Quyết định 130/QĐ-TTg 2020 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 130/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS
và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007; Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại văn bản số 04/THVN-TCCB ngày 03 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Lâm Kiết Tường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương Đảng;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TH;

Lưu: Văn thư, KGVX (3b). VT. 52.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực