Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT 2022 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới GĐ 2021 - 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1576/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:19/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý

Ngày 19/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch bao gồm: phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng cán bộ nữ từ 25% trở lên, có lãnh đạo nữ các cấp; phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc Bộ được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ nữ trong Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới và không bị bạo lực gia đình.

Để thực hiện các mục tiêu trên, một số giải pháp được đề ra, gồm: tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các hoạt động truyền thông; tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1576/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban quốc gia VSTBPNVN;
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1576/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, góp phần thiết thực vào việc thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

2. Yêu cầu

2.1. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế công tác bình đẳng giới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2030.

2.2. Có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong triển khai các nhiệm vụ. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ ban hành; thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ được thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm ở cấp quốc gia;

- Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương;

- Thu thập, biên soạn và công bố kịp thời số liệu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia hàng năm; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới của quốc gia;

- Chịu trách nhiệm thu thập và báo cáo số liệu liên quan tới thực hiện chỉ tiêu 3 của mục tiêu 2; chỉ tiêu 1 của mục tiêu 3; chỉ tiêu 4 của mục tiêu 5 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;

- Phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng cán bộ nữ từ 25% trở lên, có lãnh đạo nữ các cấp;

- Từ năm 2025 trở đi, 100% tổ chức Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, trực thuộc Bộ được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới.

- Phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; đến năm 2030,100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ trong Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới và không bị bạo lực gia đình;

- Nội dung về bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

- Có thông tin, chuyên mục về công tác phụ nữ, bình đẳng giới trên Trang thông tin nội bộ của Bộ và thực hiện cập nhật thường xuyên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình triển khai công tác phụ nữ, bình đẳng giới của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các giải pháp thực hiện

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch này của Bộ; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

3.2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới. Hàng năm, hưởng ứng tổ chức triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.

3.3. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, làm công tác tư pháp, làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

3.4. Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương: hoàn thiện hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới; xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3.5. Xây dựng và triển khai các phong trào thi đua về bình đẳng giới. Kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác bình đẳng giới; xem xét đưa nội dung thực hiện công tác bình đẳng giới là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

3.6. Chủ động, tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

III. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách Nhà nước bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về Ngân sách Nhà nước.

- Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Là đơn vị đầu mối tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, cập nhật các thông tin, sơ kết, tổng kết, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các đơn vị thuộc Bộ

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ trong triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì tổ chức triển khai nhiệm vụ của đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu có liên quan.

- Phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch thực hiện Chiến lược này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm ở cấp quốc gia, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tạo điều kiện thuận lợi, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ phát huy được trình độ, năng lực, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, và bố trí, sử dụng, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ theo quy định, phù hợp với thực tiễn, đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

3. Tổng cục Tổng cục Thống kê

Chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ: (1) Thu thập, biên soạn và công bố kịp thời số liệu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia hàng năm; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới của quốc gia; (2) Thu thập và báo cáo số liệu liên quan tới thực hiện chỉ tiêu 3 của mục tiêu 2; chỉ tiêu 1 của mục tiêu 3; chỉ tiêu 4 của mục tiêu 5 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

4. Vụ Lao động, văn hóa, xã hội

Chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới các hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới.

- Hàng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, phong trào thi đua, khen thưởng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

6. Vụ Pháp chế

Tham mưu, thực hiện việc hướng dẫn và triển khai, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

7. Các cơ sở giáo dục thuộc Bộ

Thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo học sinh, sinh viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8. Văn phòng Bộ

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, tổng hợp dự toán ngân sách hằng năm thực hiện Chiến lược. Kiểm tra việc sử dụng kinh phí được bố trí cho các mục tiêu, chương trình, dự án về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

9. Trung tâm Tin học

Xây dựng chuyên mục về công tác bình đẳng giới trên Trang thông tin nội bộ của Bộ và phối hợp duy trì, triển khai cập nhật các thông tin, hoạt động có liên quan./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi