Quyết định 44/QĐ-BCĐDTTS 2020 phân công nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

-----------------

Số: 44/QĐ-BCĐDTTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

 

 

                                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc
các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

---------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (phụ lục đính kèm);

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công và kết thúc nhiệm vụ khi hoàn thành Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TCCV, KGVX, Cục QT;

- Lưu: VT, BCĐDTTS (3b). Phg 50

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC

Trương Hòa Bình

 
 

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BCĐDTTS ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

1.

Ông Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng

Thường trực Chính phủ

Trưởng Ban Chỉ đạo

Chỉ đạo chung Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc.

Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; phê duyệt Kế hoạch tổng thể và ban hành các văn bản về tổ chức Đại hội thuộc thẩm quyền.

2.

Ông Đỗ Văn Chiến

Bộ trưởng,

Chủ nhiệm

Uỷ ban Dân tộc

Phó Trưởng ban Thường trực

Thường trực Ban Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Trực tiếp làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc theo nội dung kế hoạch Đại hội đã được Ban Chỉ đạo thông qua.

Ký thay Trưởng Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản: Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức; Quyết định phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức Đại hội; Phương án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc; giấy mời họp Ban Chỉ đạo,...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

3.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó trưởng ban

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về nội dung - văn kiện Đại hội. Phối hợp xây dựng các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các văn kiện phục vụ Đại hội.

Làm đầu mối tiếp nhận, xử lý các thông tin của Ban Chỉ đạo và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo; phối hợp với Ủy ban Dân tộc chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp của Ban Chỉ đạo, các buổi họp báo theo yêu cầu công tác của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các đơn vị của Văn phòng Chính phủ phục vụ Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

4.

Bà Trần Thị Hà

Thứ trưởng

Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng

Trung ương.

Phó trưởng ban

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác thi đua - khen thưởng của Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các bộ, ngành và các địa phương khẩn trương hướng dẫn, lựa chọn, xét duyệt những điển hình xuất sắc tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ biên giới an ninh quốc phòng, gương sản xuất kinh doanh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, y tế... để hoàn tất thủ tục đề nghị các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (khen bậc cao) tại Đại hội toàn quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

5.

Ông Lê Hoài Trung

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác lựa chọn đại biểu đại diện người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài tham dự Đại hội toàn quốc.

Phối hợp lựa đại biểu khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

6.

Ông Trần Văn Hiếu

Thứ trưởng

Bộ Tài chính

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác hậu cần; đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc.

Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức Đại hội, Dạ hội và các hoạt động phục vụ Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

7.

Bà Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội toàn quốc.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức: đêm văn nghệ chúc mừng thành công của Đại hội; tổ chức "Con đường văn hóa" dẫn đại biểu từ ngoài cổng vào trung tâm tổ chức Đại hội; Chương trình đoàn thanh niên DTTS chào mừng Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

8.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo

Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội .

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội, giới thiệu gương đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

9.

Ông Lương Tam Quang

Thứ trưởng

Bộ Công an

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh cho Đại hội.

Chỉ đạo theo ngành dọc về công tác chọn cử đại biểu.

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, lựa chọn, xét duyệt những điển hình xuất sắc tiêu biểu về bảo vệ biên giới an ninh quốc phòng... để hoàn tất thủ tục đề nghị các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (khen bậc cao) tại Đại hội toàn quốc.

Chỉ đạo xây dựng phương án bảo vệ an toàn cho đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội; đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian Đại hội tại Hà Nội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

10.

Ông Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh - y tế cho Đại hội.

Chỉ đạo các ngành chức năng bố trí các địa điểm tuyên truyền thích hợp cho Đại hội.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hà Nội; phương án bảo vệ an toàn cho đại biểu trong thời gian Đại hội.

Phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức: đêm văn nghệ chúc mừng thành công của Đại hội; tổ chức "Con đường văn hóa" dẫn đại biểu từ ngoài cổng vào trung tâm tổ chức Hội nghị; Chương trình đoàn thanh niên DTTS chào mừng Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

11.

Ông Trần Thành Nam

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác hậu cần - lễ tân.

Chỉ đạo theo ngành dọc về công tác chọn cử đại biểu.

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, lựa chọn, xét duyệt những điển hình xuất sắc tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, gương sản xuất kinh doanh,... để hoàn tất thủ tục đề nghị các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (khen bậc cao) tại Đại hội toàn quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

12.

Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế

Bộ Y tế

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo xây dựng phương án bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho đại biểu dự Đại hội.

Chỉ đạo theo ngành dọc về công tác chọn cử đại biểu tham dự Đại hội.

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, lựa chọn, xét duyệt những điển hình xuất sắc tiêu biểu của cán bộ y tế thôn bản ... để hoàn tất thủ tục đề nghị các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (khen bậc cao) tại Đại hội toàn quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

13.

Ông Nguyễn Hữu Độ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, lựa chọn, xét duyệt những điển hình xuất sắc tiêu biểu về giáo dục, đào tạo trong đó ưu tiên các trường dân tộc nội trú để hoàn tất thủ tục đề nghị các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (khen bậc cao) tại Đại hội toàn quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

14.

Bà Hoàng Thị Hạnh

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội; chuẩn bị nội dung và kế hoạch trang trí khánh tiết: lôgô, panô, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các đường phố của TP.Hà Nội; xây dựng Chương trình chụp ảnh lưu niệm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Đoàn đại biểu; chụp ảnh làm Kỷ yếu, xây dựng tư liệu Đại hội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

15.

Ông Trần Quang Phương

Phó Chủ nhiệm

Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tổ chức, nhân sự.

Chỉ đạo theo ngành dọc về công tác chọn cử đại biểu.

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, lựa chọn, xét duyệt những điển hình xuất sắc tiêu biểu về bảo vệ biên giới an ninh quốc phòng,... để hoàn tất thủ tục đề nghị các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (khen bậc cao) tại Đại hội toàn quốc.

Chỉ đạo phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn Đại hội toàn quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

16.

Ông Hầu A Lềnh

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQVN

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tổ chức, nội dung Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

17.

Ông Điểu K'ré

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tổ chức, nội dung Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

18.

Bà Cao Thị Xuân

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

19.

Ông Lê Mạnh Hùng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tổ chức, nội dung Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

20.

Ông Trần Văn Thuật

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

21.

Ông Đinh Khắc Đính

Phó Chủ tịch BCHTW Hội Nông dân Việt Nam

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

22.

Bà Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

23.

Ông Bùi Quang Huy

Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức đoàn học sinh, sinh viên chúc mừng đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

24.

Ông Nguyễn Song Phi

Phó Chủ tịch Hội

Cựu chiến binh Việt Nam

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh cho đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

25.

Ông Lê Ngọc Quang

Phó Tổng Giám Đài Truyền hình Việt Nam

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền trên các hệ thống phát thanh trong nước và đối ngoại về Đại hội; về các gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nội dung, kịch bản, chương trình truyền hình trực tiếp Đại hội và Chương trình giao lưu đối thoại Đại hội toàn quốc, Chương trình truyền hình trực tiếp đêm văn nghệ chúc mừng thành công Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

26.

Ông Quế Đình Nguyên

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo nội dung thông tin về Đại hội trong nước và quốc tế. Thông tin định hướng về Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

27.

Ông Trần Minh Hùng

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo công tác tuyên truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh các tỉnh, thành phố.

Chỉ đạo nội dung, kịch bản, chương trình phát thanh trực tiếp Đại hội và Chương trình giao lưu đối thoại Đại hội toàn quốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

28.

Bà Vũ Việt Trang

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã

Việt Nam

Thành viên

Giúp Trưởng ban chỉ đạo về công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo nội dung thông tin trong nước và quốc tế về Đại hội.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển lãm trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các DTTS tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

 

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN II NĂM 2020

 

thuộc tính Quyết định 44/QĐ-BCĐDTTS

Quyết định 44/QĐ-BCĐDTTS của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:44/QĐ-BCĐDTTSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:14/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ đại hội các dân tộc thiểu số VN 2020

Ngày 14/01/2020, Ban Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã ban hành Quyết định 44/QĐ-BCĐDTTS về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Cụ thể, Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo được phân công: Chỉ đạo chung Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc; Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số VN; Thành lập Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên…

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc, Phó Trưởng ban Thường trực được phân công: Thường trực Ban Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; Trực tiếp làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc, Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc theo nội dung kế hoạch Đại hội đã được Ban Chỉ đạo thông qua…

Ngoài ra, Quyết định còn nêu rõ nhiệm vụ của các Phó trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 44/QĐ-BCĐDTTS tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi