Quyết định 33/QĐ-UBDT giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC

------------

Số: 33/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020

---------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020 cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (Danh mục nhiệm vụ kèm theo).

Điều 2. Vụ trưởng, Thứ trưởng các đơn vị có trách nhiệm:

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, trình Lãnh đạo Ủy ban phụ trách phê duyệt trước ngày 31/01/2020; tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị được đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban trưng tập, biệt phái công chức, viên chức do Ủy ban Dân tộc quản lý để tham gia xây dựng các đề án Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Trong các cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban hàng tuần, giao ban hàng tháng Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm tổng hợp báo cáo những việc chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

- Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT;

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, KHTC (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chiến

 
 

ỦY BAN DÂN TỘC

--------------

 

 

 

 

DANH MỤC

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

---------------

 

TT

Tên nhiệm vụ, đề án/Đơn vị chủ trì

Vụ, đơn vị phối hợp

Thời gian trình

Hình thức sản phẩm

Văn bản

chỉ đạo

Ghi chú

BT, CN

CP, TTg

I.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 01

 

Quyết

định

Nghị quyết số 01/NQ-CP

 

2.2

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 11

 

Báo cáo thực hiện

Nghị quyết số 01/NQ-CP

 

2.3

Thực hiện các nội dung sau khi điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của TTCP kết thúc.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 1 - Tháng 12

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 02/QĐ-TTg, ngày 05/01/2015

 

2.4

Công tác Tổng kết toàn quốc thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc. Xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Các vụ, đơn vị liên

quan

Tháng 12

 

Hội nghị tổng kết

 

 

2.5

Triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - CRIEM” (ADB) và Dự án JICA

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 1 - Tháng 12

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.6

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

 

 

 

 

 

 

2.7

- Thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực dân tộc thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

Vụ Chính sách Dân tộc

Tháng

1/2020

 

 

 

 

2.8

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

II.

Vụ Tổ chức Cán bộ

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng Nghị định điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc thuộc nhiệm vụ Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

Tháng

4/2020

 

 

 

 

2.2.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương

Các vụ, đơn vị liên quan

Quý II

 

 

Văn bản số 8215- CV/BTCTW ngày 30/5/2019 của Ban Tổ chức Trung ương

 

2.3.

Quản lý nhà nước thực hiện Đề án ""Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2018-2025" theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Học viện Dân tộc

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.4

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch cải cách chế độ công chức, công vụ của UBDT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.5

Theo dõi hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.6

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của UBDT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

Lớp bồi dưỡng

 

Tháng 3 trình phê duyệt KH

2.7

Tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

Các vụ, đơn vị liên

quan

Tháng 7

 

 

 

 

2.8

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

III.

Vụ Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng Chương trình Khoa học Công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" giai đoạn II (2021 - 2025) thuộc nhiệm vụ Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

2.2

Quản lý, thực hiện các dự án điều tra cơ bản và dự án bảo vệ mồi trường của UBDT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.3

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên vẽ môi trường: Tổ chức các lớp tặp huấn về công tác bảo vệ môi trường chơ cán bộ làm công tác dãn tộc các cấp và người có uy tin trọng cộng dông dân tộc thicu sô

Các vụ,

đơn vị liên

quan

Quý II, Quý III, Quý IV

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.4

Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; hoạt động của Hội đồng khoa học, hội thảo khoa học; chương trình phối hợp của UBDT với Bộ K.I1&CN và các nhiệm vụ liên quan khác.

Các vụ,

đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ

thực hiện

 

 

2.5

Quản lý Chương trình KHCN cấp quốc gia CTDT/16-20 - Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và CSDT ở Việt Nam đến năm 2030

VP CT

KHCN

Thường

xuyên

 

BC KQ

thực hiện

 

 

2.6

Thực hiên Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

 

Thường

xuyên

 

BC KQ

thực hiện

 

 

2.7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

IV.

Vụ Hợp tác Quốc tế

 

 

 

 

 

 

1 .

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 10

Tháng 11

BC KQ thực hiện

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện các Tiểu Dự án thuộc Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu dự án 2: Trồng cỏ sinh thái và phát triển đàn gia súc, gia cầm phù hợp với đặc thù từng vùng, miền.

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu dự án 3: Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu quý phù hợp vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Tổ chức 04 đoàn ra của Ủy ban Dân tộc:

- Đoàn công chức UBDT đi học tập tại Thái Lan

- Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Campuchia:

- Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Lào;

- Đoàn công tác cấp Vụ đi Lào;

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

Đối với các đoàn công tác khác, khi phát sinh, Vụ

HTQT báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

2.3.

Tổ chức đón 03 đoàn vào:

- Đón đoàn UBTWMT Lào xây dựng đất nước;

- Đón đoàn Bộ các vấn đề biên giới Myanmar;

- Đón đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc

Các vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.4

Tổ chức đoàn liên ngành bảo vệ báo cáo quốc gia CERD tại Geneva Thụy Sỹ về công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

Các vụ, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

2.5.

Công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

Các vụ, đơn vị liên

quan

Quý IV

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.6

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận từ các Ban Chỉ đạo Tây

Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ: Triển khai công tác tổ chức Hội thảo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Các vụ, đơn vị liên

quan

Tháng 11

 

Hội nghị

 

 

2.7

Thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của TTCP về ‘‘Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS”

Các vụ, đơn vị liên

quan

Quý III - Quý IV

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

V.

Thanh tra Ủy ban

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

 

Thường

xuyên

 

Biên bản,

Kết luận

thanh tra

 

 

2.2.

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận sau

thanh tra

 

 

 

Biên bản,

Kết luận

thanh tra

 

 

2.3

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các Vụ, đơn

vị, cá nhân

liên quan

Thường

xuyên

 

BC tình

hình tiếp công dân

 

 

2.4

Thực hiện nhiệm vụ của Khối trường khối thi đua thanh tra các bộ ngành Khối III

 

Tháng 3 - Tháng 7 -

Tháng 12

 

Báo cáo

KQ thực

hiện

 

 

2.5

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công tác dân tộc phạm vi toàn quốc

 

 

 

 

 

Kinh phí từ nguồn đào tạo cán bộ công

chức của

UBDT

2.6

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ

được giao

 

 

 

 

 

 

VI.

Vụ Pháp chế

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

-

Thực hiện Tiểu dự án 2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình

 

Tháng

1/2020

 

 

 

 

2.2.

Thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận đồng đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 1163/QĐ-TTg

 

2.3.

Tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo khu vực Tây Nam bộ

Văn phòng ĐPCT 135

Tháng 10

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.4.

Xây dựng và xuất bản, in ấn, phát hành cuốn sổ tay hỏi đáp về giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Văn phòng ĐPCT 135

Tháng 12

 

Cẩm nang

 

 

2.5

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số.

Vụ Tổng hợp

Thường

xuyên

 

 

 

Nguồn kinh phí SN KHCN

2.6

Thực hiện Đề tài “nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc”.

Vụ Tổng hợp

Thường

xuyên

 

 

 

Nguồn kinh phí ĐTCB

2.7

Thực hiện kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc

 

 

 

Báo cáo

 

 

2.8

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

VII

Vụ Chính sách Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vừng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030

 

Tháng 3

Tháng 4

 

 

 

a

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Vụ Chính sách dân tộc

Tháng

1/2020

 

 

 

 

b

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu dự án 4: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Tháng

1/2020

 

 

 

 

1.2

Xây dựng tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 

Tháng 2

Tháng 3

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 2085/QĐ- TTg

 

2.2.

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng DT&MN giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, nghị quyết số 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1557/QĐ-TTg về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 10

 

 

 

Kinh phí vốn đối ứng của Dự án EMPS

2.3

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

VIII.

Vụ Tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu dự án 4: Thành lập và tổ chức hoạt động quỹ từ thiện đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

Tháng

1/2020

 

 

 

 

2.2.

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai doạn 2019-2021

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của

TTCP

 

2.3.

Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2021

Các vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 1163/QĐ- TTg của TTCP

 

2.4

Thực hiện thực hiện Dự án 6: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy.

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.5.

Thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017 về thí điểm cấp Radio giai đoạn 2017 - 2021.

Các vụ, đơn vị liên

quan

Tháng 1 - Tháng 12

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 1860/QĐ- TTg

 

2.6.

Thực hiện Dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin cho vùng DTTS và MN thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 4)

Các vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 1722/QĐ- TTg

 

2.7

Thực hiện Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.8

Thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền cho các dân tộc thiểu số dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ.

Các vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ.

 

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

IX.

Vụ Địa phương I

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người thuộc Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

 

Tháng

1/2020

 

 

 

 

2.2

Dự án “Điều tra, đánh giá tình hình bố trí sắp xếp dân cư ở những địa bàn xảy ra lũ ống, lũ quét và các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai vùng miền núi phía Bắc”.

Vụ Tổng hợp

Tháng 1 - tháng 12

 

 

 

 

2.3

Đôn dốc, theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La hủ, Cống, Cờ Lao

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1672/QĐ-TTg

 

2.4

Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 2086/QĐ-TTg

 

2.5

Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 khu vực phía Bắc

 

Tháng 6

 

 

 

 

2.6

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

X.

Vụ Địa phương II

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tiếp đón các đoàn người uy tín đến thăm và làm việc tại Vụ; biểu dương khen thưởng người có uy tín, chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, hỗ trợ các hộ ĐB DTTS nghèo trong dịp Lễ Tết hoặc khó khăn hoạn nạn ...

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.2

Dự án “Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên”.

Vụ Tổng hợp

Tháng 1 -tháng 12

 

 

 

 

2.3

Hội nghị giao ban công tác dân tộc các tỉnh miền Trung Tây Nguyên

 

Tháng 6

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.4

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XI.

Vụ Địa phương III

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tổ chức họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ

Các vụ, đơn vị liên

quan

Tháng 4

 

 

 

 

2.2.

Dự án “Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long’’.

Vụ Tổng hợp

Tháng 1 - tháng 12

 

 

 

 

2.3

Tiếp đón các đoàn người uy tín đến thăm và làm việc tại Vụ; biểu dương khen thưởng người có uy tín, chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, hỗ trợ các hộ ĐB DTTS nghèo trong dịp Lễ Tết hoặc khó khăn hoạn nạn ...

Các Vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.4

Hội nghi giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 khu vực Tây Nam Bộ

Các Vụ, đơn vị liên quan

Tháng 6

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.5

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XII

Vụ Dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

a

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

b

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín và trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

 

 

 

 

 

2.2.

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020

Các vụ, đơn vị liên

quan

Quý II

 

 

 

 

2.3

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” năm 2019 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Các vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 1898/QĐ-TTg

 

2.4

Triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" năm 2019

Các vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 498/QĐ-TTg

 

2.5

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg

 

2.6

Kinh phí thực hiện dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục

 

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

 

tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

 

 

 

 

 

 

2.7

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XIII

Văn Phòng Chương trình 135

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Tháng

1/2020

 

 

 

 

2.2.

Triển khai CTMTQG giảm nghèo bền vững

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1722/QĐ- TTg của TTCP

Dự án 2, 4, 5

2.3.

Triển khai CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1600/QĐ-TTg

Nội dung số

01, 03, 04, 05, 06

2.4

Thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai len hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135’’ theo các thỏa thuận tài trợ đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ailen.

Các vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1788/QĐ-TTg

 

2.5

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XIV.

Văn Phòng Ủy ban

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng danh mục Bí mật nhà nước của Ủy ban Dân tộc

 

 

Quý I

Quyết

định

Quyết định số 352/QĐ-UBDT ngày 31/5/2019

 

2.2.

Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ

Các vụ, đơn vị liên quan

Quý II, Quy III, Quý IV

 

 

 

 

2.3

Quản lý kinh phí hoạt động của Ủy ban Dân tộc

Vụ KHTC

Thường

xuyên

 

Báo cáo

 

 

a

Kinh phí chính trị phí

 

 

 

Báo cáo

 

 

b

Kinh phí thuê trụ sở của văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

 

 

 

Báo cáo

 

 

c

Kinh phí vận hành trụ sở Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

 

 

Báo cáo

 

 

d

Kinh phí hỗ trợ sửa chữa lớn trụ sở, tài sản

 

 

 

Báo cáo

 

 

e

Kinh phí hoạt động của các thành viên thuộc Đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

Báo cáo

 

 

d

Kinh phí mua sắm tài sản cho trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn

 

 

 

 

 

 

e

Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Quý I

 

Hội nghị

 

 

g

Kinh phí tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện CSDT

 

 

 

 

 

 

h

Hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng ISO hàng năm

 

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.4

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XV

Học viện Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc)

 

Tháng

1/2020

 

 

 

 

2.2.

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án: "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025"

Vụ TCCB, Vụ KHTC

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.3.

Mở ngành đào tạo

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.4

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.5

Bồi dưỡng hệ dự bị đại học cho 100 học sinh hệ dự bị đại học và tổ chức các hoạt động phục vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.6

Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử Học viện Dân tộc

 

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.7

Xuất bản tạp chí nghiên cứu dân tộc

Các đơn vị liên quan

Định kỳ theo quí

 

Tạp chí

 

 

2.8

Đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức Học viện Dân tộc

 

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.9

Tổ chức nghiên cứu thực tế của giảng viên

 

Tháng 3

 

 

 

 

2.10.

Thực hiện Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQGGNBV (Dự án 2: Chương trình 135)

VP 135,

Vụ KH-TC

Thường

xuyên

 

BC tổng hợp KQ dự án

 

 

2.11

Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường

Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC

Thường

xuyên

 

BC tổng hợp KQ dự án

 

 

a.

Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.

 

Tháng 1- Tháng 12

 

 

 

 

b.

Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường và đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Tháng 1- Tháng 12

 

 

 

 

c.

Thực hiện Dự án bảo vệ môi trường: Cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân của một số xã an toàn khu vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Vụ Tổng hợp

Tháng 1- Tháng 12

 

 

 

 

2.11

Kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự án 2 Dự án thí điểm nội dung thành phần số 03: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân thuộc. Mã Chương trình: 0390

Vụ KHTC

Thường

xuyên

 

Báo cáo

KQ thực hiện

 

 

2.12

Thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp bộ

Vụ Tổng hợp

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.13

Dự án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho Học viện Dân tộc"

 

Tháng 3

 

 

 

 

2.14

Thực hiện các nhiệm vụ về Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm thông tin

Tháng 1 -Tháng 12

 

 

 

 

a

Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức

 

 

 

 

 

 

b

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

c

Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ phục vụ công tác dân tộc

 

 

 

 

 

 

2.15

Dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Các đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

Báo cáo

 

 

2.16

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XVI.

Trung tâm Thông tin

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

 

 

 

 

 

 

 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu dự án 3: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Tháng

1/2020

 

 

 

 

2.2.

Thực hiện các nhiệm vụ về Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vừng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Học viện Dân tộc

Tháng 1 - Tháng 12

 

 

Quyết định số: 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 

2.3.

Duy trì hoạt động chuyên trang BVMT trên Cổng thông tin điện tử: cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu vào khung cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường vùng DTTS&MN.

Văn phòng

ĐPCT 135

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.4.

Xây dựng chuyên mục đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 năm 2017 trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc

Các Vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số

1163/QĐ-TTg

 

2.5.

Thực hiện Dự án 4: truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Mã Chương trình: 0010. Mã Dự án: 0025

Văn phòng ĐPCT135

Thường

xuyên

 

 

 

 

a

Duy trì trang tin điện tử Chương trình 135 của Ủy ban dân tộc

Văn phòng ĐPCT 135

 

 

 

 

 

b

Xây dựng ứng dụng quản lý, điều hành trong hệ thống cơ quan thường trực Chương trình 135 trên nền tảng thiểt bị di động (hệ điều hành iOS)

Văn phòng ĐPCT 135

 

 

 

 

 

c

Sưu tầm và cập nhật tư liệu phim, ảnh trên trang tin 135

Văn phòng ĐPCT 135

 

 

 

 

 

2.8

Thực hiện Dự án ĐTCB chuyển tiếp: Điều tra, đánh giá nhu cầu thông tin và phương thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số

Các Vụ,

đơn vị liên quan

Thường

xuyên

 

BC KQ

thực hiện

Quyết định số

401/QĐ-UBDT ngày 04/7/2018 của BTCN

 

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XVII.

Tạp chí Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Biên soạn phát hành Đặc san “Chính sách dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững” thuộc Dự án 4 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin CTMTQG giảm nghèo bền vừng

Văn phòng ĐPCT 135

Định kỳ theo quí

 

Đặc san

 

 

2.2

Xuất bản, phát hành Tạp chí Dân tộc theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS & MN, vùng đặc biệt khó khó khăn.

Vụ Tuyên truyền,

Vụ KHTC

Định kỳ

 

 

Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của

TTCP

 

2.3

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XVIII

Báo Dân tộc và Phát triển

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS & MN, vùng đặc biệt khó khó khăn.

 

Thường

xuyên

 

Sản phẩm báo in

Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của TTCP

 

2.2.

Xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển 104/ kỳ/năm (02 kỳ/tuần) trong đó có đối tượng là người có uy tín theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Thường

xuyên

 

Sản phẩm báo in

Quyết định số 12/QĐ-TTg của TTCP

 

2.3

Biên soạn, xuất bản Chuyên đề "Chương trình 135 với sự phát triển bền vững vùng dân tộc và thiểu số” thuộc Kinh phí thực hiện Dự án 4: truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững. Mã CT:0010. Mã dự án: 0025

Văn

phòng ĐPCT 135

Tháng 1- Tháng 12

 

Chuyên dề

 

 

2.4

Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Các vụ, đơn vị liên

quan

Tháng 11

 

BCKQ thực hiện

 

 

2.5

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XIX.

Nhà khách Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ và nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ ăn nghỉ của các đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số về thăm, làm việc với Ủy ban Dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác được giao.

Các Vụ, đơn vị liên

quan

Thường

xuyên

 

BCKQ thực hiện

 

 

2.2.

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc

Vụ KHTC

Thường

xuyên

 

Báo cáo

thực hiện

 

 

2.3

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

 

 

XX

Ban Quản lý các dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Nhận ủy thác Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.2

Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Văn phòng đại diện cơ quan Ủy ban Dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường

xuyên

 

 

 

 

2.3

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

 

Thường

xuyên

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 33/QĐ-UBDT

Quyết định 33/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:33/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:16/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giao nhiệm vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020

Ngày 16/01/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 33/QĐ-UBDT về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Theo đó, Vụ Kế hoạch – Tài chính thực hiện những nhiệm vụ sau do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao: Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;…

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức Cán bộ thực hiện những nhiệm vụ sau do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao: Xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; Theo dõi hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 vào tháng 07/2020…

Ngoài ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng giao nhiệm vụ cho Vụ Tổng hợp xây dựng Chương trình Khoa học Công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” giai đoạn II (2021 - 2025) thuộc nhiệm vụ Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 33/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi