Quyết định 30/QĐ-UBDT Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Ủy ban

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

------------------

Số: 30/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Ủy ban

-------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBDT, ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Ủy ban.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm:

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động để thực hiện bình xét thi đua năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Các TT, PCN UBDT;

- Vụ KHTC, Vụ TCCB (p/h);

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, HCTK (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nông Quốc Tuấn

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBDT, ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

I

CÁC NHIỆM VỤ THAM MƯU CHO LÃNH ĐẠO ỦY BAN

1

Xây dựng danh mục Bí mật nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

CVP

Lò Quang Tú,

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh

Thành viên Tổ soạn thảo UBDT

Trình Thủ tướng Chính phủ Quý 1/2020

 

2

Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác 498

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh, Trưởng phòng VTLT Bùi Thị Hiền

Chuyên viên:

Đỗ Thị Mến

P. VTLT,

Nguyễn Đức Đạt p. HCTK,

Hằng tuần, tháng, quý, năm

 

3

Xây dựng Báo cáo chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban phục vụ giao ban hàng tuần

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh, Phó Trưởng phòng HCTK Nguyễn

Văn Huân

Chuyên viên Lê Ngọc Tuấn

16h30

Thứ 5 hàng tuần

 

4

Tổng hợp, xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban

PCVP

Nguyễn Văn Thức, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh, Phó Trưởng phòng HCTK Lê Đình Hùng

- Các Thư ký, giúp việc LĐUB;

- Chuyên viên: Nguyễn Đức Đạt, Trần Thị Hồng Nhung

Thứ 6 hàng tuần

 

5

Tổng hợp, xây dựng thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban (khi được phân công)

PCVP

Nguyễn Văn Thức, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh, Phó Trưởng phòng HCTK Lê Đình

Hùng

- Các Thư ký, giúp việc LĐUB;

- Chuyên viên: Nguyễn Đức Đạt, Trần Thị Hồng Nhung

Sau các cuộc họp

 

6

Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Lãnh đạo Ủy ban

PCVP

Nguyễn Văn Thức, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh

Các đồng chí Thư ký, giúp việc lãnh đạo Ủy ban

Thường xuyên

 

7

Tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh, Phó Trưởng phòng HCTK Nguyễn Văn Huân

Chuyên viên

Lê Ngọc Tuấn

Tháng 12

 

8

Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi thăm, chúc Tết Nguyên đán 2021 tại các địa phương vùng DTTS

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh, Phó Trưởng phòng HCTK Nguyễn Văn Huân

Chuyên viên Nguyễn Đức Đạt

Tháng 12

 

9

Tham mưu duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

CVP

Lò Quang Tú,

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng KSTTHC Nguyễn Văn Hanh

Chuyên viên Nguyễn Ngọc Diệp

Hàng quý

 

10

Triển khai Quyết định 328A/QĐ-UBDT ngày 14/6/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022” năm 2020.

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT

Bùi Thị Hiền

Phó Trưởng phòng VTLT

Vi Thị Thủy,

Tập thể Phòng VTLT

Quý I, II, III, IV

 

11

Thực hiện các nội dung chuyển tiếp Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT

Bùi Thị Hiền, Phó Trưởng phòng VTLT

Vi Thị Thủy

Chuyên viên:

Đỗ Thị Mến,

Bùi Minh Trịnh

Quý I, II

 

12

Xây dựng Quy chế Bảo vệ Bí mật nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; tập huấn phổ biến các văn bản thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT

Bùi Thị Hiền

Tập thể phòng VTLT

Quý III, IV

 

13

Xây dựng Quy chế Văn thư, Quy chế Lưu trữ của Ủy ban Dân tộc, tập huấn thực hiện 02 Quy chế

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT

Bùi Thị Hiền,

Phó Trưởng phòng VTLT

Vi Thị Thủy

Tập thể phòng VTLT

Quý III, IV

 

14

Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 35/CT- TTg ngày 07/9/2017 và Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT

Bùi Thị Hiền

Tập thể phòng VTLT

Quý I, II, III, IV

 

15

Tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật tại một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT

Bùi Thị Hiền

Phó Trưởng phòng VTLT

Vi Thị Thủy, Chuyên viên:

Đỗ Thị Mến,

Bùi Minh Trịnh

Quý III, IV

 

16

Xây dựng dự toán chi tiết chi ngân sách NN năm 2020 giao Văn phòng quản lý

CVP

Lò Quang Tú

Trưởng phòng KTTV

Đỗ Thị Hà Thanh

Chuyên viên Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

 

17

Thẩm định, thanh toán các nguồn kinh phí năm 2020 theo Quyết định giao dự toán chi NSNN của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban

CVP

Lò Quang Tú

Trưởng phòng KTTV

Đỗ Thị Hà Thanh

Tập thể phòng KTTV

Hàng quý

 

18

Chuẩn bị và đáp ứng đủ kinh phí; thanh toán chứng từ nhiệm vụ phục vụ Lãnh đạo Ủy ban và thanh toán hoạt động thường xuyên, phục vụ chung của Ủy ban, các vụ, đơn vị, Vụ Địa phương I, II, III và Văn phòng Đại diện tại TPHCM.

CVP

Lò Quang Tú

Trưởng phòng KTTV

Đỗ Thị Hà Thanh

Tập thể phòng KTTV

Hàng tháng

 

19

Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng, kiểm kê tài sản cố định, CCDC; Tham mưu công tác thanh lý, hủy tài sản, công cụ dụng cụ theo quy định

CVP

Lò Quang Tú,

Trưởng phòng KTTV

Đỗ Thị Hà Thanh

Nguyễn Thu Thảo, Bùi Thị Minh Quyên

Hàng tháng

 

20

Xây dựng dự toán chi ngân sách NN năm 2021 giao Văn phòng quản lý

CVP

Lò Quang Tú

Trưởng phòng KTTV

Đỗ Thị Hà Thanh

Nguyễn Văn Mạnh

Quý III

 

21

Tham mưu phối hợp với các Vụ, đơn vị chuẩn bị, đáp ứng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2

CVP

Lò Quang Tú

Trưởng phòng KTTV

Đỗ Thị Hà Thanh

Tập thể phòng KTTV

Quý I, II

 

22

Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục thanh toán một số hoạt động thường xuyên của Ủy ban; Tham mưu sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chính trị phí

CVP

Lò Quang Tú

Trưởng phòng KTTV

Đỗ Thị Hà Thanh

Vũ Thị Bẩy, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn

Thu Thảo, Bùi Thị Minh Quyên, Nguyễn Văn Phương

Hàng quý

 

23

Tham mưu LĐUB kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị

PCVP

Trương Thị Bích Hạnh

Phòng Quản trị bảo vệ

Phòng QTBV

Hàng quý

 

24

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện chính sách dân tộc; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực Đông Nam bộ

CVP

Lò Quang Tú

PTVPĐD Phạm Thanh Hải

Đỗ Thị Trà Mi, Lữ Bội Liên

Quý I-IV

 

25

Phối hợp, tham gia, phục vụ các đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc tại TP. HCM và các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ

CVP

Lò Quang Tú

PTVPĐD Phạm Thanh Hải

Đỗ Thị Trà Mi, Lữ Bội Liên

Quý I-IV

 

26

Tham mưu, giúp Lãnh đạo UBDT tổ chức thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS trên địa bàn gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh

CVP

Lò Quang Tú

PTVPĐD Phạm Thanh Hải

Đỗ Thị Trà Mi, Lữ Bội Liên

Quý I-IV

 

27

Tham mưu, giúp Lãnh đạo UBDT tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền, Lễ hội văn hóa một số vùng đồng bào DTTS

CVP

Lò Quang Tú

PTVPĐD Phạm Thanh Hải

Đỗ Thị Trà Mi, Lữ Bội Liên

Quý I-IV

 

II

CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1

Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp của VPUB

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh, Phó TP HCTK Lê Đình Hùng

Phòng HCTK

Thường xuyên

 

2

Tổng hợp, xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng

CVP

Lò Quang Tú,

PCVP

Ngô Quang Hải

Phó Trưởng phòng HCTK Lê Đình Hùng

Chuyên viên: Nguyễn Đức Đạt, Trần Thị Hồng Nhung

Thứ 5 hàng tuần

 

3

Tổng hợp, xây dựng thông báo kết luận của Lãnh đạo Văn phòng

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Phó Trưởng phòng HCTK Lê Đình Hùng

Chuyên viên: Nguyễn Đức Đạt, Trần Thị Hồng Nhung

Sau các cuộc họp

 

4

Xây dựng Báo cáo tuần VPUB

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh

Phó Trưởng phòng HCTK Lê Đình Hùng

Thứ 5 hàng tuần

 

5

Xây dựng Báo cáo tháng, quý của VPUB

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh

Phó Trưởng phòng HCTK Lê Đình Hùng

Ngày 20 hàng tháng

 

6

Xây dựng Báo cáo 6 tháng và báo cáo năm của VPUB

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng HCTK Phạm Phú Thịnh

Phó Trưởng phòng HCTK Lê Đình Hùng

Ngày 15/6 và 15/12

 

7

Tổng hợp báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính gửi Văn phòng Chính phủ

CVP

Lò Quang Tú, PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng KSTTHC Nguyễn Văn Hanh

Chuyên viên Lương Thị Thu Trang

Hàng quý, 6 tháng, năm

 

8

Đôn đốc công bố, cập nhật dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng KSTTHC Nguyễn Văn Hanh

Chuyên viên Lương Thị Thu Trang

Thường xuyên

 

9

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng KSTTHC Nguyễn Văn Hanh

Chuyên viên Lương Thị Thu Trang

Quý III, IV

 

10

Tham gia ý kiến đối với các văn bản có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC do Văn phòng Chính phủ, bộ ngành gửi đến

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng KSTTHC Nguyễn Văn Hanh

Chuyên viên Lương Thị Thu Trang

Thường xuyên

 

11

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác văn thư và công tác lưu trữ

PCVP

Ngô Quang Hải

Trưởng phòng VTLT

Bùi Thị Hiền,

PTP VTLT Vi Thị Thủy

Tập thể phòng Văn thư - Lưu trữ

Thường xuyên

 

12

Thực hiện công tác tiếp dân theo chỉ đạo của BTCN và hướng dẫn của Chánh Thanh tra UBDT; Tiếp công dân, tham gia xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh, các điểm nóng tại các tỉnh Miền Đông Nam bộ

CVP

Lò Quang Tú

PTVPĐD Phạm Thanh Hải

Chuyên viên

Lữ Bội Liên

Thường xuyên

 

13

Đảm bảo phương tiện phục vụ Lãnh đạo Ủy ban và các vụ, đơn vị

PCVP

Trương Thị Bích Hạnh

Đội trưởng Trần Văn An

Đội xe

Thường xuyên

 

 

 

thuộc tính Quyết định 30/QĐ-UBDT

Quyết định 30/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Ủy ban
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:30/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:15/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

Ngày 15/01/2020, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 30/QĐ-UBDT về kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Ủy ban.

Cụ thể, Văn phòng Ủy ban Dân tộc ngoài các nhiệm vụ thường xuyên như: Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp; Tổng hợp, xây dựng lịch công tác tuần của lãnh đạo Văn phòng; Tổng hợp xây dựng thông báo kết luận của Lãnh đạo Văn phòng… sẽ có các nhiệm vụ khác như: Tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban xây dựng danh mục Bí mật nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Xây dựng Báo cáo chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban phục vụ giao ban hàng tuần; Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác 498…

Chánh văn phòng Ủy ban có trách nhiệm căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động để thực hiện xét thi đua năm 2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Xem chi tiết Quyết định30/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 88/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 88/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi