Nghị định 178-CP của Chính phủ về Nhiệm vụ, Quyền hạn và Tổ chức bộ máy Bộ Tài Chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 178-CP NGàY 28-10-1994 Về NHIệM Vụ,

QUYềN HạN Và Tổ CHứC Bộ MáY Bộ TàI CHíNH

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

 

Điều 1

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ có chức năng thống nhất quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách Nhà nước trong phạm vi cả nước.

 

Điều 2

Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý Nhà nước quy định tại Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1- Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

Chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước lập dự toán ngân sách Nhà nước và dự kiến phân bổ ngân sách Nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương để Chính phủ trình Quốc hội. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội quyết định.

Xem xét tổng hợp quyết toán ngân sách của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đoàn thể, tổ chức xã hội có nhận ngân sách Nhà nước.

Lập tổng quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm để Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn.

2- Phố hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước trong việc xây dựng các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm và các cân đối chủ yếu khác của nền kinh tế quốc dân có liên quan đến tài chính và ngân sách Nhà nước.

Tham gia với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực, về chính sách đầu tư tài chính, về biên chế, tiền lương, giá cả và các chính sách kinh tế - xã hội khác có liên quan đến tài chính và ngân sách Nhà nước.

3- Xây dựng các dự thảo luật, pháp lệnh, các văn bản pháp luật khác về thuế, phí và thu khác để trình Chính phủ ban hành hoặc Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành.

Thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác thu thuế, phí và thu khác của ngân sách Nhà nước.

4- Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính Nhà nước, quỹ ngoại tệ tập trung của ngân sách Nhà nước, quỹ tài sản tạm thu, tạm giữ. Tổ chức thực hiện việc cấp phát các khoản kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và cho vay ưu đãi đối với các dự án, chương trình mục tiêu kinh tế của Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

5- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm thực hiện các mục tiêu văn hoá - xã hội theo các chương trình, dự án được Chính phủ chỉ định.

6- Quản lý vốn, giá trị tài sản và tài nguyên thuộc sở hữu Nhà nước.

7- Thống nhất quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp. Theo uỷ quyền của Chính phủ đại diện chủ sở hữu về vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp. Xét duyệt và tổng hợp quyết toán của doanh nghiệp Nhà nước.

8- Quyết định ngừng cấp phát và thu hồi số tiền đã cấp cho những cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sai mục đích, trái với kế hoạch được duyệt, vi phạm chế độ quản lý tài chính Nhà nước; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các quyết định của mình.

9- Thống nhất quản lý các khoản vay trả nợ (bao gồm cả vay và trả nợ trong nước và nước ngoài) của Chính phủ; quản lý về mặt tài chính các nguồn viện trợ quốc tế. Tham gia thẩm định về mặt tài chính các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. Chuẩn bị các các văn bản liên quan tới việc nước ta tham gia các điều ước quốc tế về tài chính để trình Chính phủ quyết định.

10- Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, các quỹ xã hội, xổ số kiến thiết, dịch vụ kiểm toán, kế toán và các dịch vụ tài chính khác; tham gia quản lý thị trường vốn.

11- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra tài chính đối với tất cả các tổ chức hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước và các đối tượng có quan hệ với tài chính Nhà nước.

12- Đại diện của Chính phủ tại các tổ chức tài chính quốc tế theo sự phân công của Chính phủ.

13- Quản lý công chức, viên chức tài chính, kế toán và kiểm toán theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 3

Tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính:

A- Bộ máy giúp việc Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

1- Vụ Chính sách tài chính.

2- Vụ Chế độ kế toán.

3- Vụ Ngân sách Nhà nước.

4- Vụ Tài chính an ninh - quốc phòng (gọi tắt là Vụ I).

5- Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

6- Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp.

7- Cục Quản lý công sản.

8- Vụ Tài chính đối ngoại.

9- Vụ Quan hệ quốc tế

10- Ban Quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế.

11- Ban Quản lý ứng dụng tin học.

12- Vụ Tài vụ - Quản trị.

13- Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

14- Văn phòng Bộ.

B- Các tổ chức quản lý Nhà nước chuyên ngành trực thuộc:

1- Tổng cục Thuế.

2- Kho Bạc Nhà nước.

3- Thanh tra Tài chính Nhà nước.

4- Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

5- Tổng cục Đầu tư phát triển.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của các tổ chức quản lý chuyên ngành do Chính phủ quy định trong văn bản riêng.

C- Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

1- Viện Khoa học tài chính.

2- Các trường Đại học Tài chính kế toán tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các trường Trung học Tài chính kế toán tại Hải Hưng, Quảng Ngãi và thành phố Hồ Chí Minh.

3- Trung tâm bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy và biên chế của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phù hợp với các quy định của Nhà nước.

D- Các đơn vị khác trực thuộc Bộ Tài chính được tổ chức và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 4

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 155-HĐBT ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính và các quy định tại các văn bản khác trước đây trái với Nghị định này.

 

 

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 178-CP của Chính phủ về Nhiệm vụ, Quyền hạn và Tổ chức bộ máy Bộ Tài Chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 178-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 28/10/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 178-CP
Hanoi, October 28, 1994

 
DECREE
ON THE TASKS, POWERS AND ORGANIZATION OF THE MINISTRY OF FINANCE
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No. 15-CP of the 2nd of March 1993, of the Government on the Tasks, Powers and State management Responsibilities of the Ministries and Agencies at Ministerial Level;
Considering the proposals of the Minister of Finance and the Minister-Chairman of the Government Commission of Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- The Ministry of Finance is an agency of the Government which has the function of providing unified State management in the fields of finance, accounting and State budget in the whole country.
Article 2.- The Ministry of Finance is responsible for carrying out the tasks and powers in State management stipulated in Decree No. 15-CP on the 2nd of March 1993 of the Government and the following detailed tasks and powers:
1. To guide the ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and the People's Committees at provinces and cities directly under the Central government, to draw up their annual draft State budgets.
To lead the coordinated work with the State Planning Committee in drawing up the draft State budget and project State budget allocations to the ministries, branches and localities for the Government to submit to the National Assembly. To organize the implementation of the draft State budget approved by the National Assembly.
To review and codify the State budget balance of accounts of the ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and the People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government as wall as of the mass and social organizations which receive funds from the State budget.
To draw up the final annual budget statement for the Government to submit to the national Assembly for approval.
2. To coordinate with the State Planning Committee in drafting medium-and long-term financial plans, the annual plans for socio-economic development and for capital construction and the other major balances of the national economy which are related to the State finance and budget.
To make suggestions to the ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and the People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government on their own development orientations, their financial investment policies, payrolls, wages, prices and other socio-economic policies related to finance and the State budget.
3. To draft laws, ordinances and other legal documents on taxes, fees and other revenues for the Government to issue or to submit to the Standing Committee of the national Assembly or the National Assembly for issue.
To unify the management and conduct of the collection of taxes, fees and other revenues for the State budget.
4. To manage the State budget fund, the State financial reserve, the centralized fund of foreign exchange of the State budget, and the fund of temporarily seized or confiscated properties. To conduct the issuance of financial allocations from the State budget, to allocate capital for construction and to provide preferential loans for projects and programs for the State's economic targets in accordance with the regulations of the Government.
5. To undertake measures of financial support for the implementation of the socio-cultural targets under the programs and projects on appointment by the Government.
6. To manage capital and the value of assets and natural resources owned by the State.
7. To provide unified management of the State capital and properties at enterprises and businesses. To act as the Government-mandated owner of State capital and properties at the enterprises. To check and codify the balance of accounts of the State enterprises.
8. To decide on suspension and recovery of the money already issued to agencies and units which have spent it on wrong purposes, not in line with the already approved plans or in violation of the State regulation on financial management; and at the same time report to the Prime Minister on the Ministry's decisions.
9. To provide unified management of the loans and debt payments (of both domestic and foreign sources) of the Government; to provide financial management of international aid. To take part in the financial evaluation of the projects with foreign capital, which the Government has assigned to ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and the People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government for implementation. To prepare documents related to the country's imminent participation in international conventions on financial matters and submit them to the Government for decision.
10. To provide State management of the insurance business and service, the issuance of shares and bonds, the social funds, lottery, the audit and accounting services and the other financial services; to take part in the management of the capital market.
11. To conduct financial control and inspection of all administrative and self-managed organizations, State enterprises and the other subjects related to the State finance.
12. To represent the Government at international financial institutions on assignment by the Government.
13. To manage the contingent of financial, accounting and audit cadres and employees as stipulated by the Government.
Article 3.- The organization of the Ministry of Finance:
A. The assisting staff for the Minister to discharge his/her State management function:
1. The Department of Financial Policies,
2. The Department of Accounting Regime,
3. The Department of State Budget,
4. The Department for Finance of National Security and Defense (Department I for short),
5. The Department for Finance of Banks and Financial Organizations,
6. The Department for Finance of Administrative and Self-Managed units,
7. The Department for Management of Public Property,
8. The Department of External Finance,
9. The Department for External Relations,
10. The Department for Management and Reception of International Aid,
11. The Board for management of Informatics Application,
12. The Department of Finance and management,
13. The Department of Personnel and Training,
14. The Office of the Ministry.
B. The attached specialized State management agencies:
1. The General Department of Taxation,
2. The State Treasury,
3. The State Financial Inspector,
4. The General Department of management of State Capital and Property at Enterprises,
5. The General Department of Development Investment.
The tasks, powers and organizations of the specialized management agencies are provided for by the Government in separate documents.
C. The attached specialized services:
1. The Institute of financial Science,
2. The Financial and Accountancy Colleges in Hanoi and Ho Chi Minh City and the Financial and Accountancy Secondary Schools in Hai Hung, Quang Ngai and Ho Chi Minh City,
3. The Center for Refresher Training of Financial Workers.
The tasks, organizational structure and payrolls of the attached specialized services are defined by the Minister of Finance, in compliance with the State regulations.
D. The other units attached to the Ministry of Finance shall be organized and operated according to the regulations of the Government.
Article 4.- This Decree takes effect as from the date of its issuance. Decree No. 155-HDBT of the 15 of October, 1988, of the Council of Minister (now the Government) which provided for the functions, tasks and organizational structure of the Ministry of Finance and the other previous documents which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 5.- The Minister of Finance, the other Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!