Văn bản Hợp nhất về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 40 văn bản: Cơ cấu tổ chức
21

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 30/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
22

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở

Xác thực: 21/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
23

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

Xác thực: 26/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 31/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
30

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Xác thực: 15/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 03/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
32

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Xác thực: 12/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 2204/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động trong nước của các cơ quan báo chí

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 4618/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 4619/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

Xác thực: 12/09/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Xác thực: 12/09/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tổ chức Quốc hội

Xác thực: 07/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi