Nghị định 181-CP của Chính phủ về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 181-CP NGàY 9-11-1994 Về CHứC NăNG,

NHIệM Vụ, QUYềN HạN Và Tổ CHứC Bộ MáY

CủA BAN Tổ CHứC - CáN Bộ CHíNH PHủ

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

 

Điều 1

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng qua lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy Nhà nước, công chức và viên chức Nhà nước, lập Hội quần chúng và tổ chức phi Chính phủ, phân vạch địa giới hành chính và công tác lưu trữ tài liệu quốc gia.

 

Điều 2

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể dưới đây:

1- Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản pháp quy của Chính phủ về tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách nền hành chính quốc gia, công chức và viên chức Nhà nước, việc thành lập và hoạt động của các Hội quần chúng, tổ chức phi Chính phủ, phân vạch địa giới hành chính và công tác lưu trữ tài liệu quốc gia để trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ quyết định; tổ chức thực hiện các dự án luật, pháp lệnh, văn bản pháp quy nói trên sau khi được phê duyệt.

2- Xây dựng các đề án tổ chức cơ cấu Chính phủ, đề án thành lập hoặc bãi bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ để Chính phủ trình Quốc hội.

Trình Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan thuộc Chính phủ.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ việc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập những doanh nghiệp quan trọng của Nhà nước thuộc Trung ương quản lý.

3- Thẩm định và trình Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức quản lý Nhà nước khác thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thẩm định và có ý kiến đối với các dự án của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế Nhà nước. Tham gia ý kiến với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ việc trình Chính phủ quyết định phân cấp nhiệm vụ và nội dung quản lý Nhà nước của ngành cho Uỷ ban nhân dân địa phương.

4- Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép lập Hội quần chúng, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc lập Hội và hoạt động của các Hội quần chúng, tổ chức phi Chính phủ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến lập Hội và hoạt động của các Hội quần chúng, tổ chức phi Chính phủ.

5- Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân, quy chế quản lý, chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ xã, phường, thị trấn; tổ chức thực hiện các vấn đề trên sau khi được phê duyệt.

6- Trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch biên chế hàng năm, quy định về tiêu chuẩn và định mức biên chế phân bổ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác do Thủ tướng Chính phủ quy định; quy chế về quản lý biên chế; phân bố chỉ tiêu biên chế; tổ chức việc thống kê công chức, viên chức trong cả nước. Phối hợp với Bộ Tài chính quản lý quỹ tiền lương công chức, viên chức Nhà nước.

Trình Chính phủ quy chế phân cấp quản lý công chức. Ban hành chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức, quy chế thi tuyển, đào tạo, bồi dưỡng, và đánh giá công chức, viên chức Nhà nước. Quản lý công chức cao cấp theo quy định của Chính phủ.

7- Trình Chính phủ quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn làm căn cứ để xét duyệt việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính.

Trình Chính phủ quyết định việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trình Chính phủ đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chính phủ giải quyết các vấn đề điểu chỉnh địa giới, tranh chấp địa giới hành chính.

8- Giúp Chính phủ chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

9- Xây dựng và quản lý ngành lưu trữ Nhà nước, quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ quốc gia. Ban hành theo thẩm quyền các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ quốc gia.

10- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách nền hành chính quốc gia, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức.

11- Hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ quan tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

12- Thanh tra, kiểm tra các cơ quan Nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, và công dân trong việc thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước thuộc lĩnh vực do Ban phụ trách.

 

Điều 3

Cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ gồm có:

1- Vụ Chính quyền địa phương.

2- Vụ Tổ chức.

3- Vụ Công chức và viên chức.

4- Vụ Biên chế và tiền lương.

5- Vụ Hợp tác quốc tế.

6- Vụ Thanh tra - pháp chế.

7- Vụ Đào tạo.

8- Cục Lưu trữ Nhà nước.

9- Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức Nhà nước.

10- Văn phòng (có bộ phận thường trực ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang).

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức biên chế của các đơn vị nói trên do Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quy định.

 

Điều 4

Hệ thống tổ chức ở các cơ quan Trung ương và địa phương:

1- Vụ hoặc Phòng Tổ chức - Cán bộ ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2- Ban Tổ chức chính quyền ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3- Phòng hoặc bộ phận tổ chức ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

Điều 5

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 135-HĐBT ngày 7-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 6

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 181-CP của Chính phủ về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 181-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 09/11/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 181-CP
Hanoi, November 09,  1994

 DECREE
ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATION OF THE GOVERNMENT COMMISSION ON ORGANIZATION AND PERSONNEL
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No. 15-CP of the 2nd of March 1993 of the Government on the Tasks, Powers and Responsibility in State Management of the Ministries and Agencies at Ministerial Level;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
DECREES:
Article 1.- The Government Commission on Organization and Personnel is a Government agency which is to discharge the function of State management in the organization of the State apparatus and the contingent of State officials and employees, the establishment of mass and non-governmental organizations, the delineation of administrative boundaries and the archive of national documents.
Article 2.- The Government Commission on Organization and Personnel is to discharge the tasks and powers in State management of the ministries and agencies at ministerial level stipulated in Decree No. 15-CP of the 2nd of March 1993 of the Government, and the below-listed detailed tasks and powers:
1. To draft laws, ordinances and legal documents of the Government on the organizational structure of the State apparatus, the reform of the national administrative system, the contingent of State officials and employees, the establishment and operation of mass and non-governmental organizations, the delineation of administrative boundaries and the archive of national documents, for submission to the National Assembly or the Government for decision; to organize the implementation of the said laws, ordinances and legal documents after their adoption.
2. To draft plans on organizational structure of the Government and plans for establishment or dissolution of ministries or agencies at ministerial level for the Government to submit to the National Assembly.
To submit for Government decisions on the establishment, merger or dissolution of agencies attached to the Government.
To coordinate with ministries, agencies at ministerial level and agencies attached to the Government to submit for the Prime Minister's decision on the establishment of major State businesses under the management of the Central Government.
3. To evaluate and submit for Government decisions the tasks, powers and organizational structure of the ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and the other organizations of State management which fall under the jurisdiction of the Government or the Prime Minister, and on the organizational structure and operation of the specialized agencies of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government. To evaluate and make suggestions to the projects that the ministries, agencies at ministerial level and agencies attached to the Government submit to the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, the Government or the Prime Minister, in matters concerning the organizational structure and personnel of the State apparatus. To make suggestions to the ministries, agencies at ministerial level and agencies attached to the Government in matters to be submitted to the Government for decision on delegating part of their tasks and State management duties to local People's Committees.
4. To evaluate and submit for the Prime Minister's decision plans allowing the establishment of mass and non-governmental organizations in compliance with law; to guide, monitor and control the establishment and operation of the mss and non-governmental organizations; and to make recommendations to the Prime Minister on matters concerning the establishment and operation of the mass and non-governmental organizations.
5. To submit for Government approval plans for personnel assignment, training and fostering State officials and employees and members of the People's Council, and of regulations on management and treatment policies and regimes for State officials and employees and officials at communes, urban wards and towns; and to organize the implementation of the decisions on these matters after their approval.
6. To submit for the Prime Minister's decision annual payroll plans and on personnel norms and quotas to be assigned to the ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government, the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government and the other agencies and organizations as stipulated by the Prime Minister, design regulation on payroll management; allocate personnel quotas; and keep statistics on officials and public employees throughout the country. To coordinate with the Ministry of Finance to manage the salary fund for officials and public employees.
To submit for Government approval the regulation on decentralized management of public employees. To issue the specifications and professional norms for officials and public employees, the regulation on personnel selection, new and refresher training and evaluation of officials and public employees. To maintain management over high-level public employees as provided for by the Government.
7. To submit for Government approval the principles and standards which serve as basis for the creation, merger, division and adjustment of territorial boundaries of the administrative units.
To submit for Government decision the creation, merger, division and adjustment of the territorial boundaries of the administrative units below the level of province and city directly under the Central Government; submit to the Government for submission to the National Assembly for decision on plans to create, merge, divide and adjust the territorial boundaries of provinces and cities directly under the Central Government, and to establish or dissolve special economic-administrative units.
To preside over or coordinate with the concerned agencies to assist the Government in solving issues arising from the adjustment of or disputes over administrative boundaries.
8. To assist the Government in directing the elections to the People's Councils and the People's Committees according to the provisions of law.
9. To build and manage the State archives and provide unified management over the stored national records and documents. Within its jurisdiction, to set professional norms for national archive work.
10. To conduct scientific research and international cooperation on organization of the State apparatus, reform of the national administrative system and the building of the contingent of officials and public employees.
11. To provide professional guidance and direction for organizational bodies at the ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government.
12. To inspect and control State agencies, mass and social organizations and citizens in their observance of law and implementation of State policies in the areas within its jurisdiction.
Article 3.- The Government Commission on Organization and Personnel is composed of:
1. The Department of Local Administrations.
2. The Department of Organization.
3. The Department for Official and Public Employees.
4. The Department of Payroll and Salary.
5. The Department of International Cooperation.
6. The Department for Inspection and Law Enforcement.
7. The Department of Training.
8. The National Archives Department.
9. The Research Institute on State Organization.
10. The Office of the Commission (with representative offices in Ho Chi Minh City and Nha Trang City).
The tasks, powers, responsibilities and organizational and personnel structures of the above-said units shall be defined by the minister-Chairman of the Government commission on Organization and Personnel.
Article 4.- The organizational structure of the Commission at the central and local agencies:
1. Departments or Bureaus on Organization and Personnel at the ministries, agencies at ministerial level and agencies attached to the Government.
2. The Government Department on Organization at provinces and cities directly under the Central Government.
3. Bureaus or Sections on Organization at districts and provincial towns and cities.
Article 5.- This Decree takes effect as from the date of its issue. Decree No. 135-HDBT of the 7th of May 1990, of the Council of Ministers on the functions, tasks, powers and organizational structures of the Government Commission on Organization and Personnel and the other earlier provisions which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 6.- The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the other Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government, are responsible for implementing this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!