư;
e) Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ bị hư hỏng theo quy định của pháp luật; xây dựng kho, nơi cất giữ của các đơn vị trực thuộc;
g) Quản lý và cấp phát trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, phôi thẻ kiểm ngư;
h) Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, nạo vét cơ sở hạ tầng, cầu cảng, khu neo đậu và dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động kiểm ngư; thuê vị trí cập tàu và khu vực neo đậu cho đội tàu kiểm ngư và tàu thuyền vi phạm bị lực lượng kiểm ngư tạm giữ để xử lý.
9. Tổ chức, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý các nhiệm vụ, chương trình, đề tài, đề án, dự án về điều tra, môi trường trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo phân công, phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng:
a) Phối hợp với các cơ quan trong Bộ để vận động, kêu gọi, tiếp nhận, quản lý và điều phối hỗ trợ của quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ;
b) Tham gia đàm phán, ký kết và tổ chức triển khai hợp tác nghề cá trên biển, các quy định về phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thiết lập đường dây nóng với các nước về trao đổi thông tin xử lý tàu cá vi phạm. Tham gia, phối hợp xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh, tai nạn nghề cá trên biển;
c) Đầu mối hợp tác quốc tế về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với Ủy ban Châu Âu, các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và thế giới; Kế hoạch hành động khu vực thúc đẩy khai thác thủy sản có trách nhiệm bao gồm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (RPOA-IUU);
d) Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của tổ chức lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO); Đầu mối quốc gia Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng (PSMA);
đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra tàu, kiểm tra kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác tại cảng cá chỉ định theo Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng (PSMA);
e) Chủ trì, tổ chức thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Ủy ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương (WCPFC).
11. Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đầu mối tổ chức thực hiện việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các cảng cá và cảng biển nhập khẩu sản phẩm thủy sản.
12. Tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản; đưa tin nóng trên truyền hình, thiết kế, in ấn biểu mẫu chuyên ngành kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
13. Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định của pháp luật.
14. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; khai thác, thu thập, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
15. Phối hợp với cơ quan khác có liên quan trong hoạt động kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản theo quy định của pháp luật.
16. Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống cộng tác viên cung cấp thông tin nghề cá, hỗ trợ hoạt động của kiểm ngư; thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, vật chứng; hoạt động điều tra, trưng cầu giám định về các nội dung liên quan đến nghiệp vụ kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
17. Xây dựng và phát triển lực lượng kiểm ngư theo quy định. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và các cá nhân, tổ chức có liên quan về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tổ chức cấp thẻ kiểm ngư cho công chức làm việc tại cơ quan kiểm ngư trong phạm vi cả nước theo quy định.
18. Hướng dẫn, kiểm tra đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.
19. Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước về hoạt động kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định pháp luật.
20. Về quản lý tổ chức, hoạt động dịch vụ công:
a) Trình Bộ cơ chế, chính sách về cung ứng dịch vụ công; thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục;
b) Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thực hiện dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.
21. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; chuyển đổi số trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Cục.
22. Quản lý tổ chức bộ máy, danh mục vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý của Cục theo quy định.
23. Thực hiện quản lý các dự án đầu tư, xây dựng, điều tra cơ bản trong phạm vi quản lý của Cục theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng.
24. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức quản lý việc thu, sử dụng phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.
25. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Cục:
a) Cục Kiểm ngư có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;
b) Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
c) Cục trưởng có trách nhiệm: trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu thuộc Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.
2. Các tổ chức tham mưu:
a) Văn phòng Cục;
b) Phòng Kế hoạch, Tài chính;
c) Phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng;
d) Phòng Nghiệp vụ Kiểm ngư;
đ) Phòng Pháp chế, Thanh tra;
e) Phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản;
g) Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.
3. Các Chi cục trực thuộc:
a) Chi cục Kiểm ngư Vùng I, trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng;
b) Chi cục Kiểm ngư Vùng II, trụ sở tại tỉnh Quảng Nam;
c) Chi cục Kiểm ngư Vùng III, trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa;
d) Chi cục Kiểm ngư Vùng IV, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
đ) Chi cục Kiểm ngư Vùng V, trụ sở tại tỉnh Kiên Giang.
4. Đơn vị sự nghiệp công lập:
Trung tâm Thông tin Kiểm ngư thuộc Cục Kiểm ngư tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.
Các tổ chức trực thuộc Cục Kiểm ngư quy định tại khoản 3 và 4 điều này có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2023.
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
1. Cục Kiểm ngư có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan của Tổng cục Thủy sản theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định này, quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.
2. Cục Kiểm ngư tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan của Tổng cục Thủy sản theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, đề án đã được giao quản lý cho đến khi có quyết định khác thay thế.
3. Các Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm ngư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; Tư pháp; Quốc phòng; Công an; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- UBND, Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ;
- Công đoàn Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Minh Hoan

thuộc tính Quyết định 1789/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1789/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1789/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Hoan
Ngày ban hành:08/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư

Ngày 08/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1789/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này:

1. Cục Kiểm ngư là tổ chức thuộc Bộ NNPTNT trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Thủy sản thành Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ NNPTNT quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ, theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Cục Kiểm ngư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Cục Kiểm ngư đặt tại Thành phố Hà Nội.

3. Cục Kiểm ngư có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ NNPTNT bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư gồm: Văn phòng Cục; 06 Phòng (gồm: Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng; Phòng Nghiệp vụ Kiểm ngư…); 05 Chi cục Kiểm ngư (gồm: Vùng I có trụ sở tại Thành phố Hải Phòng; Vùng II có trụ sở tại tỉnh Quảng Nam; Vùng III có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa…) và 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Thông tin Kiểm ngư.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2023.

Xem chi tiết Quyết định1789/QĐ-BNN-TCCB tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi