Quyết định 09/QĐ-TTg 2017 sửa Quyết định 389 về lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 09/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 389/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

--------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như sau:
1. Sửa đổi các cụm từ tên viết tắt của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau: cụm từ “Ban Chỉ đạo 389” sửa thành “Ban Chỉ đạo 389 quốc gia”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia). Thành phần Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm:
1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.
2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Các Phó Trưởng Ban:
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Thứ trưởng Bộ Công an.
4. Các Ủy viên:
- Thứ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Thủ trưởng các cơ quan, lực lượng chức năng: Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Cảnh sát biển; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.
- Mời Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.
5. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có Văn phòng Thường trực đặt tại Bộ Tài chính. Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (bao gồm các Phó Trưởng Ban) chỉ đạo, điều phối công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực”.
3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia:
Khoản 2 được sửa đổi, bổ sung lại như sau:
“2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức. Yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý; tài liệu vụ việc vi phạm khi cần thiết”.
Khoản 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.
Khoản 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“6. Đề nghị và thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.
Khoản 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“8. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, như sau:
“3. Trưởng Ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của bộ nơi công tác; Văn phòng Thường trực có con dấu riêng”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các bộ, ngành có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương:
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và cơ quan thường trực của bộ với thành phần, cơ cấu phù hợp. Các bộ, ngành còn lại căn cứ theo tình hình thực tế chủ động quyết định cơ cấu tổ chức, đơn vị làm nhiệm vụ thường trực, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương do Phó Chủ tịch làm Trưởng Ban, có thành phần và cơ quan thường trực phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Văn phòng Thường trực do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài chính, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của bộ, ngành, địa phương mình”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, V.I (3b).ĐVD

THỦ TƯỚNG 

 N
guyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 09/QĐ-TTg

Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:09/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:06/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành phần Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).
Thành phần Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm: Trưởng Ban - Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Thường trực - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Các Phó Trưởng Ban (Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an) và các Ủy viên.
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có Văn phòng Thường trực đặt tại Bộ Tài chính. Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (bao gồm các Phó Trưởng Ban) chỉ đạo, điều phối công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định09/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi