Quyết định 1641/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Viện Công nghệ Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 1641/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt nam.
Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nhân lực ở trình độ cao: đào tạo theo các chuyên ngành và chuyên đề, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, phát triển năng lực nghiên cứu - triển khai, tiếp nhận chuyển giao các công nghệ mới, sản phẩm mới, nâng cao trình độ quản lý và cải tiến quy trình sản xuất phần mềm và nội dung thông tin số; đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; cung cấp dịch vụ tư vấn về thiết kế phần mềm và nội dung thông tin số, tư vấn về xây dựng, thẩm định, quản lý và đánh giá hiệu quả các dự án công nghệ thông tin; tham gia hợp tác nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số; các dịch vụ tư vấn có liên quan khác.
Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và các chi nhánh đặt tại các địa phương.
Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông có tên giao dịch quốc tế là: ICT Training and Service Center (viết tắt là: ICT TSC)
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau :
1. Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực ở trình độ cao, đào tạo theo theo chuyên đề, hướng tới phát triển năng lực nghiên cứu - triển khai, tiếp nhận các công nghệ mới, sản phẩm mới, nâng cao trình độ quản lý và cải tiến quy trình sản xuất phần mềm và nội dung số, đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông;
2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông có liên quan đến phần mềm và nội dung thông tin số;
3. Cung cấp dịch vụ tư vấn về xây dựng và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế và thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dịch vụ quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, xét thầu, nghiệm thu sản phẩm, giám sát thi công, giám sát vàđánh giá hiệu quả các dự án công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;
4. Nghiên cứu - phát triển và kinh doanh các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số;
5. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật;
6. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Thông tin và Truyền thông và theophân cấp của Viện trưởng;
7. Tổ chức đào tạo và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
Điều 3.  Tổ chức bộ máy
Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công.
Cơ cấu tổ chức Trung tâm:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Phòng Kế hoạch - Đào tạo
- Phòng Hợp tác - Dịch vụ
Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Giám đốc Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
-Như điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Hà nội;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà nội, TP.HCM;
- Cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT,TCCB.
BỘ TRƯỞNG
 

Lê Doãn Hợp

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 103/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp

Quyết định 103/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp

Cơ cấu tổ chức, Hành chính

×
×
×
Vui lòng đợi