Quyết định 245/QĐ-UBCK 2024 Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 245/QĐ-UBCK

Quyết định 245/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:245/QĐ-UBCKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thu
Ngày ban hành:29/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chứng khoán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Số: 245/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYT ĐỊNH

Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2024 và thay thế Quyết định số 450/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, các công ty đại chúng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, CNTT (10b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Văn Thu

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

 

QUY CHẾ

Sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

___________________

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện báo cáo và công bố thông tin bằng hình thức điện tử theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

2. Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

3. Tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN bao gồm các phân hệ sau đây:

- Phân hệ IDS có địa chỉ tại https://ids.ssc.gov.vn: Tiếp nhận báo cáo, thông tin công bố của các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Quy chế này; tiếp nhận báo cáo theo yêu cầu của UBCKNN và báo cáo, thông tin công bố liên quan đến chào bán phát hành chứng khoán tại khoản 2 Điều 15 Quy chế này của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Phân hệ báo cáo, công bố thông tin một đầu mối: Tiếp nhận các báo cáo, thông tin công bố của đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này từ hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào IDS.

- Trang thông tin điện tử hiển thị thông tin công bố được tiếp nhận từ IDS và phân hệ báo cáo, công bố thông tin một đầu mối, có địa chỉ https://congbothongtin.ssc.gov.vn.

2. Hồ sơ công ty trên IDS bao gồm thông tin cơ bản về công ty đại chúng; danh sách người nội bộ và người liên quan, danh sách cổ đông (cổ đông sáng lập và cổ đông lớn); hồ sơ chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai; thông tin tài chính và lịch sử thay đổi thông tin công ty đại chúng.

3. Mật khẩu phức tạp là mật khẩu đáp ứng yêu cầu sau:

- Có tối thiểu tám (08) ký tự;

- Gồm tối thiểu ba (03) trong số bốn (04) loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A-Z), chữ cái viết thường (a-z), chữ số (0-9), các ký tự khác trên bàn phím máy tính (~,!,...).

4. Chứng thư số công cộng là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

5. Token là thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông để lưu trữ chứng thư số công cộng và khóa bí mật của người sử dụng.

6. Email nhận phản hồi, số điện thoại di động là địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại di động của người thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng đăng ký với UBCKNN để nhận thông tin từ IDS, các thông tin bao gồm: Thông tin tài khoản sử dụng IDS, thông báo gửi báo cáo thành công, thông báo báo cáo đã gửi bị từ chối.

7. Ngày báo cáo trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

a) Đối với báo cáo, thông tin công bố được công ty đại chúng gửi trực tiếp trên IDS là ngày thông tin được tiếp nhận trên IDS.

b) Đối với báo cáo, thông tin công bố được tiếp nhận qua phân hệ báo cáo, công bố thông tin một đầu mối là ngày thông tin được tiếp nhận trên Hệ thống tiếp nhận báo cáo, thông tin công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

8. Ngày công bố thông tin trên IDS là ngày thông tin xuất hiện trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

9. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) là chun dữ liệu ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng.

10. Biểu mẫu XBRL là biểu mẫu báo cáo tài chính có định dạng XBRL trên IDS, cho phép các công ty đại chúng tải về, nhập dữ liệu và đổ dữ liệu báo cáo tài chính trên IDS.

Điều 4. Trách nhiệm của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch

1. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này có trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin và thời hạn được công bố.

2. Thực hiện đăng ký, sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo hướng dẫn tại Quy chế này để báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghĩa vụ công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo

1. Các trường hợp sau đây được xác định hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo UBCKNN theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

- Công ty đại chúng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch và tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công bố thông tin qua IDS.

- Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoàn thành công bố thông tin theo quy định tại Điều 7 quy chế này.

2. Các quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các báo cáo kết quả theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy chế này.

 

Chương II. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHÂN HỆ IDS

 

Điều 6. Các yêu cầu chung

1. Công ty đại chúng sử dụng tài khoản IDS do UBCKNN cấp và chữ ký số công cộng của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin điện tử trên IDS theo hướng dẫn tại Quy chế này.

2. Công ty đại chúng phải đăng ký thông tin về người thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 6 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tin đăng ký theo mẫu tại tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN). Khi có thay đổi về người thực hiện công bố thông tin, công ty phải cập nhật trên IDS và chịu trách nhiệm về các thay đổi này.

Điều 7. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Máy tính sử dụng để gửi báo cáo và công bố thông tin:

- Máy tính sử dụng một trong các trình duyệt Internet Explorer hoặc Firefox hoặc Chrome.

- Máy tính phải được kết nối internet.

2. Thiết bị lưu chứng thư số công cộng (Token) do nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng cấp cho công ty.

Điều 8. Yêu cầu về dữ liệu của báo cáo

1. Công ty đại chúng gửi các báo cáo và thông tin công bố dưới dạng file dữ liệu điện tử lên IDS.

2. Định dạng file báo cáo:

- File biểu mẫu của báo cáo và công bố thông tin trên IDS có định dạng file Excel hoặc XBRL. Công ty đại chúng chỉ sử dụng các file biểu mẫu mới nhất được tải về từ IDS, đảm bảo thứ tự của các cột, các ô theo đúng file biểu mẫu.

- File đính kèm phải được định dạng file PDF.

3. Định dạng font chữ: Thông tin nhập vào IDS phải sử dụng Tiếng Việt với font chữ Unicode TCVN 6909:2001.

4. Công ty đại chúng không được tự ý thay đổi định dạng biểu mẫu báo cáo trên IDS. Trường hợp cần thay đổi, sửa chữa phải có văn bản đề nghị và được UBCKNN chấp thuận.

Điều 9. Yêu cầu về an toàn bảo mật

1. Tệp tài liệu báo cáo và thông tin công bố trên IDS phải được ký bởi chữ ký số của công ty đại chúng.

2. Công ty đại chúng tham gia sử dụng IDS phải tuân thủ quy định về phân quyền sử dụng; quản lý và sử dụng tài khoản; không được phát tán virus máy tính, sử dụng tài khoản, mật khẩu khác để thâm nhập hệ thống.

Điều 10. Quy định cấp tài khoản sử dụng IDS

1. Công ty đại chúng chưa được cấp tài khoản sử dụng IDS thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Công ty đại chúng hoàn thiện Phiếu đăng ký tham gia sử dụng IDS theo mẫu đăng ký sử dụng hệ thống tại tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống và gửi tới UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) hoặc gửi bản mềm có chữ ký số vào hòm thư điện tử (email): [email protected];

Bước 2: UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) căn cứ các thông tin trên Phiếu đăng ký, thực hiện tạo tài khoản (account) và phân quyền sử dụng IDS cho công ty đại chúng. Thông tin về tài khoản sử dụng IDS được IDS gửi tự động qua email công ty đã đăng ký.

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin tài khoản, công ty đại chúng truy cập địa chỉ: https://ids.ssc.gov.vn, thực hiện các công việc sau:

- Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã được cấp;

- Đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập thành công;

- Cập nhật hồ sơ công ty đại chúng (nếu có).

2. Trường hợp công ty đại chúng đã được cấp tài khoản sử dụng IDS (phiên bản cũ) hoặc quên mật khẩu, công ty đại chúng thực hiện các công việc sau:

- Truy cập địa chỉ: https://ids.ssc.gov.vn;

- Nhấn nút Quên mật khẩu;

- Nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký với UBCKNN;

- IDS sẽ tự động gửi vào email thông tin tài khoản cho công ty;

- Sau khi nhận được email thông tin tài khoản, công ty thực hiện theo Bước 3 khoản 1 Điều này.

Điều 11. Quy trình gửi báo cáo và công bố thông tin trên IDS

1. Trường hợp gửi báo cáo và công bố thông tin thuộc nhóm báo cáo tài chính, người dùng thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://ids.ssc.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập IDS bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 3: Chọn menu Quản lý báo cáo và chọn Nhóm báo cáo tài chính; chọn Mẫu báo cáo và nhấn nút Thêm

Trên màn hình gửi báo cáo, người dùng nhập dữ liệu vào các trường thông tin (các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập).

Lưu ý: IDS hỗ trợ các cách nhập dữ liệu báo cáo như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp dữ liệu vào các ô theo Form giao diện chương trình.

Cách 2: Nhập dữ liệu từ file excel

+ Tải biểu mẫu excel và nhập dữ liệu vào file excel;

+ Trên màn hình Gửi báo cáo kích chọn Đổ dữ liệu excel, khi đó các dữ liệu được hiển thị trên giao diện chương trình.

Cách 3: Nhập dữ liệu từ XBRL

+ Tải biểu mẫu XBRL và nhập dữ liệu vào file XBRL;

+ Trên màn hình Gửi báo cáo kích chọn Đổ dữ liệu XBRL, khi đó các dữ liệu được hiển thị trên giao diện chương trình.

Bước 4: Tải lên file toàn văn báo cáo đã được ký số.

Bước 5: Nhấn nút Gửi duyệt.

2. Trường hợp gửi báo cáo và công bố thông tin thuộc nhóm chào bán, phát hành chứng khoán, người dùng thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://ids.ssc.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập IDS bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 3: Chọn menu Quản lý báo cáo và chọn Nhóm báo cáo chào bán, phát hành chứng khoán; chọn Mẫu báo cáo và nhấn nút Thêm

Trên màn hình gửi báo cáo, người dùng nhập dữ liệu vào các trường thông tin (các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập).

Lưu ý: IDS hỗ trợ các cách nhập dữ liệu báo cáo như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp dữ liệu vào các ô theo Form giao diện chương trình.

Cách 2: Nhập dữ liệu từ file excel (nếu có)

+ Tải biểu mẫu excel và nhập dữ liệu vào file excel;

+ Trên màn hình Gửi báo cáo kích chọn Đổ dữ liệu excel, khi đó các dữ liệu được hiển thị trên giao diện chương trình.

Bước 4: Tải lên file toàn văn báo cáo đã được ký số.

Bước 5: Nhấn nút Gửi duyệt.

3. Trường hợp gửi báo cáo và công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin định kỳ khác, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://ids.ssc.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập IDS bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 3: Chọn menu Quản lý báo cáo và chọn Nhóm báo cáo tương ứng; chọn Mẫu báo cáo và nhấn nút Thêm.

Trên màn hình gửi báo cáo, người dùng nhập dữ liệu vào các trường thông tin (các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập).

Bước 4: Đính kèm file báo cáo đã được ký số.

Bước 5: Nhấn nút Gửi duyệt.

(Chi tiết các bước thực hiện quy trình gửi báo cáo, quản lý báo cáo, quản lý hồ sơ công ty đại chúng, sử dụng chữ ký số theo hướng dẫn trong Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN).

4. Ký số tài liệu báo cáo: Công ty đại chúng ký số tài liệu báo cáo bằng công cụ ký số của nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số trước khi tải file tài liệu báo cáo lên IDS.

5. Trường hợp UBCKNN từ chối báo cáo của công ty đại chúng, lý do từ chối được UBCKNN thông báo trên màn hình Quản lý báo cáo của IDS. Công ty đại chúng phải gửi lại báo cáo cho UBCKNN trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được thông báo của UBCKNN.

Điều 12. Quy định về cập nhật hồ sơ công ty đại chúng

1. Sau khi nhận được tài khoản đăng nhập IDS từ UBCKNN, công ty đại chúng truy cập IDS tại địa chỉ https://ids.ssc.gov.vn và chọn mục “Hồ sơ công ty" để khai báo hoặc cập nhật hồ sơ công ty theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

2. Công ty đại chúng có trách nhiệm cập nhật thông tin về hồ sơ công ty khi có phát sinh các thay đổi liên quan đến hồ sơ công ty. Việc cập nhật hồ sơ công ty được thực hiện đồng thời với việc gửi báo cáo công bố thông tin qua IDS theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 13. Xử lý sự cố hoặc thay đổi địa chỉ hệ thống báo cáo

1. Trường hợp IDS của UBCKNN gặp sự cố hoặc thay đổi địa chỉ hệ thống báo cáo và công bố thông tư, UBCKNN thông báo cho công ty đại chúng thông qua: IDS hoặc cổng thông tin điện tử của UBCKNN hoặc qua email, số điện thoại di động của người thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN.

2. Trường hợp IDS của UBCKNN gặp sự cố, công ty đại chúng gửi báo cáo bằng văn bản (ngoài phong bì ghi rõ: Tài liệu báo cáo công bố thông tin) hoặc file điện tử có chữ ký số đến địa chỉ nêu tại khoản 2 Điều 19 Quy chế này. Trong trường hợp này, thời gian nhận thông tin công bố bằng văn bản được xác định theo dấu bưu điện; thời gian nhận thông tin công bố qua email được xác định theo thời gian nhận được email hiển thị trên phần mềm nhận thư.

Sau khi sự cố được khắc phục, UBCKNN thông báo theo các hình thức nêu tại khoản 1 Điều này ngay trong ngày làm việc và công ty đại chúng gửi lại báo cáo điện tử qua IDS.

Điều 14. Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản

1. Công ty đại chúng chỉ được cấp duy nhất một tài khoản truy cập IDS bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu; Công ty đại chúng phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng và bảo mật tài khoản được cấp.

2. Công ty đại chúng sử dụng IDS phải thay đổi mật khẩu của tài khoản tại lần đầu tiên đăng nhập và tối thiểu ba (03) tháng một lần phải thay đổi mật khẩu; Mật khẩu tài khoản phải được đặt ở mức “mật khẩu phức tạp”.

3. Trong trường hợp phát hiện nguy cơ lộ thông tin về tài khoản và mật khẩu sử dụng, công ty đại chúng báo cáo ngay về UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) qua email (file gửi có chữ ký số)/fax và/hoặc công văn. UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) sẽ khóa tài khoản sử dụng ngay sau khi nhận được báo cáo của công ty đại chúng. UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) cấp lại tài khoản sử dụng cho công ty đại chúng (qua email công ty đã đăng ký) trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của công ty đại chúng.

Điều 15. Thông tin báo cáo và công bố qua IDS

Các thông tin báo cáo và công bố qua IDS bao gồm:

1. Báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và công bố thông tin khác quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Báo cáo và công bố thông tin liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

 

Chương III. HƯỚNG DẪN BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT, CHƯA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  VÀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Điều 16. Quy trình báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch và tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty đại chúng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch và tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo, công bố thông tin qua IDS theo quy định tại Chương II Quy chế này.

 

Chương IV. HƯỚNG DẪN BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Điều 17. Quy trình báo cáo, công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Đối với các báo cáo, thông tin công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế này: tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện báo cáo, công bố thông tin thông qua đầu mối hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Đối với các báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo, thông tin công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy chế này: tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện gửi trên IDS theo hướng dẫn tại chương II Quy chế này.

3. Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng ký và sử dụng hệ thống báo cáo, công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Đối với báo cáo, thông tin công bố đã gửi qua hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không phải gửi trên IDS.

5. Trường hợp Hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội gặp sự cố, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. UBCKNN tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ cho công ty đại chúng sử dụng IDS như sau:

- Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm quản lý, quản trị, vận hành IDS; hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho công ty đại chúng và các đơn vị liên quan trong quá trình đăng ký và sử dụng IDS; hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử theo quy định.

- Vụ Giám sát công ty đại chúng chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ về nghiệp vụ cho công ty đại chúng liên quan đến hoạt động công bố thông tin.

- Vụ Quản lý chào bán chứng khoán chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ về nghiệp vụ cho công ty đại chúng liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán; giải đáp các thắc mắc (nếu có) của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

2. Công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

3. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ cho tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch sử dụng hệ thống báo cáo, công bố thông tin của Sở.

Điều 19. Thông tin về đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ

1. Đối với các yêu cầu về kỹ thuật

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Điện thoại: 024.3934.0750; 024.3935.0177; 024.3926.2545; Email: [email protected].

2. Đối với các yêu cầu về nghiệp vụ

- Vụ Giám sát công ty đại chúng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Điện thoại: 024.3934.0750.

- Vụ Quản lý chào bán chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Điện thoại: 024.3934.0750; Email: [email protected].

3. Thông tin chi tiết về hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ IDS được đăng tải trên Trang hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin của Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ www.ssc.gov.vn và trên Trang chủ của IDS.

Điều 20. Sửa đổi bổ sung

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về UBCKNN theo địa chỉ tại Điều 19 Quy chế này để được hỗ trợ và giải quyết.

2. Việc thay thế, sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch UBCKNN quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi