Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phòng, chống mại dâm thuộc Chủ đề Chính sách xã hội (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 6)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phòng, chống mại dâm thuộc Chủ đề Chính sách xã hội (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 6)
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:636/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành:05/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 636/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;
Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;
Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phòng, chống mại dâm thuộc Chủ đề Chính sách xã hội (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 6).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Kế hoạch - tài chính;
- Lưu VT, Cục PCTNXH (03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM THUỘC CHỦ ĐỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (ĐỀ MỤC SỐ 4 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 6)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
 
Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phòng, chống mại dâm (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 6), cụ thể như sau:
- Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển Đề mục Phòng, chống mại dâm hiệu quả, đúng quy định.
- Xác định các công việc cụ thể cần thực hiện, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề mục Phòng, chống mại dâm.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm pháp điển thành công Đề mục Phòng, chống mại dâm.
1. Thực hiện pháp điển
a) Văn bản quy phạm pháp luật thuộc nội dung sử dụng để pháp điển và văn bản có nội dung liên quan, cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển (Danh mục văn bản kèm theo).
b) Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
- Thu thập và thực hiện pháp điển các văn bản theo thẩm quyền được giao tại Kế hoạch này. Đồng thời, thực hiện việc rà soát và kiến nghị xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo theo quy định, thực hiện pháp điển, hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Pháp chế kiểm tra kết quả pháp điển theo quy định.
- Gửi kết quả pháp điển đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ để thực hiện pháp điển theo Kế hoạch này.
- Thời gian gửi kết quả pháp điển đến các cơ quan để thực hiện pháp điển: trước ngày 15/9/2017.
2. Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về dự thảo kết quả thực hiện pháp điển
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về dự thảo kết quả thực hiện pháp điển.
- Thời gian thực hiện: tháng 9/2017.
3. Kiểm tra kết quả pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra kết quả pháp điển theo quy định.
- Thời gian hoàn thành: tháng 10/2017.
4. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt, gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2017.
5. Hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển
Căn cứ kết luận thẩm định của Bộ Tư pháp, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển theo quy định.
- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2017.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.
Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội để tháo gỡ, thống nhất xử lý./.
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC NỘI DUNG ĐỂ PHÁP ĐIỂN, VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN
(Kèm theo Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
 

TT
Văn bản được sử dụng pháp điển vào đề mục
Ký hiệu văn bản
Cơ quan thực hiện pháp điển
Đơn vị được giao thực hiện pháp điển
Văn bản có nội dung liên quan
Thời hạn hoàn thành
1
Pháp lệnh số 10/2003/PL- UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống mại dâm
PL
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
Bộ luật số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội về hình sự.
Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội về Xử lý vi phạm hành chính
Quý I/2017
2
Chỉ thị số 25/2003/CT-TTg ngày 21/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm
CT.1
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
 
Quý I/2017
3
Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm
NĐ.1
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Nghị định số 167/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
Quý I/2017
4
Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường
CT.2
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
 
Quý II/2017
5
Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm
QĐ.1
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
 
Quý II/2017
6
Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
QĐ.2
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Quý III/2017
7
Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 9/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm
TL.1
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
 
Quý III/2017
8
Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm
TT.1
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
 
Quý III/2017
9
Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT- BLĐTBXH-BCA- BVHTTDL- UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 về việc ban hành các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm
NQLT.1
Bộ LĐTBXH
Cục PCTNXH
 
Quý III/2017

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi