Nghị quyết 53/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2007/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC,

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 5l/2007/NQ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
Điều 2.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

                                                                                               TM. CHÍNH PHỦ

                                                                                                THỦ TƯỚNG

                                                                                                  Nguyễn Tấn Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách
hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trưng ương Đảng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công, trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp để ban hành các nghị quyết, chỉ thị về các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước cấp uỷ đảng trong triển khai cải cách hành chính.

2. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với Chính phủ.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế

a) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính công.

b) Xây dựng chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn. Xác định rõ những văn bản luật cần thiết phải có để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; không nhất thiết mỗi lĩnh vực, mỗi ngành phải có một luật riêng.

c) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ quan điểm chỉ đạo của từng văn bản pháp luật cần ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đủ cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đúng quy định.

d) Hoàn thiện cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành.

4. Tiếp tục đay mạnh cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá của cải cách hành chính

a) Tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm sau: thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất, nhập khẩu; nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng thực; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp...

b) Các cấp chính quyền và từng cơ quan hình chính nhà nước có trách nhiệm rà soát các loại thủ tục hành chính, tự bãi bỏ, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

c) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc cải cách thủ tục hành chính.

d) Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để tổ chức, công dân biết và thực hiện thuận lợi.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công như bệnh viện, trường học.

e) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các quy định của mình và chịu trách nhiệm rà soát những bất cập về thủ tục hành chính đã quy định trong Luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi.

g) Xây dựng Luật Thủ tục hành chính.

5. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước

a) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm tinh gọn, hợp lý; rà soát, sắp xếp hợp lý đầu mối tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

c) Xây dựng Quy chế làm việc của Chính phủ; xác định cụ thể nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ, bảo đảm bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

d) Xây dựng Quy chế làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Thực hiện phân cấp mạnh và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Chính phủ và các Bộ, ngành cho chính quyền địa phương.

e) Xây dựng cơ chế uỷ quyền trong công tác quản lý nhà nước.

g) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

h) Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kể cả các Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế, trọng tâm là cổ phần hoá để thu hẹp và tiến tới không còn chức năng đại diện chủ sở hữu của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp nhà nước.

i) Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

k) Xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp.

l) Kiện toàn thống nhất hệ thống cơ quan chuyên môn của các cấp chính quyền.

m) Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường.

p) Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

o) Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

p) Xác định cụ thể các chức danh công chức xã theo hướng ổn định và chuyên sâu về nghiệp vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã.

q) Nghiên cứu việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính.

6. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức

a) Xây dựng Luật Công vụ.

b) Hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức.

c) Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức.

d) Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức.

đ) Hoàn thiện Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.

e) Thực hiện thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

g) Thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

h) Xây dựng chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức hành chính, bao gồm cả cán bộ, công chức đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

i) Nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho cán bộ, công chức.

k) Nghiên cứu chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ trong hệ thống chính trị.

l) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện cơ chế đào tạo tiền công vụ và đào tạo, bồi dưỡng trong công vụ theo định kỳ bắt buộc hàng năm; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm.

m) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

7. Cải cách tài chính công

a) Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

b) Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của đơn vị thay cho việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị, ngân sách nhà nước tập trung nguồn để đầu tư phát triển các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm theo các đề án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công tập.

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập để sớm thực hiện thí điểm cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở xác định rõ danh sách, lộ trình cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập đến 2010 và sau 2020 của từng Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi cổ phần hoá.

đ) Nghiên cứu xây dựng cơ chế để thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập đang tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo đảm được phần lớn kinh phí hoạt động thường xuyên sang doanh nghiệp nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi chuyển đổi.

e) Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước.

8. Hiện đại hoá hành chính

a) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

b) Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 - 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

c) Phấn đấu đến hết năm 2010, khắc phục xong tình trạng một số xã chưa có trụ sở chính quyền hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của chính quyền cấp xã.

9. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước

a) Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Xây dựng Luật về bồi thường nhà nước.

c) Xây dựng các chế độ công khai về:

- Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước; Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của dân, của các tổ chức;

- Ngân sách, tài chính, tài sản nhà nước;

-Kết quả kiểm toán;

- Tài sản của cán bộ, công chức;

- Tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

10. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính

a) Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức.

b) Từng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1, Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động và Phụ lục kèm theo về những công việc cần triển khai thực hiện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2007; trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.

3Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các Bộ, ngành, địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của các Bộ, ngành, địa phương, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.
 
                                                                           
TM. CHÍNH PHỦ

                                                                  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP

ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC                                                                                                                                                                             

CƠ QUAN CHỦ TRÌ                          

CƠ QUAN PHỐI HỢP                                                     

SẢN PHẨM                                      

THỜI
GIAN
HOÀN THÀNH       

1

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính                                                                                                                                                        


 

Tham mưu cho cấp uỷ đảng cùng cấp các chủ trương, biện
pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành
chính,  đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường
công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu
cơ quan hành chính nhà nước trước cấp uỷ đảng trong
triển khai cải cách hành chính                                                                                                                 

Các cơ quan hành
chính nhà nước                     

               

                                                               

Chỉ thị, nghị
quyết của
cấp uỷ đảng                       

Thường xuyên

2

Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp, tư pháp                                                                                                                                                                                            

2.1

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Uỷ banThường vụ Quốc hội,
Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội với Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Quốc hội,
Bộ Tư pháp,
Bộ Nội vụ

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

2.2

Xác định rõ cơ chế giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ   

Văn phòng Chính phủ    

Văn phòng Quốc hội,
Bộ Tư pháp,
Bộ Nội vụ                                         

Đề án trình Chính phủ    

Quý I/2008  

3

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế                                                                                                                                                                                    

3.1

Xây dựng chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn của Chính phủ                               

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chương trình xây dựng pháp luật dài hạn của Chính phủ

- Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ

Tháng 11/2007

 

 

 

 

 

 

Hàng năm

3.2

Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính công                                    

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ                                    

 

Báo cáo Chính phủ

Hàng năm

3.3

Đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật                                    

Bộ Tư pháp    

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ

Quý I/2007

3.4

Xây dựng cơ chế lấy ý kiến nhân dân, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bộ Tư pháp                                                                                                                        

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hiệp hội.

Nghị định của Chính phủ                                                                                                        

Tháng 5/2008  

4

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính-khâu đột phá của cải cách hành chính                                                                                                         

4.1

Rà soát thủ tục hành chính, tự sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, huỷ bỏ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương         

                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Quyết định tự sửa đổi, bãi bỏ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;             

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét huỷ bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính                           

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên

4.2

Rà soát thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng điểm:

- Thành lập, giải thể; đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư     

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện        

- Phá sản doanh nghiệp nói chung

- Phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

- Đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở

- Quyền sử dụng đất

 

 

 

- Quyền sở hữu tài sản

 

- Xuất, nhập khẩu

 

- Thuế, hải quan

 

- Hộ tịch

 

- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu phổ thông,
thị thực nhập cảnh

- Công chứng, chứng thực

 

- Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp                                                                                                                                          - Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư
- Bộ Công Thương

- Bộ Tư pháp

 

- Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

 

- Bộ Xây dựng

 

- Bộ Tài nguyên
và Môi trường

- Bộ Tư pháp

- Bộ Công Thương- Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp


- Bộ Công an


- Bộ Tư pháp


- Thanh tra Chính phủ               

                                                                     

 

 

Đề án trình CP                                       

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

 

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

 

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

4.3

- Rà soát những bất cập về thủ tục hành chính quy định trong
luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
xem xét, sửa đổi                                                                                                                                       

                   

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sửa đổi, huỷ bỏ các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                                                                                                               

- Các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố
trực thuộcTrung ương

- Văn phòng Chính phủ                           

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương                        

Tờ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sửa luật, pháp lệnh liên quan

 

 

 

 

- Tờ trình Chính phủ

Thường xuyên                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên

4.4

Công bố công khai các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu,
quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí và lệ phí                                                                                                           

Các cơ quan hành
chính nhà nước            

 

 

Thường xuyên

4.5

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông                                                                                                                         


 

 

 

- Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại 7 Bộ                                                                                                                                    

- UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

 

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn
hóa, Thể
thao và Du lịch,
Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Bộ Nội vụ,
Bộ Công Thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính              

 

 

 

 

 

 

Bộ Nội vụ

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tổng kết thí điểm

Thường xuyên

 

 

 

 

Tháng 11/2007

4.6

Xây dựng Luật Thủ tục hành chính ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Văn phòng Chính
phủ                                                                                                                   

Các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương                     

Dự thảo Luật trình Chính phủ ;                                                                            

Tháng 12/2007

 

5

Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước         

5.1

Xây dựng Quy chế làm việc của Chính phủ                                                                                                 

Văn phòng Chính phủ                                    

Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương                              

Nghị định của
Chính phủ

Tháng 11/2007

5.2

Xây dựng Quy chế làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương                                               

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương              

 

Các Quyết định của
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 11/2007

5.3

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nghị định của Chính phủ

Tháng 11, 12 năm 2007

5.4

Xây dựng các Nghị định thay thế Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phù hợp với Đề án cơ cấu tổ chức
Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011)                                                                                                                                             

Các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ     

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Nghị định của Chính phủ                          

Tháng
11, 12 năm 2007

5.5

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ                                                                                                                    

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ                             

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ                                                         

Các Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ

 

Các Quyết định của
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

Quý I/2008            

 

 

 

 

 

 

Quý I/2008      

5.6

Tiếp tục thực hiện phân cấp nhiệm vụ từ Chính phủ, các Bộ,
ngành cho chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng
Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ                                                                                                                                                         

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ                     

Bộ Nội vụ                                                         

Các Nghị định của
Chính phủ                                                      

 

Tháng
11, 12/2007

5.7

Xây dựng cơ chế uỷ quyền trong công tác quản lý nhà nước                                                                                     

Bộ Tư pháp                                       

Bộ Nội vụ

Nghị định của Chính phủ                  

Quý IV/2009

 

5.8

Hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính của
cơ quan hành chính nhà nước                         

Bộ Tư pháp                     

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban
nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Quý IV/2009

5.9

Đề án xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các
cấp đến năm 2020                                                                             

Bộ Nội vụ         

Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Tháng 12/2007

5.10

Sắp xếp, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Bộ Nội vụ                      

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ
ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các Nghị định của Chính phủ

Tháng
11, 12/2007

5.11

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ
cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa
phương quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực                                                                       

Các Bộ, cơ quang ngang Bộ

Bộ Nội vụ                               

Thông tư liên tịch của các Bộ

Quý I/2008

5.12

Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường ;                                                                                         

Uỷ ban nhân dân các thành phố Hồ Chí
Minh, Hà Nội, Đà
Nẵng, Hải Phòng,
Cần Thơ và một số
tỉnh

Bộ Nội vụ                                               

Đề án trình Chính phủ                              

Quý II/2008 

5.13

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể UBND và
Chủ tịch UBND                                                                                           

Bộ Nội vụ                     

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương

Dự án Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)

Theo
chương
trình xây
dựng
luật,
pháp
lệnh của
Chính
phủ
nhiệm
kỳ
Quốc
hội
Khoá
XII

5.14

Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch
UBND cấp tỉnh trong trường hợp điều động từ nơi khác đến                                                                                                                                                                                                                                                             

Bộ Nội vụ                                                                                                  

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự án Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)

Theo
chương
trình
xây
dựng
luật,
pháp
lệnh
của
Chính phủ nhiệm
kỳ Quốc hội Khoá XII

5.15

Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND cấp xã;                                                                                                                                                                                                                     

Bộ Nội vụ                                                                                      

Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm                   

Báo cáo tổng kết thí điểm                                                  

Quý I/2009 

5.16

Xây dựng các chức danh cán bộ xã; công chức hành chính làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ ở xã                                                                                                                                                     

Bộ Nội vụ                                                                                          

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc
Trung ương

Nghị định của Chính phủ                                                  

Quý II/2008  

5.17

Nghiên cứu việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính                                                                                                                                                                                                                         

Thanh tra Chính phủ                                                                    

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương                                      

Đề án trình Chính phủ                                                    

Quý III/2008 

6

Cải cách chế độ công chức, công vụ                                                                                                                                                                                  

6.1

Xây dựng Luật Công vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bộ Nội vụ                                                                                                        

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật trình Chính phủ                                                           

Quý II/2008

6.2

Hoàn thiện chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bộ Nội vụ                                                                                                                                                                               

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ                                                                                                                          

Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quý II/2008

6.3

Xây dựng cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính nhà nước                                                                                                                                  

Bộ Nội vụ                                                             

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quý IV/2008

6.4

Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định của Chính phủ

Quý IV/2009

6.5

Hoàn thiện cơ chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức                                                                                                                                                                   

Bộ Nội vụ                                                                 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ                

Quý I/2008

6.6

Thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bộ Nội vụ                                                                                                                                                                             

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ                                                                                                                                       

Tháng 6/2008

6.7

Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2008-2012                                                                                                                                                                                                                                                         

Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương                    

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ                              

Đề án trình Chính phủ để trình Bộ Chính trị

 

Đề án trình Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khoá X    

Tháng 11, 12/2007

 

 

 

 

Tháng 12/2007

6.8

Xây dựng chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức hành chính (Bao gồm cả cán bộ, công chức đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị)                                                                                                                                                           

Bộ Nội vụ                                                                                                     

Ban Tổ chức Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định của Chính phủ                                                               

Tháng 12/2007

6.9

Nghiên cứu có chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho cán bộ, công chức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bộ Nội vụ                                                                                                                                                                               

Ban Tổ chức Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ                                                                                                                                                

Quý II/2008

6.10

Chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bộ Tài chính                                                                                                                             

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ                                                                                            

Quý II/2008

6.11

Đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức                                                                                                                                                                                       

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh   

Bộ Nội vụ                              

Đề án trình Chính phủ                                         

Quý I/2008

6.12

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng định kỳ bắt buộc hàng năm  

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ                         

 

Thường xuyên

6.13

Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo                                                                                                                                              

Bộ Nội vụ                                                           

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ      

Nghị định của Chính phủ                        

Tháng 01/2008

6.14

Tăng cường công tác thành tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         

Thường xuyên                    

7

Cải cách tài chính công                                                                                                                                                                                                  

7.1

Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công             

Bộ Tài chính                                                     

Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư                               

Đề án trình Chính phủ                         

Quý II/2008

7.2

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước                                                                                                                                                                                                                                     

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính                         

Báo cáo thực hiện 6 tháng, hàng năm                                                                     

Thường xuyên

7.3

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính                   

Báo cáo thực hiện 6 tháng, hàng năm

Thường xuyên

7.4

Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương         

Báo cáo thực hiện hàng tháng

Thường xuyên

7.5

Xây dựng cơ chế cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập để sớm thực hiện thí điểm cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập                                                                                                                                                                                               

Bộ Tài chính                                                                                                                 

Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Đề án trình Chính phủ                                                              

Quý I/2008  

7.6

Xây dựng cơ chế để thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập đang tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc tự đảm bảo được phần lớn kinh phí hoạt động thường xuyên sang doanh nghiệp nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)                                                                                                                                          

Bộ Tài chính                                                                                                                                                                     

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương         

Đề án trình Chính phủ                                                                                                      

Quý I/2008      

7.7

Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản  của nhà nước  

Kiểm toán Nhà nước                                              

Bộ Tài chính                                                            

Nghị định của Chính phủ                    

Quý III/2008

8

Hiện đại hóa nền hành chính

8.1

Xây dựng Chính phủ điện tử 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ                                                                                                                                     

Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ điện tử trình Chính phủ                                              

Tháng 11/2007

8.2

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Thường xuyên

8.3

Xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã nơi chưa có trụ sở hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

9

Giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân                                                                                                         

9.1

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Các cơ quan hành chính nhà nước                                                                                                                               

Bộ Nội vụ

Báo cáo thực hiện hàng năm                                                                                        

Thường xuyên

9.2

Luật về bồi thường nhà nước                              

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật trình Chính phủ

Quý I/2008

9.3

Xây dựng các chế độ công khai về:

- Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước

- Ngân sách, tài chính, tài sản Nhà nước 

 

- Kết quả kiểm toán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Bộ Nội vụ 


Bộ Tài chính             

 

Kiểm toán Nhà nước                                                                          

 

Bộ Tài chính                                                                                     

 

Nghị định của CP

 

Nghị định của CP

 

Nghị định của CP                                                        Quý 

I/2008  
Quý 

I/2008

Quý 

I/2008

10

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính

10.1

Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức

Các cơ quan hành chính nhà nước                                                                                  

                                                                                                                                  

                                              

Quý IV/2007

10.2

Từng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ

Các cơ quan hành chính nhà nước

 

Chương trình, kế hoạch của từng cơ quan được thông qua             

Tháng 11/2007

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 53/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 53/2007/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/11/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Chính sách , Hành chính
Tóm tắt văn bản
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2007/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X

VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC,

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 5l/2007/NQ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách

hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ)

 

I. MỤC TIÊU

Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trưng ương Đảng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công, trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp để ban hành các nghị quyết, chỉ thị về các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước cấp uỷ đảng trong triển khai cải cách hành chính.

2. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với Chính phủ.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế

a) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính công.

b) Xây dựng chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn. Xác định rõ những văn bản luật cần thiết phải có để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; không nhất thiết mỗi lĩnh vực, mỗi ngành phải có một luật riêng.

c) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ quan điểm chỉ đạo của từng văn bản pháp luật cần ban hành. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đủ cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đúng quy định.

d) Hoàn thiện cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành.

4. Tiếp tục đay mạnh cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá của cải cách hành chính

a) Tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm sau: thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất, nhập khẩu; nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng thực; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp...

b) Các cấp chính quyền và từng cơ quan hình chính nhà nước có trách nhiệm rà soát các loại thủ tục hành chính, tự bãi bỏ, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

c) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc cải cách thủ tục hành chính.

d) Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để tổ chức, công dân biết và thực hiện thuận lợi.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công như bệnh viện, trường học.

e) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các quy định của mình và chịu trách nhiệm rà soát những bất cập về thủ tục hành chính đã quy định trong Luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi.

g) Xây dựng Luật Thủ tục hành chính.

5. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước

a) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm tinh gọn, hợp lý; rà soát, sắp xếp hợp lý đầu mối tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

c) Xây dựng Quy chế làm việc của Chính phủ; xác định cụ thể nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ, bảo đảm bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

d) Xây dựng Quy chế làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Thực hiện phân cấp mạnh và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Chính phủ và các Bộ, ngành cho chính quyền địa phương.

e) Xây dựng cơ chế uỷ quyền trong công tác quản lý nhà nước.

g) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

h) Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kể cả các Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế, trọng tâm là cổ phần hoá để thu hẹp và tiến tới không còn chức năng đại diện chủ sở hữu của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp nhà nước.

i) Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

k) Xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp.

l) Kiện toàn thống nhất hệ thống cơ quan chuyên môn của các cấp chính quyền.

m) Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường.

p) Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

o) Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

p) Xác định cụ thể các chức danh công chức xã theo hướng ổn định và chuyên sâu về nghiệp vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã.

q) Nghiên cứu việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính.

6. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức

a) Xây dựng Luật Công vụ.

b) Hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức.

c) Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức.

d) Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức.

đ) Hoàn thiện Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.

e) Thực hiện thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

g) Thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

h) Xây dựng chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức hành chính, bao gồm cả cán bộ, công chức đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

i) Nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho cán bộ, công chức.

k) Nghiên cứu chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ trong hệ thống chính trị.

l) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện cơ chế đào tạo tiền công vụ và đào tạo, bồi dưỡng trong công vụ theo định kỳ bắt buộc hàng năm; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm.

m) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

7. Cải cách tài chính công

a) Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

b) Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của đơn vị thay cho việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị, ngân sách nhà nước tập trung nguồn để đầu tư phát triển các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm theo các đề án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công tập.

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập để sớm thực hiện thí điểm cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở xác định rõ danh sách, lộ trình cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập đến 2010 và sau 2020 của từng Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi cổ phần hoá.

đ) Nghiên cứu xây dựng cơ chế để thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập đang tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo đảm được phần lớn kinh phí hoạt động thường xuyên sang doanh nghiệp nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi chuyển đổi.

e) Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước.

8. Hiện đại hoá hành chính

a) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

b) Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 - 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

c) Phấn đấu đến hết năm 2010, khắc phục xong tình trạng một số xã chưa có trụ sở chính quyền hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của chính quyền cấp xã.

9. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước

a) Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Xây dựng Luật về bồi thường nhà nước.

c) Xây dựng các chế độ công khai về:

- Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước; Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của dân, của các tổ chức;

- Ngân sách, tài chính, tài sản nhà nước;

-Kết quả kiểm toán;

- Tài sản của cán bộ, công chức;

- Tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

10. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính

a) Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức.

b) Từng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1, Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động và Phụ lục kèm theo về những công việc cần triển khai thực hiện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2007; trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các Bộ, ngành, địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của các Bộ, ngành, địa phương, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP

ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

SẢN PHẨM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

 

Tham mưu cho cấp uỷ đảng cùng cấp các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước cấp uỷ đảng trong triển khai cải cách hành chính

Các cơ quan hành chính nhà nước

 

Chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ đảng

Thường xuyên

2

Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp, tư pháp

2.1

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Uỷ banThường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội với Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

2.2

Xác định rõ cơ chế giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

3

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế

3.1

Xây dựng chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn của Chính phủ

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chương trình xây dựng pháp luật dài hạn của Chính phủ

- Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ

Tháng 11/2007

 

 

 

 

 

 

Hàng năm

3.2

Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính công

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

Báo cáo Chính phủ

Hàng năm

3.3

Đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ

Quý I/2007

3.4

Xây dựng cơ chế lấy ý kiến nhân dân, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hiệp hội.

Nghị định của Chính phủ

Tháng 5/2008

4

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính-khâu đột phá của cải cách hành chính

4.1

Rà soát thủ tục hành chính, tự sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, huỷ bỏ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

- Quyết định tự sửa đổi, bãi bỏ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét huỷ bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên

4.2

Rà soát thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng điểm:

- Thành lập, giải thể; đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

- Phá sản doanh nghiệp nói chung

- Phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

- Đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở

- Quyền sử dụng đất

 

 

 

- Quyền sở hữu tài sản

 

- Xuất, nhập khẩu

 

- Thuế, hải quan

 

- Hộ tịch

 

- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu phổ thông, thị thực nhập cảnh

- Công chứng, chứng thực

 

- Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

 

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công Thương

- Bộ Tư pháp

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

- Bộ Xây dựng

 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

- Bộ Tư pháp

 

- Bộ Công Thương

- Bộ Tài chính

 

- Bộ Tư pháp

 

- Bộ Công an

 

 

- Bộ Tư pháp

 

- Thanh tra Chính phủ

 

 

 

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

 

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

Đề án trình CP

Đề án trình CP

 

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

 

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

Quý IV/2007

 

Quý IV/2007

Quý IV/2007

4.3

- Rà soát những bất cập về thủ tục hành chính quy định trong luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sửa đổi, huỷ bỏ các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Văn phòng Chính phủ

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tờ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sửa luật, pháp lệnh liên quan

 

 

 

 

 

- Tờ trình Chính phủ

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên

4.4

Công bố công khai các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí và lệ phí

Các cơ quan hành chính nhà nước

 

 

Thường xuyên

4.5

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

 

 

 

 

- Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại 7 Bộ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

Bộ Nội vụ

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tổng kết thí điểm

Thường xuyên

 

 

 

 

Tháng 11/2007

4.6

Xây dựng Luật Thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật trình Chính phủ

Tháng 12/2007

 

5

Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước

5.1

Xây dựng Quy chế làm việc của Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định của Chính phủ

Tháng 11/2007

5.2

Xây dựng Quy chế làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Các Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 11/2007

5.3

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nghị định của Chính phủ

Tháng 11, 12 năm 2007

5.4

Xây dựng các Nghị định thay thế Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phù hợp với Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011)

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Nghị định của Chính phủ

Tháng 11, 12 năm 2007

5.5

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

Các Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

Quý I/2008

 

 

 

 

 

 

Quý I/2008

5.6

Tiếp tục thực hiện phân cấp nhiệm vụ từ Chính phủ, các Bộ, ngành cho chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ Nội vụ

Các Nghị định của Chính

phủ

Tháng 11, 12/2007

5.7

Xây dựng cơ chế uỷ quyền trong công tác quản lý nhà nước

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

Nghị định của Chính phủ

Quý IV/2009

 

5.8

Hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Quý IV/2009

5.9

Đề án xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp đến năm 2020

Bộ Nội vụ

Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Tháng 12/2007

5.10

Sắp xếp, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các Nghị định của Chính phủ

Tháng 11, 12/2007

5.11

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

Các Bộ, cơ quang ngang Bộ

Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch của các Bộ

Quý I/2008

5.12

Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường

Uỷ ban nhân dân các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và một số tỉnh

Bộ Nội vụ

Đề án trình Chính phủ

Quý II/2008

5.13

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể UBND và Chủ tịch UBND

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự án Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XII

5.14

Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong trường hợp điều động từ nơi khác đến

Bộ Nội vụ

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự án Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XII

5.15

Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND cấp xã

Bộ Nội vụ

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm

Báo cáo tổng kết thí điểm

Quý I/2009

5.16

Xây dựng các chức danh cán bộ xã; công chức hành chính làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ ở xã

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định của Chính phủ

Quý II/2008

5.17

Nghiên cứu việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính

Thanh tra Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Quý III/2008

6

Cải cách chế độ công chức, công vụ

6.1

Xây dựng Luật Công vụ

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật trình Chính phủ

Quý II/2008

6.2

Hoàn thiện chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quý II/2008

6.3

Xây dựng cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính nhà nước

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quý IV/2008

6.4

Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định của Chính phủ

Quý IV/2009

6.5

Hoàn thiện cơ chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2008

6.6

Thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Tháng 6/2008

6.7

Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2008-2012

Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Đề án trình Chính phủ để trình Bộ Chính trị

 

Đề án trình Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khoá X

Tháng 11, 12/2007

 

 

 

 

Tháng 12/2007

6.8

Xây dựng chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức hành chính (Bao gồm cả cán bộ, công chức đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị)

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định của Chính phủ

Tháng 12/2007

6.9

Nghiên cứu có chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Quý II/2008

6.10

Chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Quý II/2008

6.11

Đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

6.12

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng định kỳ bắt buộc hàng năm

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

Thường xuyên

6.13

Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

Bộ Nội vụ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định của Chính phủ

Tháng 01/2008

6.14

Tăng cường công tác thành tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Thường xuyên

7

Cải cỏch tài chớnh cụng

7.1

Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề án trình Chính phủ

Quý II/2008

7.2

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính

Báo cáo thực hiện 6 tháng, hàng năm

Thường xuyên

7.3

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính

Báo cáo thực hiện 6 tháng, hàng năm

Thường xuyên

7.4

Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Báo cáo thực hiện hàng tháng

Thường xuyên

7.5

Xây dựng cơ chế cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập để sớm thực hiện thí điểm cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

7.6

Xây dựng cơ chế để thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập đang tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc tự đảm bảo được phần lớn kinh phí hoạt động thường xuyên sang doanh nghiệp nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

7.7

Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

Bộ Tài chính

Nghị định của Chính phủ

Quý III/2008

8

Hiện đại hóa nền hành chính

8.1

Xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ

Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ điện tử trình Chính phủ

Tháng 11/2007

8.2

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Thường xuyên

8.3

Xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã nơi chưa có trụ sở hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ

Đề án trình Chính phủ

Quý I/2008

9

Giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân

9.1

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Các cơ quan hành chính nhà nước

Bộ Nội vụ

Báo cáo thực hiện hàng năm

Thường xuyên

9.2

Luật về bồi thường nhà nước

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự thảo Luật trình Chính phủ

Quý I/2008

9.3

Xây dựng các chế độ công khai về:

- Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước

- Ngân sách, tài chính, tài sản Nhà nước

 

- Kết quả kiểm toán

 

 

Bộ Nội vụ

 

 

Bộ Tài chính

 

 

Kiểm toán Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Tài chính

 

 

Nghị định của CP

 

Nghị định của CP

 

Nghị định của CP

 

 

Quý I/2008

 

Quý I/2008

 

Quý I/2008

10

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính

10.1

Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức

Các cơ quan hành chính nhà nước

 

 

Quý IV/2007

10.2

Từng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ

Các cơ quan hành chính nhà nước

 

Chương trình, kế hoạch của từng cơ quan được thông qua

Tháng 11/2007

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence  -Freedom - Happiness
No. 53/2007/NQ-CP
Hanoi, November 7, 2007

 
RESOLUTION
PROMULGATING THE GOVERNMENTS PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE FIFTH PLENUM OF THE PARTY CENTRAL COMMITTEE, XTH CONGRESS, ON ACCELERATING ADMINISTRATIVE REFORM AND RAISING MANAGEMENT EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE APPARATUS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to Resolution No. 17-NQ/TW of August 1, 2007, of the fifth plenum of the Party Central Committee, Xth Congress, on accelerating administrative reform and raising management effectiveness and efficiency of the state apparatus;
Pursuant to the Governments Resolution No. 51/2007/NQ-CP of October 9, 2007, on the Governments September 2007 regular meeting;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,
RESOLVES:
Article 1. To promulgate together with this Resolution the Governments program of action for implementation of the Resolution of the fifth plenum of the Party Central Committee, Xth Congress, on accelerating administrative reform and raising management effectiveness and efficiency of the state apparatus.
Article 2. This Resolution takes effect 15 days alter its publication in CONG BAO.
Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government attached agencies and presidents of Peoples Committees of provinces and centrally run cities shall implement this Resolution.

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 
GOVERNMENTS PROGRAM
OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE FIFTH PLENUM OF THE PARTY CENTRAL COMMITTEE, XTH CONGRESS, ON ACCELERATING ADMINISTRATIVE REFORM AND RAISING MANAGEMENT EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE APPARATUS
(Promulgated together with the Governments Resolution No. 53/2007/NQ-CP of November 7, 2007)
I. OBJECTIVE
To identify major tasks of state administrative agencies at the central and local levels in implementing the Resolution of the Party Central Committee so as to further build and improve a socialist state ruled by law; build a democratic, clean, strong and incrementally modernized administration; a contingent of qualified and capable cadres and civil servants; a system of state agencies operating effectively and efficiently, meeting the requirement of fast and sustainable national development.
II. MAJOR TASKS
Based on their state management functions, tasks and powers in the assigned domains, in the coming time, ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and Peoples Committees of provinces and centrally run cities shall concentrate on directing the performance of the following major tasks:
1. To enhance the Partys leadership of administrative reform
Functional agencies shall advise the Party Committees of the same level in order to promulgate resolutions and directives on specific undertakings, measures, programs and plans for acceleration of administrative reform, especially reform of administrative procedures, enhancement of inspection, and heightening of responsibilities of heads of state administrative agencies before the Party Committees in administrative reform.
2. To carry out administrative reform and legislative and judicial reforms in a coordinated manner
To improve the mechanism of coordination between the National Assembly Standing Committee, the Nationalities Council, other Committees of the National Assembly, and the Government.
3. To further build and perfect the institutional system
a/ To concentrate on directing the acceleration of the building and perfection of the institutional system, particularly institutions of the socialist-oriented market economy and institutions of a socialist state ruled by law, organizational structures, public employees, public duty, decentralization and public finance.
b/ To elaborate long-term and short-term legislative programs. To identify necessary legal documents to meet requirements of the socialist-oriented market economy and international economic integration; every domain or branch does not necessarily have its own law.
c/ To continue renovating and improving the law-making process, raising the quality of legal normative documents, identifying guiding viewpoints for every legal document to be promulgated. To promulgate documents providing sufficient and explicit guidance in a timely manner according to regulations.
d/ To perfect the mechanism for people to contribute opinions in the law-making process, especially for those governed by to be-promulgated legal documents.
4. To further speed up the reform of administrative procedures - a breakthrough in administrative reform
a/ To concentrate on directing the review and vigorous renovation of administrative procedures to create the most favorable environment for enterprises production and business and satisfy the peoples legitimate demands, especially in the key areas such as establishment, dissolution and bankruptcy of enterprises; business registration and investment certification; investment in the construction of works, projects and dwelling houses; land use rights and property ownership rights; import and export; tax payment; civil status and household registration, peoples identity card, passport and visa; notary and authentication; inspection and supervision of enterprises, etc.
b/ Administrations at all levels and every state administrative agency shall review administrative procedures, cancel, modify or propose competent authorities to consider the cancellation or modification of those procedures which no longer satisfy the requirements of administrative reform. To strictly handle individuals and organizations that arbitrarily set regulations in contravention of law, ultra vires, or causing difficulties or troubles to people.
c/ To heighten responsibilities of heads of state administrative agencies in administrative reform.
d/ To publicize administrative formalities (papers, forms) and procedures for settling affairs, settlement time, charges and fees under regulations for organizations and citizens to know and follow conveniently.
dd/ To further promote the effective implementation of the one-stop shop mechanism and the inter-agency one-stop shop mechanism at state administrative agencies and expand their application to public non-business service units such as hospitals and schools.
e/ The Government and the Prime Minister shall expeditiously review their regulations and take responsibility for identifying shortcomings in administrative procedures provided for in laws or ordinances, and submit them to the National Assembly, the National Assembly Standing Committee for consideration and amendment.
g/ To draft a law on administrative procedures.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!