Văn bản Hợp nhất về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 32 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Xác thực: 17/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
02

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
03

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Xác thực: 16/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
05

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
06

Văn bản hợp nhất 764/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Xác thực: 28/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
07

Văn bản hợp nhất 01/HNVB-VPCP năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Xác thực: 11/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
08

Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác thực: 29/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xác thực: 15/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
10

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 25/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Xác thực: 28/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 30/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

Xác thực: 26/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Xác thực: 15/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 03/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
17

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Xác thực: 12/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 4618/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

Xác thực: 12/09/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi