Quyết định 65/QĐ-BCĐCTMTQG Chương trình công tác năm 2021 của BCĐ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
-------

S: 65/QĐ-BCĐCTMTQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

------------------------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

 

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đi, bổ sung một sĐiều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đán tổng thphát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiểu svà miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cQuyết định s 1014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Chđạo Trung ương Chương trình mục tiêu quc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung
ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Tng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
-
Hội đồng Dân tộc và các y ban của QH;
- Kiểm toán nhà nư
c;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBT
W Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ngân hàng chính sách x
ã hội;
- Cơ quan trung ương của
các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Ch
đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, T
rợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BC
ĐCTMTQG (3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ
Trương Hòa Bình

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021

CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định s65/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Chđạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi giai đoạn 2021 - 2030)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai hiệu quả, kịp thời Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết s88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án tng thể); Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình);

b) Tăng cường công tác chđạo từ Trung ương tới địa phương; phân công rõ trách nhiệm, nội dung, công việc của từng thành viên Ban Chđạo Trung ương; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp qun lý, tổ chức thực hiện các Chương trình, phn đu hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2021 của Đán tổng thể và Chương trình.

2. Yêu cầu

Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong năm 2021 của Ban Chđạo Trung ương; xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm, bảo đảm sự phi hợp thường xuyên, hiệu quả và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thành viên Ban chđạo Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tt các Bộ, cơ quan Trung ương), Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

1. Hoàn thiện Báo cáo nghiên cu khả thi Chương trình; thm định, trình Thtướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư Chương trình theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Kiện toàn Ban Chđạo các cp và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo quy định của pháp luật về quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, văn bản hưng dẫn để trin khai thực hiện Chương trình và một số ni dung của Đề án tổng thể (Phụ lục I kèm theo).

4. Tchức quán triệt, tuyên truyn phổ biến đến các tổ chức, cá nhân liên quan và người dân về Chương trình và một số nội dung của Đán tổng thể.

5. Tham mưu, đề xuất các giải pháp huy động, đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện Chương trình, nhất là nguồn vốn ODA và huy động thêm nguồn vốn từ xã hội hóa, đóng góp hợp pháp của cộng đồng để bổ sung cho Chương trình.

6. Chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và một số nội dung của Đề án tổng thể; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Chương trình năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương theo nhiệm vụ được giao tại các Phụ lục I, II kèm theo.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện từng nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả, tiến độ thực hiện và tình hình triển khai các nội dung trong Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Ủy ban Dân tộc lựa chọn một số địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình điểm ở các cấp tỉnh, huyện, xã; thường xuyên báo cáo, đánh giá sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện để rút ra các bài học kinh nghiệm, xác định điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách thc hiện Chương trình và một số nội dung của Đề án bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước.

5. Trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát, tổng hợp kiến nghị của nhân dân, khảo sát sự hài lòng của người dân với kết quả thực hiện Chương trình và một số nội dung của Đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

6. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình gắn với tập huấn, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn các cấp về kinh tế tập thể và hỗ trợ các hợp tác xã phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

7. Các Bộ, cơ quan Trung ương được giao chủ trì các dự án thành phần, tiểu dự án trong dự án thành phần thuộc Chương trình và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương:

- Căn cứ chức năng quản lý, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phối hợp với Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, nội dung liên quan đến Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức điều hành, hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công quản lý trong Chương trình.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban Dân tộc làm đầu mối tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp trình Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030)

 

TT

Nội dung thực hiện

Chịu trách nhiệm chỉ đạo tiến độ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp chính

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1

Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan Trung ương liên quan

Tháng 7/2021

Báo cáo khả thi, báo cáo giải trình; Dự thảo Quyết định

2

Xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện chương trình trong trung hạn và hàng năm

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan

Tháng 7/2021

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

3

Chuẩn bị phục vụ Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Luật Đầu tư công.

Đ/c Trần Quốc Phương - Phó TB Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ KHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan

Tháng 7/2021

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình

4

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan Trung ương liên quan

Tháng 9/2021

Văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

5

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/ văn bản hướng dẫn

6

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/ văn bản hướng dẫn

7

Xây dựng văn bn hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 3. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên Ban Chỉ đạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban Dân tộc, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/ văn bản hướng dẫn

8

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/ văn bản hướng dẫn

9

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 5. Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đ/c Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - TV Ban Chỉ đạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động TBXH và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/văn bản hướng dẫn

10

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thông tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đ/c Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - TV Ban Chỉ đạo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/văn bản hướng dẫn

11

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Đ/c Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế - Thành viên Ban chỉ đạo

Bộ Y tế

Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/văn bản hướng dẫn

12

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vn đề cp thiết đi vi phụ nữ và trẻ em

Đ/c Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nViệt Nam Thành viên Ban chỉ đạo

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/văn bản hướng dẫn

13

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/văn bn hướng dn

14

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kim tra, giám sát đánh giá việc t chc thực hiện chương trình.

Đ/c Hầu A Lềnh - Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 8/2021

Thông tư/văn bản hướng dn

15

Nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi cho Chương trình MTQG phát trin KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030

Đ/c Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thành viên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các bộ, ngành địa phương liên quan

Quý IV/2021

Nghị định của Chính phủ

16

Ban hành Thông tư quy định vquản lý, sử dụng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiu svà miền núi DTTS giai đoạn 2021-2030

Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Chđạo - Thứ trưng Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban Dân tộc; các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan và các địa phương.

Quý III/2021

Thông tư hướng dẫn

17

Nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tchức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có nội dung cơ chế đặc thù cho trin khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Đ/c Trần Quốc Phương - Phó TB Chđạo, Thtrưởng Bộ KHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan

Quý IV/2021

Nghị định của Chính phủ

18

Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021- 2030

Đ/c Hầu A Lềnh Phó TB Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT

Ủy ban Dân tộc

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính Các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan

Quý IV/2021

Thông tư hướng dẫn

19

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, phương án huy động, qun lý, sdụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát trin kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi

Đ/c Trần Quốc Phương - Phó TB Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ KHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan và các địa phương.

Quý III/2021

 

 

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG ĐỊA BÀN THEO DÕI VÀ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Địa bàn

1

Đ/c Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương

Hà Giang, Đc Lắk, Sơn La

2

Đ/c Trần Quốc Phương

Th trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưng Ban Chỉ đạo Trung ương

Tuyên Quang, Yên Bái

3

Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Thứ trưng Bộ Tài chính, Phó Trưng Ban Chđạo Trung ương

Thái Nguyên, Bc Kạn

4

Đ/c Cao Huy

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

Đk Nông, Gia Lai

5

Đ/c Lê Văn Thanh

Thứ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Hậu Giang, Cần Thơ

6

Đ/c Trần Thanh Nam

Thứ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Cà Mau, Sóc Trăng

7

Đ/c Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

Thanh Hóa, Nghệ An

8

Đ/c Nguyn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Khánh Hòa, Ninh Thun

9

Đ/c Triệu Văn Cường

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

10

Đ/c Phạm Công Tạc

Thứ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Kon Tum, Lâm Đồng

11

Đ/c Đào Minh Tú

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

Phú Thọ, Bắc Giang

12

Đ/c Trần Quý Kiên

Thứ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Quảng Nam, Qung Ngãi

13

Đ/c Lê Anh Tuấn

Thứ trưng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

Hà Tĩnh, Quảng Bình

14

Đ/c Nguyễn Văn Sinh

Thứ trưng Bộ Xây dựng, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Kiên Giang, Bạc Liêu

15

Đ/c Cao Quốc Hưng

Thtrưởng Bộ Công Thương, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Vĩnh Phúc, Hòa Bình

16

Đ/c Phạm Ngọc Thưởng

Thtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Lạng Sơn, Quảng Ninh

17

Đ/c Phạm Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Lai Châu, Điện Biên

18

Đ/c Vũ Hải Sản

Th trưng Bộ Quốc phòng, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Bình Thuận

19

Đ/c Đặng Hoàng Oanh

Th trưng Bộ Tư pháp - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

Tây Ninh

20

Đ/c Lương Tam Quang

Thứ trưng Bộ Công an, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

Bình Định, Phú Yên

21

Đ/c Trương Thị Ngọc Ánh

Phó Chtịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22

Đ/c Nguyn Ngọc Bảo

Chtịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long

23

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Bình Phước

24

Đ/c Đinh Khắc Đính

Phó Chtịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Trà Vinh

25

Đ/c Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

An Giang, Đồng Tháp

26

Đ/c Dương Quyết Thắng

Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Thành viên Ban Chđạo Trung ương

Lào Cai

 

 

thuộc tính Quyết định 65/QĐ-BCĐCTMTQG

Quyết định 65/QĐ-BCĐCTMTQG của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:65/QĐ-BCĐCTMTQGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:08/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình công tác 2021 của BCĐTW Chương trình phát triển KT-XH ở miền núi

Ngày 08/7/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã ra Quyết định 65/QĐ-BCĐCTMTQG về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2021 như sau: Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo ở các cấp; Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức, cá nhân liên quan về Chương trình;…

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện từng nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ủy ban Dân tộc lựa chọn một số địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình điểm ở các cấp tỉnh, huyện, xã, thường xuyên báo cáo, đánh giá sơ kết để kịp thời, điều chỉnh, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định65/QĐ-BCĐCTMTQG tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi