Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 43 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Xác thực: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Xác thực: 03/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
03

Văn bản hợp nhất 980/VBHN-BNG năm 2021 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Xác thực: 30/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
04

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Xác thực: 03/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
05

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
06

Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xác thực: 09/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
07

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xác thực: 06/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xác thực: 28/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Xác thực: 17/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
10

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Xác thực: 01/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
11

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tổ chức Quốc hội

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
12

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Xác thực: 03/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
13

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
14

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Xác thực: 16/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
16

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
17

Văn bản hợp nhất 764/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Xác thực: 28/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
18

Văn bản hợp nhất 01/HNVB-VPCP năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Xác thực: 11/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
19

Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác thực: 29/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
20

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xác thực: 15/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
Vui lòng đợi