Quyết định 283/QĐ-TANDTC 2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 283/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Toà án nhân dân

_____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Toà án nhân dân (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan của các Bộ, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tòa án nhân dân được bố trí trong dự toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Tòa án nhân dân các cấp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng và Cục Kế hoạch - Tài chính thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Quốc Hưng

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 283/QĐ-TANDTC ngày 23/9/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

Nội dung công việc

Mã số

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

I

CÁC NHÓM NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 

 

 

 

 

1

Hoàn thiện thể chế

01

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án nhân dân

011

 

 

 

 

 

1.1.2.6

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành

01126

 

 

 

 

 

1.1.2.6.1

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

011261

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Tòa án nhân dân địa phương

2022

2023

Quyết định của Chánh án TANDTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê về thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được ban hành và đưa vào áp dụng

1.1.2.6.2

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan đến thụ lý, giải quyết các vụ án mua bán người

011262

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Tòa án nhân dân địa phương

2022

2023

Quyết định của Chánh án TANDTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê về thụ lý, giải quyết các vụ án mua bán người được được ban hành và đưa vào áp dụng

1.1.2.6.3

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê thụ lý, giải quyết việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và cơ sở cai nghiện bắt buộc

011263

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Tòa án nhân dân địa phương

2022

2023

Quyết định của Chánh án TANDTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê thụ lý, giải quyết việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và cơ sở cai nghiện bắt buộc được ban hành và đưa vào áp dụng

1.1.2.6.4

Xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê liên quan đến độ tuổi ly hôn

011264

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Tòa án nhân dân địa phương

2022

2023

Quyết định của Chánh án TANDTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan đến chỉ tiêu thống kê số vụ ly hôn và tuổi ly hôn trung bình

1.1.2.6.5

Xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

011265

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Tòa án nhân dân địa phương

2023

2024

Quyết định của Chánh án TANDTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan đến chỉ tiêu thống kê xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

1.1.2.7

Xây dựng, hoàn thiện các bộ chỉ tiêu thống kê khác

01127

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Tòa án nhân dân địa phương

2022

2030

Quyết định của Chánh án TANDTC quy định hệ thống chỉ tiêu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được ban hành và đưa vào áp dụng

1.1.2.8

Triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

01128

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Tòa án nhân dân địa phương

2022

2030

Văn bản triển khai thi hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

1.2

Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức

012

 

 

 

 

 

1.2.3

Kiện toàn mô hình tổ chức đối với tổ chức thống kê bộ, ngành; củng cố nhân lực thống kê cho bộ, ngành và địa phương

0123

 

 

 

 

 

1.2.3.1

Bổ sung và đề xuất biên chế cán bộ thống kê chuyên trách của Tòa án nhân dân các cấp

01231

Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC

Bộ Nội vụ

2022

2030

 

1.4

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng

014

 

 

 

 

 

1.4.5

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho những người làm công tác thống kê tại Bộ, ngành và địa phương

0145

 

 

 

 

 

1.4.5.1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho những người làm công tác thống kê tại Tòa án nhân dân

01451

Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC

Vụ Tổng hợp; Học viện Tòa án

2023

2030

* Tổ chức 09-12 khóa đào tạo, bồi dưỡng

* Số lượng học viên được đào tạo, bồi dưỡng 800 -1000 học viên

2

Xây dựng, hoàn thiện ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê

02

 

 

 

 

 

2.2

Triển khai áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê

022

 

 

 

 

 

2.2.3

Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê

0223

 

 

 

 

 

2.2.3.1

Rà soát lại tiêu chuẩn thống kê đang sử dụng

02231

Vụ Tổng hợp TANDTC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2025

2026

Tiêu chuẩn thống kê được rà soát

2.2.3.3

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02233

Vụ Tổng hợp TANDTC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2026

2030

Tiêu chuẩn thống kê được triển khai áp dụng thống nhất

3

Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu

03

 

 

 

 

 

3.1

Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu

031

 

 

 

 

 

3.1.1

Đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê

0311

 

 

 

 

 

3.1.1.2

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý thông tin thống kê

03112

Trung tâm tin học - Vụ Tổng hợp TANDTC

Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân địa phương

2022

2030

Các hệ thống CNTT phục vụ hầu hết các bước thu thập, giám sát và xử lý thông tin thống kê

3.1.2

Ưu tiên sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có của các cơ quan quản lý nhà nước cho hoạt động thống kê

0312

 

 

2022

2030

 

3.1.2.2

Xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ chế cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan

03122

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các bộ, ngành

2022

2030

Thông tư liên ngành hoặc Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan

3.2

Hiện đại hóa hoạt động quản trị dữ liệu

032

 

 

 

 

 

3.2.1

Quản trị dữ liệu theo hướng tập trung và mở

0321

 

 

 

 

 

3.2.1.1

Nghiên cứu áp dụng mô hình, công nghệ quản trị dữ liệu tập trung

03211

Trung tâm tin học thuộc Vụ Tổng hợp TANDTC

Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân địa phương

2023

2030

* Hệ thống quản trị dữ liệu tiên tiến, hiện đại được thiết lập và đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu.

* Báo cáo đánh giá, xác định phạm vi, nội dung dữ liệu quản lý tập trung trong hệ thống thống kê nhà nước.

9

Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê

09

 

 

 

 

 

9.1

Đảm bảo kinh phí thực hiện chiến lược thống kê giai đoạn 2021-2030

091

 

 

 

 

 

9.1.1

Dự toán kinh phí thực hiện chiến lược thống kê của Tòa án nhân dân

0911

Vụ Tổng hợp TANDTC

Cục Kế hoạch Tài chính; Văn phòng TANDTC

 

Hàng năm

* Dự toán kinh phí thực hiện chiến lược thống kê giai đoạn 2021-2030 hàng năm được phê duyệt;

* Kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển thống kê được huy động từ hoạt động tài trợ của các tổ chức và phê duyệt

9.1.3

Huy động nguồn vốn hợp pháp khác bổ sung kinh phí cho hoạt động thống kê nhà nước

0913

Tòa án nhân dân tối cao

Các đơn vị, tổ chức hỗ trợ nguồn vốn

 

Hàng năm

Kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển thống kê được huy động từ hoạt động tài trợ của các tổ chức và được phê duyệt của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

9.3

Xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê tập trung từ nguồn vốn đầu tư công

093

 

 

 

 

 

9.3.1

Xây dựng dự toán kinh phí Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia

0931

Vụ Tổng hợp TANDTC

Cục Kế hoạch Tài chính; Văn phòng TANDTC

2024

2030

Dự toán kinh phí hàng năm thực hiện các hoạt động hoặc nội dung của Đề án được phê duyệt

9.3.2

Phân bổ kinh phí Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia

0932

Cục Kế hoạch Tài chính TANDTC

Vụ Tổng hợp TANDTC

2024

2030

Kinh phí thực hiện Đề án hàng năm được phân bổ

9.4

Hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về thống kê

094

 

 

 

 

 

9.4.1

Xây dựng dự toán kinh phí Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia (Phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về thống kê)

0941

Vụ Tổng hợp TANDTC

Cục Kế hoạch Tài chính TANDTC

2024

2030

* Dự toán kinh phí hàng năm được phê duyệt

* Phương tiện và trang thiết bị làm việc được tăng cường

9.4.2

Đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia của Tòa án

0942

Cục Kế hoạch Tài chính TANDTC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính

2024

2030

* Phương tiện và trang thiết bị làm việc được tăng cường

II

CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CLTK21-30

 

10

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược

10

 

 

 

 

 

10.2

Xây dựng, cập nhật Kế hoạch thực hiện CLTK21-30

102

 

 

 

 

 

10.2.2

Xây dựng, cập nhật Kế hoạch thực hiện CLTK21-30

1022

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân địa phương

 

2022

Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của Hệ thống Tòa án nhân dân được ban hành

11

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

11

 

 

 

 

 

11.3

Xây dựng phần mềm theo dõi thực hiện CLTK 2021-2030

113

 

 

 

 

 

11.3.2

Áp dụng phần mềm theo dõi thực hiện CLTK 21-30

1132

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân địa phương

 

Hàng năm

Kết quả thực hiện CLTK21-30 hàng năm được báo cáo trên phần mềm

11.4

Tổ chức theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược

114

 

 

 

 

 

11.4.1

Theo dõi thường xuyên quá trình thực hiện CLTK21-30

1141

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân địa phương

 

Hàng năm

Báo cáo theo dõi thực hiện CLTK21-30 hàng năm

11.4.3

Sơ kết thực hiện CLTK21-30

1143

 

 

 

 

 

11.4.3.2

Sơ kết thực hiện CLTK21-30

11432

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân địa phương

Tháng 9/2025

Tháng 12/2025

Báo cáo sơ kết thực hiện Chiến lược thống kê của Tòa án nhân dân tối cao (từ tháng 9-12/2025)

11.4.4

Tổng kết thực hiện CLTK21-30

1144

 

 

 

 

 

11.4.4.2

Tổng kết tình hình thực hiện CLTK21-30 tại bộ, ngành, địa phương

11442

Vụ Tổng hợp TANDTC

Các Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân địa phương

Tháng 7/2030

Tháng 10/2030

Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược thống kê của Tòa án nhân dân tối cao (Từ tháng 7-10/2030)

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi