Quyết định 4871/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4871/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 4871/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4871/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:10/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 4871/QĐ-BNN-TCTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC HƯNG HẢI QUẢN LÝ
----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 488/QĐ/BNN-KH ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý;
Căn cứ ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2639/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/7/2014 và Bộ Tài chính tại Văn bản số 9552/BTC-TCDN ngày 15/7/2014;
Xét đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tại Tờ trình số 180/TTr-BHH-KT ngày 27/6/2014 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 161/BC-TCTL-QLCT ngày 23 tháng 9 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải quản lý,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quy định áp dụng Định mức kinh tế kỹ thuật
1. Định mức kinh tế kỹ thuật là căn cứ để lập và quản lý kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, thanh quyết toán các khoản mục chi phí quản lý, vận hành các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải quản lý.
2. Định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng và áp dụng trong điều kiện thời tiết bình thường. Trường hợp xảy ra thiên tai, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải báo cáo Bộ để điều chỉnh, bổ sung chi phí theo quy định hiện hành của nhà nước.
3. Trong quá trình thực hiện định mức, nếu có vướng mắc, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải tổng hợp, báo cáo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 488/QĐ/BNN-KH ngày 21/02/2006.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để B/c);
- Lưu VT, TCTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 
 
 
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV KTCTTL BẮC HƯNG HẢI QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4871/QĐ-BNN-TCTL ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
Định mức lao động bình quân toàn Công ty là 0,379 công/ha-năm. Diện tích tính toán là diện tích tưới tiêu (ha) tạo nguồn cho nông nghiệp được nghiệm thu.
a) Định mức điện năng bơm tiêu vụ Mùa ứng với lượng mưa vụ Mùa 1021,6 mm, tần suất P = 25% như sau:
 

Trạm bơm
Định mức (Kwh/ha)
Lúa
Phi canh tác
My Động
71,29
81,27

b) Khi lượng mưa thực tế thay đổi (khác mức tính toán trên), định mức điện năng bơm tiêu được nhân với hệ số điều chỉnh (K) ở Bảng 2.1, Bảng 2.2:
Bảng 2.1. Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng cho bơm tiêu cho lúa vụ mùa theo lượng mưa
 

Lượng mưa (mm)
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
K
0,760
0,781
0,802
0,823
0,844
0,865
0,886
0,907
0,928
0,949
0,970
0,990
1,011
Lượng mưa (mm)
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
K
1,032
1,053
1,074
1,095
1,116
1,137
1,158
1,179
1,200
1,221
1,242
1,263
1,284

Bảng 2.2. Hệ số điều chỉnh định mức tiêu hao điện năng cho bơm tiêu cho phi canh tác vụ mùa theo lượng mưa
 

Lượng mưa (mm)
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
K
0,756
0,774
0,793
0,812
0,832
0,852
0,873
0,895
0,916
0,938
0,961
0,983
1,006
Lượng mưa (mm)
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
K
1,029
1,052
1,075
1,097
1,120
1,142
1,165
1,186
1,208
1,229
1,249
1,269
1,289

3. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định
Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định được tính bằng 39,09% so với tổng chi phí quản lý, vận hành cho công tác tưới và tiêu nước.
4. Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi
a) Định mức tổng hợp toàn Công ty:
 

TT
Loại vật tư nguyên nhiên liệu
Đơn vị
Định mức
1
Dầu ma rút
Lít/năm
1.308,8
2
Mỡ IC2
Kg/năm
2.232,8
3
Mỡ I-13
Kg/năm
75,2
4
Dầu nhờn
Lít/năm
956,5
5
Dầu nhớt HP50
Lít/năm
576,1
6
Xăng công nghiệp
Lít/năm
60,0
7
Rẻ lau
Kg/năm
1.141,1
8
Điện vận hành cống
Kw/năm
104.099

b) Định mức chi tiết cho từng đơn vị:
 

TT
Tên trạm quản lý
Dầu ma rút (lít)
Mỡ IC2 (kg)
Mỡ I13 (kg)
Dầu nhờn (lít)
Dầu nhớt HP50 (lít)
Xăng công nghiệp (lít)
Rẻ lau (kg)
Điện vận hành cống (kw)
1
Xuân Quan
240,3
342,8
 
223,0
 
 
252,7
26.483
2
Điện Biên
115,3
196,9
 
165,4
 
 
118,1
5.351
3
Sông Sặt
197,5
352,6
 
172,0
 
 
146,9
20.906
4
Neo My Động
479,9
925,5
75,2
226,1
576,1
60,0
405,0
14.305
5
Cầu Xe - An Thổ
275,9
415,0
 
170,0
 
 
218,3
37.055

5. Định mức chi phí quản Doanh nghiệp
a) Định mức chi phí quản lý Doanh nghiệp được tính bằng 6,24 % so với tổng chi phí quản lý vận hành cho công tác tưới nước và tiêu nước.
b) Chi phí quản lý Doanh nghiệp cho các hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy lợi tính theo quy định hiện hành.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi