Nghị định 94/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 94/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2003
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU
TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch ngày 08 tháng 02 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Du lịch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến du lịch theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án quan trọng của cơ quan và của ngành du lịch; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

3. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, công nhận và quản lý các khu du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia, đô thị du lịch, điểm du lịch quốc gia;

4. Trình Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành du lịch;

5. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án quy hoạch về phát triển du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu du lịch quốc gia, các dự án về du lịch hoặc liên quan du lịch theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

6. Quyết định các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

7. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc đàm phán, ký, gia nhập, phê duyệt Điều ước quốc tế về du lịch theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch theo quy định của pháp luật; tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, sự kiện, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch;

9. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tổng cục Du lịch theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

10. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật;

11. Tổ chức, quản lý nhà nước các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước; cấp giấy phép, quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện du lịch của nước ngoài đặt tại Việt Nam;

12. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực du lịch; chỉ đạo thực hiện công tác điều tra, khảo sát đánh giá phân loại tài nguyên du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường du lịch;

13. Phối hợp với các bộ, ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch; xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành du lịch;

14. Thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, các dịch vụ du lịch khác theo quy định của pháp luật; về cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thẻ hướng dẫn viên, giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đã được phân loại, xếp hạng và các giấy chứng nhận, chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật;

16. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính về lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

17. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật;

18. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Du lịch;

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

20. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

a) Các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vụ Lữ hành;

2. Vụ Khách sạn;

3. Vụ Kế hoạch và Tài chính;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Vụ Pháp chế;

7. Thanh tra;

8. Cục Xúc tiến Du lịch;

9. Văn phòng.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục:

1. Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch;

2. Trung tâm Tin học;

3. Tạp chí Du lịch;

4. Báo Du lịch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương án sắp xếp các tổ chức sự nghiệp khác hiện có thuộc Tổng cục Du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Nghị định số 20/CP ngày 27 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch, Nghị định số 53/CP ngày 07 tháng 8 năm 1995 của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 94/2003/NĐ-CP

Nghị định 94/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:94/2003/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:19/08/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Cơ cấu tổ chức - Ngày 19/08/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch. Theo Nghị định này, Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục gồm: Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn, Cục Xúc tiến Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch... Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Nghị định 94/2003/NĐ-CP tại đây

tải Nghị định 94/2003/NĐ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.94/2003/ND-CP

Hanoi, August 19, 2003

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Tourism Ordinance dated February 8, 1999;

Pursuant to Decree No. 30/2003/ND-CP dated April 1, 2003 of the Government prescribing the functions, tasks, powers and organizational structures of the Government-attached agencies;

At the proposals of the General Director of Vietnam National Administration of Tourism and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1. Position and functions

Vietnam National Administration of Tourism is a Government-attached agency which performs a number of tasks and exercises a number of powers of State management over tourism nationwide; performs the State management over public services in the field of tourism, and performs a number of specific tasks and exercises a number of specific powers of the representative of the owner of State capital portions at the State-invested enterprises under Vietnam National Administration of Tourism according to law provisions.

Article 2. Tasks and powers

Vietnam National Administration of Tourism shall have to perform the tasks and exercise the powers of the Government-attached agencies in the State management over the branches and domains prescribed in the Government's Decree No. 30/2003/ND-CP dated April 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the Government-attached agencies as well as the following specific tasks and powers:

1. To assume the prime responsibility for, or participate in elaborating bills, draft ordinances and draft legal documents on tourism and other legal documents related to tourism according to the assignment by the Government or the Prime Minister;

2. To submit to the Government or the Prime Minister strategies, plannings and programs, long-term, five-year and annual plans as well as important projects of itself and of the tourist service; to organize the implementation of such strategies, plannings, programs and plans after they are approved;

3. To submit to the Government or the Prime Minister regulations on standards, recognition and management of national tourist resorts, national tourist routes as well as national tourist urban centers and tourist sites;

4. To submit to the minister assigned by the Prime Minister to sign for promulgation the legal documents on standards and econo-technical norms of the tourist service;

5. To evaluate or participate in evaluating planning projects on the development of tourism in the provinces and centrally-run cities, national tourist resorts and projects on tourism or related to tourism at the request of the Government or the Prime Minister;

6. To decide on investment and construction projects under its competence according to law provisions;

7. To submit to the Government or the Prime Minister the negotiation on, signing of, accession to, and approval of, international treaties on tourism according to law provisions; to organize the implementation of international treaties under the Government's or the Prime Minister's assignment; to organize and examine the implementation of internationally financed tourist programs and projects according to law provisions; to organize and participate in conferences, workshops, events, programs and plans on international cooperation according to law provisions;

8. To direct, organize and examine the implementation of legal documents on tourism; to propagate, disseminate and educate the legislation and information on tourism;

9. To decide on, and direct the implementation of, its administrative reform program according to the objectives and contents of the State administrative reform program already approved by the Prime Minister;

10. To guide, examine and take responsibility for the provision of public services in the field of tourism according to law provisions;

11. To organize, and perform State management over tourist promotion activities at home and abroad; to grant permits for, and perform the State management over Vietnam-based foreign tourist representations;

12. To conduct scientific research and apply scientific and technological advances to the field of tourism; to direct the investigation, survey, assessment and classification of tourist natural resources; to direct and guide measures to protect tourist natural resources and tourist environment;

13. To coordinate with functional ministries and branches in directing and guiding the training and development of human resources in the field of tourism; to elaborate and submit to competent State agencies for promulgation titles and criteria of officials and employees of the tourist service;

14. To perform the State management over tour business, tourist guide, tourist accommodation establishments, tourist transportation and other tourist services according to law provisions; the granting and withdrawal of international tour business permits, tour guide cards, certifications of tourist accommodation establishments already classified or ranked as well as other certifications and certificates according to law provisions;

15. To perform a number of specific tasks and exercise a number of specific powers of the representative of the owner of State capital portions at the State-invested enterprises under Vietnam National Administration of Tourism according to law provisions;

16. To inspect, examine, settle complaints and denunciations, combat corruption, wastefulness and negative phenomena, and handle law violations and administrative violations in the field of tourism under its competence according to law provisions;

17. To perform the tasks of State management over associations and non-governmental organizations in the field of tourism according to law provisions;

18. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the implementation of the salary regime as well as preferential treatment, commendation and discipline regimes and policies for officials and employees within its management scope;

19. To manage the assigned finance and assets and organize the implementation of the budget allocations according to law provisions;

20. To implement the regime of reporting to the Government, the Prime Minister and competent State agencies according to the provisions of law.

Article 3. Organizational structure of Vietnam National Administration of Tourism

a) Organizations assisting the General Director in performing his/her tasks and exercising his/her powers:

1. The Tour Department;

2. The Hotel Department;

3. The Planning and Finance Department;

4. The International Cooperation Department;

5. The Organization and Personnel Department;

6. The Legal Department;

7. The Inspectorate;

8. The Tourist Promotion Department;

9. The Office.

b) Non-business organizations under the Administration:

1. The Institute for Tourist Development Research;

2. The Informatics Center;

3. The Tourism review;

4. The Tourism newspaper.

The General Director of Vietnam National Administration of Tourism shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Minister of the Interior in, elaborating the plan on reorganizing other existing non-business organizations under Vietnam National Administration of Tourism and submit it to the Prime Minister for approval.

To assign the General Director of Vietnam National Administration of Tourism to organize and arrange other non-business units according to law provisions

Article 4. Implementation effect

This Decree takes implementation effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government's Decree No. 20/CP dated December 27, 1992 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of Vietnam National Administration of Tourism, the Government's Decree No. 53/CP dated August 7, 1995 on the organizational structure of Vietnam National Administration of Tourism and previous regulations contrary to this Decree.

Article 5. Implementation responsibilities

The General Director of Vietnam National Administration of Tourism, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 94/2003/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi