Quyết định 470/QĐ-BNV 2019 Đề án chiến lược thu hút nhân tài

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

Số: 470/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập;
- Vụ KHTC, Văn phòng Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Nội vụ (để đăng tin);
- Lưu: VT, CCVC (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghlần thứ by Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài (sau đây viết tắt là Đề án) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách nhân tài; tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

b) Việc tổ chức xây dựng Đề án bảo đảm tính khách quan, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian;

c) Các giải pháp, đề xuất từ Đề án phải có tính khả thi, có sự phân công nhiệm vụ chủ trì, nhiệm vụ phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Yêu cầu

a) Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phải đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng chính sách pháp luật hiện có của Nhà nước liên quan đến thu hút, trọng dụng nhân tài; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người tài tham gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

b) Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập đề cao trách nhiệm, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, mục tiêu, yêu cầu, chủ động thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo đảm thời gian, tiến độ xây dựng Đề án;

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập làm cơ sở để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Tổ chức Hội thảo tại Thừa Thiên Huế để công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập; tham luận về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương Đề án, phân công trách nhiệm thành viên (kinh phí lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của Viện Khoa học tổ chức Nhà nước)

Trong tháng 6/2019

Bộ Nội vụ  (Viện Khoa học tổ chức Nhà nước; Vụ Công chức - Viên chức)

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

2

- Gửi dự thảo Đề án xin ý kiến thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập

- Có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện thu hút, trọng dụng nhân tài

Tháng 6/2019

Bộ Nội vụ

 

3

Tổng hợp ý kiến thành viên và báo cáo của bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình và chuẩn bị tài liệu tổ chức Hội thảo

Tháng 6 - 7/2019

Tổ biên tập

 

4

Tổ chức khảo sát tại 03 đơn vị: Long An, Đà Nẵng, Hải Phòng

Tháng 7/2019

Ban chỉ đạo

UBND tỉnh Long An; thành phố Đà Nng, Hải Phòng

5

Tổ chức Hội thảo tại tỉnh Hải Dương (kinh phí thực hiện từ kinh phí xây dựng Đề án)

Tháng 8/2019

Bộ Nội vụ (Viện Khoa học tổ chức Nhà nước; Vụ Công chức - Viên chức)

UBND tỉnh Hải Dương

6

Tổng hợp báo cáo; kết quả Hội thảo để bổ sung, điều chỉnh dự thảo Đề án chi tiết, dự thảo Tờ trình để gửi xin ý kiến tham gia của một số bộ, ngành, địa phương

Tháng 8/2019

T biên tập

 

7

- Tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương;

- Họp Ban chỉ đạo, Tổ biên tập (lần 2) để tham gia ý kiến, hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình

Tháng 9/2019

Ban chỉ đạo

 

8

Gửi Tờ trình kèm theo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

Tháng 10/2019

Bộ Nội vụ

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Công chức - Viên chức

a) Làm thường trực giúp Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch;

b) Phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để tổ chức các Hội thảo, tổ chức đoàn khảo sát;

c) Tổng hợp, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ý kiến tại Hội thảo; ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình báo cáo Lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

2. Văn phòng Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí; bố trí phương tiện và các điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch đề ra.

3. Viện Khoa học tổ chức Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức tổ chức các Hội thảo khoa học về các nội dung xây dựng Đề án.

4. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Có trách nhiệm xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo đề nghị của Bộ Nội vụ;

b) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức của đơn vị tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án có hiệu quả;

c) Phối hợp với Ban chỉ đạo tổ chức Hội thảo, tổ chức khảo sát trong quá trình xây dựng Đề án theo đề nghị của Ban chỉ đạo.

5. Nguồn kinh phí

Bố trí từ nguồn kinh phí xây dựng Đề án đã được cấp cho Bộ Nội vụ. Huy động nguồn lực từ bên ngoài để bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch này. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, Trưởng Ban chỉ đạo sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm tiến độ đề ra./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 470/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 470/QĐ-BNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 05/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!